Kjøpmannsgata 73, detaljregulering, r20180045

Klagefrist: 23.04.2022

Kjøpmannsgata 73, detaljregulering, r20180045

Overnevnte plan er 03.03.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere planlagt tilbygg fra hotell til kontor. Forslagsstiller ønsker å legge til rette for et høyere bygg enn det gjeldende reguleringsplan tillater. Planarbeidet skal tilrettelegge for en videreutvikling av plassen foran eksisterende bebyggelse og allmenningen ut mot Nidelva sør for eksisterende bebyggelse. Det skal tilrettelegges for gangadkomst til bygget direkte fra Bakke bru. Antikvariske hensyn og teknisk infrastruktur er vektlagt i utarbeidelsen av planen.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/45

Sist oppdatert: 04.04.2022