Lutelvvegen, gnr/bnr 23/369, 24/310 m.fl., detaljregulering, r20180027

Klagefrist: 30.07.2022

Lutelvvegen, gnr/bnr 23/369, 24/310 m.fl., detaljregulering, r20180027

Overnevnte plan er 19.05.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å gi en høyere utnyttelse samt skape en bedre bebyggelsesstruktur i planområdet. Dette skal gi bedre uterom, både med tanke på romopplevelse og skjerming fra vind, samtidig som området blir mer bilfritt.

Saksdokumenter

Uløst innsigelse fra Statsforvalteren

Det foreligger en uløst innsigelse til planvedtaket, og planen er derfor uten rettsvirkning. Saken er oversendt Statsforvalteren for mekling og eventuell videresending til Kommunal- og distrikts departementet for endelig avgjørelse.

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/97

Sist oppdatert: 20.07.2022

Gå til toppen

arrow_upward