Østre Rosten 28, 30, 32 og 34 og gnr/bnr 323/1060 m.fl., detaljregulering, r20200009

Klagefrist: 08.10.2022

Østre Rosten 28, 30, 32 og 34 og gnr/bnr 323/1060 m.fl., detaljregulering, r20200009

Overnevnte plan er 25.08.2022 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å transformere planområdet ved å legge mesteparten av parkeringa under bakken, og å etablere en sentrumsstruktur for å skape en attraktiv og tett bysituasjon ved nytt kollektivknutepunkt i Anne-Kath. Parows veg. Sentralt i planområdet etableres en bydelspark ut mot kollektivterminalen og boligbebyggelse etableres i kvartaler med saltak over høy første etasje skjermet for sentrumsaktiviteter og støy. Det etableres nye lokaler for Coop, og utadvendte formål på gateplanet. Adkomst for kjørende endres og blir fra vest- og nordsiden av planområdet.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/160

Sist oppdatert: 16.09.2022