Del av Klæbuveien fra Bakkehellet, detaljregulering, r20210024

Klagefrist: 18.03.2023

Del av Klæbuveien fra Bakkehellet, detaljregulering, r20210024

Overnevnte plan er 02.02.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre myke trafikanter, ved å etablere et trafikksikkert gangtilbud langs vestre del av Klæbuveien. Fortau er regulert for strekningen i dag, gjennom planen r20120052 – Øystein Møylas veg 14, 16 og 18, men denne planen inkluderer ikke nødvendige skråninger og midlertidig anleggsbelte. Strekningen som reguleres er ca. 150 meter. Vegen er skoleveg til Nidarvoll barneskole og Sunnland ungdomsskole. I tillegg er Klæbuveien en del av hovedsykkelnettet.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/50838

Sist oppdatert: 21.02.2023

Gå til toppen

arrow_upward