Området Høgskoleveien - Grensen, detaljregulering, r20200033

Klagefrist: 15.04.2023

Området Høgskoleveien - Grensen, detaljregulering, r20200033

Overnevnte plan er 02.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av ny bebyggelse for universitetsformål i et sentrumsnært område som bidrar til at universitetet integreres tett med byen. Etter redefinering av campussamlingsprosjektet fra Kunnskapsdepartementet våren 2022, vil det være en noe endret fremdrift innenfor de ulike delområdene i foreslått reguleringsplan.

Tomt 1B inngår i NTNU campussamling og er foreslått tilrettelagt for institutt for musikk, dette gjelder dog bare fagområdet fra Dragvoll, og institutt for kunst- og medievitenskap fra Dragvoll, felles
læringsarealer for hele NTNU og funksjoner som også kan være et tilbud for hele Trondheims befolkning.

Tomt 2 inngår i NTNUs videre campusutviklingsprosjekt som skal sikre fremtidig vekst og en ytterligere samling av NTNUs studietilbud innen utadrettet faglig aktivitet, som kan ha
synergier og sambruk med Studentersamfundets virksomheter. Dette skal sikre fremtidsrettet utdanning, forskning, innovasjon, formidling og kunst med gode faglige og sosiale kvaliteter,
tverrfaglig samarbeid og synergier, og en effektiv og bærekraftig campus som er åpen og inviterende mot omgivelsene.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/58340

Sist oppdatert: 17.03.2023