Yrkesskolevegen 18, detaljregulering, r20200037

Klagefrist: 18.03.2023

Yrkesskolevegen 18, detaljregulering, r20200037

Overnevnte plan er 02.02.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av tomten med ny kirke, helse- og velferdssenter, barnehage og boliger. Planforslaget skal legge til rette for sambruk mellom barnehagen og helse- og velferdssenteret, et godt bomiljø og attraktive uteområder, med gode forbindelser internt på området og til omkringliggende funksjoner. Det planlegges også for en ny gangbru på tvers av Stokkbekkdalen, som vil kunne styrke forbindelsen mellom Brundalen og Charlottenlund.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/54012

Sist oppdatert: 06.03.2023