Gløshaugen og Høgskoledalen, detaljregulering, r20200034

Klagefrist: 15.04.2023

Gløshaugen og Høgskoledalen, detaljregulering, r20200034

Overnevnte plan er 02.03.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for å videreutvikle Gløshaugen som læringsarena gjennom ny bebyggelse og transformasjon av eksisterende bygg for universitetsformål og universitetets samarbeidspartnere, med en utforming som ivaretar fredet og verneverdig bebyggelse.

Planforslaget legger til rette for at fagmiljø for humaniora og samfunnsvitenskap (Humsam) skal inn der blant annet berg og metallurgi ligger i dag. Fellesfunksjoner for hele campus med hovedknutepunkt og læringsstrøk i Hovedbygningen, og felles læringsstrøk i Humsam-bygget.
NTNU campussamling er imidlertid tidlig i programmeringsfasen. Hovedknutepunktet kan inneholde sosiale og samlende funksjoner, støttefunksjoner og tjenester for studenter og ansatte.

Læringsstrøkene skal være samlede undervisnings- og studiesteder for de aller fleste studentene de første tre årene av studieløpet. I tillegg rommer planforslaget arealer for generell campusutvikling, blant annet som følge av økt arealbehov for IT- og elektrofag.

Arealer for campusutvikling ligger der elektro, strømningsteknisk og produktdesign ligger i dag, og som påbygg og transformasjon av sentralbyggene.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/58793

Sist oppdatert: 22.03.2023

Gå til toppen

arrow_upward