Skansen stoppested, detaljregulering, r20210045

Klagefrist: 08.07.2023

Skansen stoppested, detaljregulering, r20210045

Overnevnte plan er 25.05.2023 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å bygge en 125 meter lang plattform med rampe og trapp på nordsiden av Skansen stasjon, slik at det kan bygges to spor forbi stasjonen. Eksisterende spor sideforskyves mot nord for å få plass til gjerde mellom de to sporene. Tiltaket er en del av prosjektetkapasitetsøkende tiltak på Trønderbanen, som skal realisere to regiontog i timen på strekningen
Melhus – Trondheim – Steinkjer. Samfunnsmålene til prosjektet er definert i prosjektporteføljens «Avtale om planlegging av infrastruktur»:

  •  Aksen Melhus-Steinkjer er i stor grad én arbeidsregion med et effektivt, pålitelig og fleksibelt
    transportsystem for personer og gods.
  •  Effektivisere godstransport på bane ved å fjerne flaskehalser for gods- og persontog, og
    tilrettelegge for økt toglengde.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8862

Sist oppdatert: 14.06.2023