Være Østre, del av gnr/bnr 27/2, detaljregulering, r20150048

Klagefrist: 21.01.2018

Være Østre, del av gnr/bnr 27/2, detaljregulering, r20150048

Overnevnte plan er 16.11.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging med rekkehus og blokkbebyggelse på Være Østre gnr/bnr 27/2, i tråd med kommuneplanens arealdel (KPA).

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
 - Vedlegg til bestemmelsene: Geoteknisk utredning
Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/47260

Sist oppdatert: 31.01.2018