Gnr/bnr 541/14 mfl. ved Brøttemsvegen og Tanemsbruvegen, detaljregulering, r20220004

Frist for innspill: 08.08.2024

Gnr/bnr 541/14 mfl. ved Brøttemsvegen og Tanemsbruvegen, detaljregulering, r20220004

Overnevnte plan er 04.06.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planforslaget er å utarbeide en detaljert reguleringsplan ved Tanemskrysset. Formålet er å detaljregulere området for boligbebyggelse med forretning, kontor, tjenesteyting, torg, med mer

Sammendrag

Planområdet er i et myrområde. Det er planlagt utbygging med minimum 10 boliger per dekar og foreløpige illustrasjoner viser 156 boliger fordelt på 3 delfelt. Delfeltet som ligger nærmest rundkjøringen inneholder et forretningsareal på rundt 1500m2 med felles aktivitetsareal og boligblokk på toppen. De 2 andre delfeltene med boligblokker er organisert som tun. Planforslaget inneholder videre ca. 500m2 med andre lokale servicefunksjoner, derav kontor, i tilknytning til et torg på ca. 500m2. Bebyggelsen er planlagt opp mot 5 etasjer, med nedtrapping mot eksisterende boligfelt i sør. Det er prosjektert 3 parkeringskjellere. 

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8426

Gi innspill

Logg inn for å gi innspill

Du kan også sende inn merknad på e-post til . Husk å oppgi saksreferanse.

Sist oppdatert: 07.06.2024