Leirbruvegen 1, detaljregulering

Klagefrist: 02.09.2024

Leirbruvegen 1, detaljregulering

Bygningsrådet vedtok i møtet 05.03.204 å legge saken ut til offentlig ettersyn etter noen endringer (se vedtak). Planen er nå endret i henhold til vedtaket.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikten /sammendrag

Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting med boligbebyggelse og tilhørende utomhusanlegg på eksisterende boligtomt. Planen omfatter også fortau.

Planen åpner for leilighetsbygg med 6 boenheter i 2 etasjer og carporter med boder og sykkelparkering. Det legges opp til felles uteoppholdsareal sørvest for boligen. Fortau planlegges forlenget inne på tomten fram til krysset mot Brandhaugen.

Saksdokumenter

Vedlegg

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8981

Sist oppdatert: 05.07.2024