Mikkelvegen, strekningen Egganvegen - Øvre Sjetnhaugan, detaljregulering, r20220052

Frist for innspill: 08.08.2024

Mikkelvegen, strekningen Egganvegen - Øvre Sjetnhaugan, detaljregulering, r20220052

Overnevnte plan er 04.06.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Bygningsrådet.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å sikre myke trafikanter et trafikksikkert gang- og sykkeltilbud på strekningen Egganvegen-Øvre Sjetnhaugan, som er en viktig skoleveg.

Sammendrag

Planforslaget sikrer et 3 meter bredt fortau langs den sørvestre siden av Mikkelvegen, som enveisreguleres for biltrafikk i retning sørøst. Det reguleres to kantstopp for buss i Mikkelvegen, et i nordenden av vegen og et i sørenden. I tillegg reguleres en bussholdeplass med plass for to busser der den ene plassen kan brukes til tidsregulering for buss i Øvre Sjetnhaugan.

En viktig utfordring er å ivareta trafikksikkerheten langs traséen. Spesielt viktig er det i det bratteste partiet i midten av Mikkelvegen, ved avkjørsler og ved gangfelt.

For å unngå større inngrep i private hager tas arealet til fortauet på Mikkelvegen av kjørebanen for bil. Kjørebanen smalnes til 4,3 meter og envegsreguleres. I begynnelsen av planprosessen var tanken at kjøreretningen skulle være mot nordvest med fortau på østsiden av Mikkelvegen. For å ta hensyn til sikt for avkjørsler på vestsiden av vegen, og på bakgrunn av tilbakemeldinger i folkemøte, ble kjøreretningen endret til sørøstlig retning med fortau på vestsiden av vegen. Ved valg av kjøreretning er det forutsatt at fortauet ligger på høyre side grunnet tilgjengelighet for buss.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/9183

Gi innspill

Logg inn for å gi innspill

Du kan også sende inn merknad på e-post til . Husk å oppgi saksreferanse.

Sist oppdatert: 07.06.2024