Bryns veg 13, detaljregulering, r20210033

Frist for innspill: 23.07.2024

Bryns veg 13, detaljregulering, r20210033

Overnevnte plan er 22.0.2024 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Planen ligger også på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting med boligbebyggelse og tilhørende parkeringskjeller og utomhusanlegg på eksisterende boligtomt, Bryns vei 13. Planen legger også til rette for tilbygg på en del av naboeiendommen Bryns vei 15. Eksisterende bebyggelse i Bryns vei 13 foreslås revet.

Sammendrag

Planen åpner for leilighetsbygg med 6 romslige boenheter i 3 boligetasjer over parkeringssokkel. På arealet som reguleres på nabotomten i Bryns vei 15, planlegges det for tilbygg til huset og garasje for en bil inntil tomtegrensen og parkering i kjelleren under Bryns vei 13.

Maksimal høyde for saltak/skråtak for selve huskroppen er regulert til kotehøyde i underkant av én meter over nabohuset mot vest. Gesimshøyde er tilsvarende som for nabohuset. Et utvidet heishus med pergola er plassert tilbaketrukket inne på takterrassen. Det foreslås maksimum 1 parkeringsplass for bil og minimum 3 parkeringsplasser for sykkel per boenhet, der alle er lagt til kjelleren.

Det planlegges for høy utnytting i et nordvendt og bratt terreng som har lite solinnfall. Området er en del av hensynssone kulturmiljø. Bryns vei er noe bratt og smal foran planområdet og uten mulighet for utvidelse.

Saksdokumenter

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden (lengre tilbakemeldinger egner seg best som vedlegg eller e-post).

Saksreferanse: 2023/8446

Gi innspill

Logg inn for å gi innspill

Du kan også sende inn merknad på e-post til . Husk å oppgi saksreferanse.

Sist oppdatert: 24.05.2024