Nardovegen 2 og 5, detaljregulering

Klagefrist: 03.07.2024

Nardovegen 2 og 5, detaljregulering

Overnevnte plan er 12.06.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse og noe tjenesteyting ut mot Torbjørn Bratts veg. Eksisterende boligblokk (Nardovegen 5) videreføres med muligheter for påbygg.

Bebyggelsen får lignende struktur og volum som de andre vedtatte detaljplaner langs Torbjørn Bratts veg og bidrar til å gi området mer sentrumspreg. Planen vil også gi bedre løsninger for gående og syklende og snarveier gjennom området.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen 03.07.2024

Se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/8451

Sist oppdatert: 01.07.2024