Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad ble avsluttet i 2021 og samtidig nominert til Attraktiv-by prisen.  Saupstad.no inneholder et rikholdig materiale fra områdearbeidet.

Hva er Områdeløft Saupstad-Kolstad?

Områdeløft Saupstad-Kolstad er et områdeprogram som Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om å gjennomføre på Saupstad-Kolstad. Gjennom områderettet innsats skal programmet bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Hva er et områdeprogram?
 • Kort fortalt er et områdeprogram er en strategisk, overordna plan for en samling prosjekter innenfor definerte tidsmessige og geografiske begrensninger.
 • Trondheim kommunes områdeprogram varer fra 2013 til 2020, og omfatter bydelen Saupstad-Kolstad i Trondheim. Programmet har tre strategiske hovedkomponenter: områdeutvikling, tjenesteutvikling og ressursmobilisering.
 • Idéen er å bringe offentlige aktører og innbyggere nærmere hverandre gjennom metodisk arbeid med sammenhenger mellom disse tre komponentene.
 • Programmet bygger på sentrale samfunnsmål i kommuneplanen, politiske vedtak, statlige føringer, innspill fra fagmiljøer og fra innbyggerne i bydelen.
 • Programmet prøver ut nye arbeidsformer og ulike metoder for medvirkning og samskaping i bydelen. Erfaringene fra områdeløftet er verdifulle for nye satsinger som Smartby Trondheim og for omstilling til kommune 3.0.
 • Fra 2017 følger Husbanken områdeløftarbeidet gjennom Trondheim kommunes deltakelse i storbyprogrammet. Erfaringer herfra sees i sammenheng med fremtidige virkemidler for “god byutvikling, bolig og nærmiljø.”
Hva er områderettet innsats?

 

Hva er målet med programmet?

Målene for områdeprogrammet er at i 2020:

 • er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
 • har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidas utfordringer.
 • er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
 • er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

Hva er bakgrunnen for programmet?

Satsingen bygger på Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020 som bystyret vedtok 23. mai 2013. Nærmere info om den sammenhengende innsatsen i perioden finner du i handlingsdelen for programmet (2017-2020).

Hva gjennomføres i områdeprogrammet?

Programmet er delt i tre, med fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering.

Områdeutvikling

Det er i perioden 2012-2016 utført flere mindre tiltak i området. De store utbyggingsprosjektene planlegges gjennomført i perioden 2017-2021.

Etter seks års programinnsats ser du nå synlige fysiske endringer i bydelen:

 • I 2018 åpnet nye Heimdal videregående skole og Kolstad Arena i hjertet av bydelen.
 • Senterområdet har fått en ny passasje som åpner senteret mot Søbstad gård, kirke og gravlund. Den ble tatt i bruk i 2018.
 • Bydelens lokale torg er tilrettelagt for opphold med møbler, sykkelparkering og beplantning.
 • Saupstad gravlund er tatt i bruk og har tilført bydelen et vakkert uterom som besøkes av mange.
 • Uteområdet i Ringen barnehage er oppgradert og ble åpnet høsten 2018.
 • Det er i perioden lagt bedre til rette for både organisert og egenorganisert aktivitet:
  • nytt klubbhus for Kolstad fotball
  • ny multisportbane
  • bedre snarveier og merking av turstier
  • oppgradert skileik-område på Saupstad skistadion.
 • “Strategisk plan for offentlige uterom” er utarbeidet som verktøy for å se de ulike tiltakene som gjøres, i sammenheng.

Nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal også gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene.

Tjenesteutvikling

Områderettet innsats fokuserer på årsaker til levekårsutfordringene. En viktig del av dette er å se tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng.

Gjennom områdeprogrammet prøver tjenester i bydelen ut nye arbeidsformer og virkemidler.

 • Områdeløftets satsing på barn og unges kompetanse har blant annet bestått i demokratiopplæring for ungdom, ungdomsråd og ung leder-program, utvikling av kulturskolen og musikk- og språksatsing i barnehagene.
  • Satsingen har resultert i betydelig økt rekruttering til kulturskolen, skapt nye mestringsarenaer for barn og unge og bidratt til at ungdommer tar tak i og bygger stolthet om eget nærmiljø.
 • Det er bygget opp et nettverk med borettslag, beboere, ungdomsråd, lag og foreninger, aktører for frivilligheten, offentlige og private tjenester som jobber sammen om utvikling av ressursene i bydelen.
  • Programmet har dermed bidratt til å koble bydelens ressurser tettere sammen.
 • I tillegg vil satsinger på universitetsskole, gratis kjernetid i SFO, familiesenter og tegnspråklig tilbud i ny barnehage og skole bidra til tjenesteutviklingen i området.
 • Prosjektet Aktive Saupstad har prøvd ut flere ulike tiltak for helse, mestring og deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Saupstad ungdomsråd er etablert som et pilotprosjekt for ungdoms deltakelse i nærmiljøarbeid.
 • Ung Leder er et program under utprøving gjennom Kulturenheten og Boxåpner kultursenter for barn og unge.
 • Saupstad ungdomsråd og valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole har vært sterk involvert i idéutvikling og planlegging av Dalen park.
 • Saupstad skole og Kolstad skole skal slås sammen og bli en felles barneskole for bydelen. Ungdomsskolen, nye Huseby skole, skal bygges i tilknytning til den nye barneskolen. Det nye skoleanlegget skal også romme et kulturskolesenter.
 • Saupstad og Kolstad barneskoler skal bli universitetsskole i samarbeid med NTNU.
 • Gratis kjernetid i SFO er igangsatt.
 • Gjennom Rabalderdans har førskolebarn og foreldre fått et gratis ukentlig tilbud i dans.
 • Gjennom grunnskolebaserte tilbud som Fargerik Fritid, SFO og Kulturtirsdag får elevene møte med ulike kulturskoletilbud i skoletid.
 • Trondheim kommunale kulturskole vil videreutvikle Kulturskole Sør med flere fagtilbud i musikk, visuelle kunstfag og scenekunst (sirkus, teater, dans).
 • Prosjektet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering.
 • Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med kursmuligheter og ekstra tilbud i data- og filmopplæring. Dette vil også styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.
Lokal ressursmobilisering

I områdeløftarbeidet legger vi vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen, og på å koble disse ressursene sammen.

 • Saupstad bydelskafe er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for lag og foreninger på kveldstid.
 • Storstua ved Kolstad skole er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for aktiviteter.
 • Kulturskolen har en utvidet satsing på dans i bydelen.
 • Blokkrock-arrangementet er utvidet med en familiedag.
 • Allidrett prøves ut som et tilbud for barn 4-6 år og deres familier.
 • Rabalderdans er etablert som et tilbud for barn 2-6 år og deres familier.
 • Dyrking er prøvd ut som eget prosjekt og har resultert i en pallekarmhage på Midteggen.
 • Det jobbes med å få på plass et tilbud om åpen hall for ungdom i Husebyhallen på søndager.
 • Informasjonskanal for bydelen utvikles gjennom Saupstad.no.

Rapporter og planer

2021: Oppfølgingsrapport: undersøkelse for Områdeløft Saupstad-Kolstad

2020: Områdeløft Saupstad - Kolstad, glimt fra områdesatsinga 2013–2020

2020: Områderettet innsats i Trondheim (Saksprotokoll, formannskapet)

2020: Evaluering av uterom Saupstad-Kolstad

2018: Årsrapport for områdeprogrammet (Trondheim kommune)

2018: Belysningsplan for Saupstad-Kolstad

2017: Årsrapport for områdeprogrammet (Trondheim kommune)

2016: Strategisk plan for uterom (illustrasjoner)

2015: Kvantitativ rapport for Saupstad-Kolstad (ekstern)

Kontaktinformasjon

Du kan også komme i kontakt med oss via våre Facebook-sider – her finner du også info om hva vi jobber med akkurat nå.

Programleder , tlf. 91 89 78 49.

Programkoordinator , tlf. 95 79 41 21.

Sist oppdatert: 19.03.2024

Fant du det du lette etter?