Hva bidrar TRD 3.0 til?

Hva bidrar TRD 3.0 til?

Universitetskommunen TRD3.0 synliggjør samarbeidet som verdiskapende for NTNU og Trondheim kommune, både regionalt og nasjonalt.

To smilende menn og et barn som trekker i et tau. Illustrasjon.

Samarbeidet viser resultater på regionale og nasjonale arenaer, påvirker til bedre rammebetingelser for forskning og innovasjon i/med kommunesektoren og inngår i arbeidet for en nasjonal modell for samarbeid mellom kommuner og akademiske institusjoner.

Innovasjon i kommunen

KS definerer innovasjon som Nytt, nyttig og nyttiggjort. I TRD3.0 handler innovasjon om at nye og nyttige løsninger, skapt i samarbeid mellom kommune og universitet, tas i bruk i kommunen. Resultatet kan være alt fra små forbedringer til store forandringer.

I 2020 kom forskningsrådet med en rapport som viser at det særlig er fire suksesskriterier som er viktige for å lykkes med forskningsstøttet innovasjon i kommunal sektor: Forankring i hele organisasjonen, ekstra engasjement, tidlig rolleavklaring og god prosjektledelse.

Trondheim kommune har en egen Temaplan for teknologi og modernisering. Sammen med politiske og strategiske satsinger og andre sentrale mål og føringer, danner dette viktige utgangspunkt for utvikling av målrettede forskningssamarbeid der hensikten er tjenesteinnovasjon.

Nye måter å samarbeide på

Universitetsskoler - forskeren i klasserommet

Hvordan flytte universitetet inn i klasserommet, og utvikle kunnskap gjennom praksis og praksis som er kunnskapsbasert? Dette er noe av det som svares ut gjennom Universitetsskolene.

Kombinerte og delte stillinger

Kombinerte stillinger er et viktig virkemiddel for å redusere avstand mellom praksisfeltet, forskning og utdanningene. I regi av universitetskommunen er det beskrevet ulike modeller for kombinerte og delte stillinger som det er ønskelig å prøve ut. En foreløpig utredning ble laget i 2018, med utgangspunkt i området Helse og velferd. Dokumentet er et arbeidsdokument, og innholdet er ikke formelt behandlet.

  • De fem prosjektlederne i Universitetskommunen TRD3.0 er ansatt i kombinerte stillinger, med 50% i kommunen og 50% ved NTNU.
  • Ved universitetsskolene har det en periode vært utprøving av to kombinerte stillinger, utprøvingen skal vare fram til august 2025.
  • På enhet for fysioterapi prøves det ut delte stillinger for forskerkompetanse i enheten og ulike modeller der PhD prosjekter knyttes mot utviklingsarbeid i enheten og forankres i enhetsavtalen.
  • Det utredes muligheter for å prøve ut noen av disse modellen på utdanningen for sykepleie og fysioterapi.

Unikom: Et nettverk for samarbeidende kommuner og akademia

Unikom er et nettverk for alle som er interesserte i hvordan kommunal sektor, universiteter, forskningsinstitutt og andre organisasjoner kan jobbe sammen for å finne gode, forskningsbaserte løsninger for morgendagens kommunale praksis.

I dag deltar nærmere 40 kommuner, universitet og forskningsinstitutt i nettverket. De fleste av disse inngår i partnerskap av samme type som Trondheim kommune og NTNU har etablert gjennom Universitetskommunen TRD3.0. For øyeblikket er det 16 slike partnerskap i Norge.

Les mer om de ulike partnerskapene hos KS

Arena Unikom

TRD3.0 etablerte Arena Unikom som et bidrag til den nasjonale samtalen om hva en universitetskommune kan være.

Logoen til Arena Unikom, med teksten Relevant utdanning, Anvendelig forskning, Kommunal innovasjon

Konferansen ble arrangert for første gang høsten 2019, og har “Kunnskap i arbeid” som sin visjon. I 2020 og 2021 ble konferansen arrangert i nært samarbeid med KS, og andre universitetskommuner, forskningsrådet og departement yter viktige bidrag.

Hovedmålet er å utforske hvordan offentlige aktører og akademia kan utvikle lokale modeller for samarbeid som gir resultater, hvordan lokale erfaringer kan kombineres til et nasjonalt prosjekt for gode, bærekraftige kommuner, og hvordan et nasjonalt prosjekt kan bidra til formulering og gjennomføring av rammebetingelser som støtter arbeidet.

Les mer om Arena Unikom

Synliggjøring og påvirkning

Universitetskommunen TRD3.0 bidrar på mange arenaer for å synliggjøre muligheter og resultater, og for å påvirke til bedre rammebetingelser for forskning og innovasjon i kommunesektoren.

Framtidskraft

Konferansen Framtidskraft ble arrangert i november 2021 og handlet om kompetanse og læring for morgendagens arbeidsliv.

Konferansen ble arrangert i regi av NTNU og Trondheim kommune gjennom Universitetskommunen TRD3.0, og i nært samarbeid med Næringsforeningen i Trondheim.

Les mer om Framtidskraft

KSF Helse

KSF er en samarbeids- og finansieringsmodell for kunnskapsløft i kommunale tjenester. En slik struktur for et systematisert kunnskapsløft og innovasjon i kommunale tjenester skal sikre at vi får vite mer om hva som virker hvor.

TRD3.0 bidrar i et interimsstyre for KSF Helse som skal bidra til operasjonalisering av rapport ferdigstilt i 2019.

Les mer om KSF Helse

EUniverCities

Sammen med flere europeiske byer er Trondheim kommune og NTNU partnere i EUniverCities. Høsten 2021 kom nettverket med en ny håndbok for samarbeid mellom byer og universitet.

Les mer om EUniverCities

Sist oppdatert: 12.08.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward