Om TRD3.0

Om TRD3.0

Universitetskommunen TRD3.0 er et eksempel på en måte å tilnærme seg de store utfordringene som offentlig sektor står ovenfor.

En kvinne og en mann møtes i et håndtrykk. Illustrasjon.

Universitetskommunen TRD3.0 er et langsiktig og forpliktende partnerskap mellom Trondheim kommune og NTNU.

Hvorfor TRD3.0?

Samarbeidet gir byen og landet langsiktig tilgang på kunnskap, kompetanse og teknologi, som byggesteiner for gode og bærekraftige samfunn. Slik bidrar TRD3.0 til å realisere politiske ambisjoner, styrke relevansen av utdanninger og forskning, og gir grunnlag for innovasjon innenfor alle kommunens tjenesteområder.

TRD3.0 bygger bro mellom kommuners praksis og forskningens kunnskapsunivers gjennom eksperimentering og erfaringsdeling. På den måten utvikler vi ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsformer, på tvers av folk, fag og strukturer.

Prinsipper for samarbeidet

 • Partene er likeverdige
 • Alt utviklingssamarbeid tar utgangspunkt i kommunens og NTNUs strategiske satsingsområder.
 • Utvikling skjer ved kopling og forsterking av relevante fagmiljøer i begge organisasjoner.
 • Samarbeidet gir systematisk kapasitets- og kompetansebygging for fremtidens behov i begge organisasjoner.
 • Innbyggere og næringsliv involveres i forsknings- og utviklingsaktiviteter.
 • Følgeforskning skal styrke kunnskapen om nye løsninger, tilbud og tiltak.

Hva betyr 3.0?

Trondheim har lenge vært vertskapsby for NTNU (1.0).

Over tid har vi utviklet et omfattende samarbeid på enkeltområder som for eksempel innen skole og helse (2.0).

Med etableringen av Universitetskommunen TRD3.0 tar vi steget helt ut. Sammen prioriterer vi felles innsats når det gjelder kunnskaps- og kompetanseutvikling innenfor områder av stor samfunnsbetydning.

Avtalen mellom NTNU og Trondheim kommune

Dette gjør vi i TRD3.0

Samarbeidet mellom Trondheim kommune og NTNU om TRD3.0 resulterer i kunnskap, kunst og teknologi som er viktig for utviklingen av gode og bærekraftige samfunn. For å få til det, prøver vi ut måter å samarbeide på som

 • gjør at universitetet og kommunen sammen kan forstå hva som er fremtidens kompetansebehov, og samarbeide om å utvikle og formidle kunnskap i tråd med dette
 • gjør at vi kan teste ny kunnskap og nye løsninger, og se hvordan de kan bidra til et mer bærekraftig samfunn
 • gir begge parter et gjensidig kompetanse- og kunnskapsløft
Årsrapporter og andre dokumenter

Organisering

TRD3.0 er organisert med fem prosjektledere, som har ansvar for fem innsatsområder:

 • Helse & velferd
 • Oppvekst & utdanning
 • Byutvikling & kultur
 • Innovasjon & omstilling
 • Unikom

Områdene skal bidra til utvikling av samarbeid innen forskning, utdanning og nyskaping innen og på tvers av sine sektorer.

Innsatsområdet Unikom har et særskilt ansvar for arbeid med nasjonal modell og forskrift, oppfølging av nasjonale myndigheter, oppfølging og gjennomføring av den nasjonale konferansen Arena Unikom, samarbeid og kunnskapsoverføring og koordinering med andre universitetskommuner og UH sektor.

Organisering av TRD3.0 med innsatsområdene Innovasjon og omstilling, Byutviling og kultur, Helse og velferd, Oppvekst og utdanning og Unikom (tverrgående). Innsatsområdene fordeler seg over temaene utdanning, forskning og nyskaping, som skal formidles og understøtte en nasjonal modell.

Styringsgruppe

Partnerskapet har en styringsgruppe, som ledes av kommunedirektøren og NTNUs prorektor for nyskaping. Styringsgruppen definerer de overordnede føringene for samarbeidet.

Medlemmer i styringsgruppen
 • Morten Wolden, kommunedirektør Trondheim kommune (leder)
 • Toril A. Hernes, prorektor Nyskaping, NTNU (nestleder)
 • Marianne Skjulhaug, dekan AD-fakultetet NTNU
 • Monica Rolfsen, dekan ØK-fakultetet NTNU
 • Tine Arntzen Hestbek, dekan SU-fakultetet NTNU
 • Trude Kjeldstad, organisasjonsdirektør Trondheim kommune
 • Wenche Dehli, helse- og velferdsdirektør, Trondheim kommune

Prosjektlederne

 • Byutvikling og kultur: Maria Azucena Gutierrez Gonzalez
  • E-post: maria.gonzalez@trondheim.kommune.no
  • Mobil: 91 89 77 45
 • Helse og velferd: Pernille Thingstad
  • E-post; pernille.thingstad@trondheim.kommune.no
  • Mobil: 95 76 10 41
 • Innovasjon og omstilling: Fredrik Christensen
  • E-post: fredrik.christensen@trondheim.kommune.no
  • Mobil: 90 95 84 66
 • Oppvekst og utdanning: Marit Hovdal Moan
  • E-post: marit-hovdal.moan@trondheim.kommune.no
  • Mobil: 95 72 78 85
 • Unikom: Tone Merethe Aasen
  • E-post: tone.merethe.aasen@trondheim.kommune.no
  • Mobil: 93 05 90 51

Samarbeidsutvalg

Hver prosjektleder støttes av et samarbeidsutvalg (før 2022: Innovasjonsutvalg), med representasjon fra nøkkelpersoner ved NTNU og i Trondheim kommune. Faglige prioriteringer som har direkte konsekvenser for faglige mål og aktiviteter innenfor ulike fag- og virksomhetsområder er delegert til de fem samarbeidsutvalgene.

Byutvikling og kultur
 • Marianne Skjulhaug, dekan AD-fakultetet NTNU (leder)
 • Kristian Dahlberg Hauge, direktør for Næring, samferdsel, klima og miljø, Trondheim kommune (nestleder)
 • Anne Kristine Børresen, dekan HF-fakultetet, NTNU
 • Bente Næverdal, Byutviklingsdirektør Trondheim kommune
 • Ola By Rise, direktør for Kultur og idrett, Trondheim kommune
 • Olav Bolland, dekan IV-fakultetet NTNU
Innovasjon og omstilling
 • Monica Rolfsen, dekan ØK-fakultetet, NTNU (leder)
 • Olaf Løberg, finansdirektør, Trondheim kommune (nestleder)
 • Elin E. Sotberg Harder, rådgiver, org, Trondheim kommune
 • Eric Monteiro, professor IDI, NTNU
 • Johan Fredrik Rye, Instituttleder ISS, NTNU
 • Lars Dyrdahl, enhetsleder økonomitjenesten, Trondheim kommune
 • Luitzen de Boer, professor IØT, NTNU
 • Nina Nilsen, rådgiver finans, Trondheim kommune
 • Per Christian Ahlgren, førsteamanuensis og faggruppeleder, NTNU Handelshøyskolen
 • Per Tovmo, professor, nestleder institutt for samfunnsøkonomi, NTNU
 • Robert Grande, Innkjøpssjef Trondheim kommune.
 • Roger Sørheim, professor IØT og leder NTNUs Entreprenørskole, NTNU
 • Øyvind Tanum, smartbysjef, Trondheim kommune
Helse og velferd
 • Siri Forsmo, dekan MH, NTNU (leder
 • Wenche Dehli, helse- og omsorgsdirektør Trondheim kommune (nestleder)
 • Ann Iren Jamtøy, NTNU helse
 • Babak A. Farshchian, førsteamanuensis IDI/IE, NTNU
 • Dina Von Heimburg, universitetslektor ISM/MH, NTNU
 • Eva Rinnan, seniorrådgiver fagstab Trondheim kommune
 • Hilde Markussen, seniorrådgiver fagstab, Trondheim kommune
 • Jorunn Helbostad, instituttleder INB/MH, NTNU
 • Lisbet Slettahjell, Koordinator velferdsteknologi, Trondheim kommune
 • Marikken Høiseth, Førsteamanuensis AD, NTNU
 • Thomas Hugaas Molden, rådgiver fagstab Trondheim kommune
 • Toril Forbord, prodekan utdanning MH, NTNU
 • Øystein Døhl, seniorrådgiver fagstab Trondheim kommune
Oppvekst og utdanning
 • Tine A. Hestbek, dekan fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), NTNU (leder)
 • Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune (nestleder)
 • Annika Bjørnstrøm, kommunalsjef BFT, Trondheim kommune
 • Jannicke Akse, konst. kommunalsjef skole, Trondheim kommune
 • Reza Monajemi, rådgiver, helse og velferd, Trondheim kommune
 • Bente Heggem Kojan, professor Institutt for sosial arbeid (ISA), NTNU
 • Håkon Leiulfsrud, professor, institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU
 • Kjersti Faldet Listhaug, prodekan utdanning, humanistisk fakultet (HF), NTNU
 • Ingfrid Thowsen, instituttleder, institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU
 • Ingar Pareliussen, prorektor for FoU og oppdrag, Dronning Maud minnes høgskole (DMMH)
Unikom
 • Trude Kjeldstad, organisasjonsdirektør Trondheim kommune (leder)
 • Tine A. Hestbek, dekan fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU), NTNU (fungerende nestleder)
 • Pål Erling Martinussen, professor sosiologi og statsvitenskap (ISS), SU, NTNU
 • Malin Noem Ravn, prosjektleder Fremtidens HumSam-studier, SU, NTNU
 • Lene Markussen, koordinator områdesatsingene Lademoen og Tempe-Sorgenfri, Trondheim kommune

Koordinatorer

En koordinator fra hver organisasjon sikrer god sammenheng mellom styringsleddet og de strategiske og operative aktivitetene. Fra 2019 - 2022 skjer det følgeforskning på TRD3.0, under ledelse av SINTEF.

Koordinatorene
 • Trondheim kommune: Berit Antonie Holmlimo
 • NTNU: Håvard Wibe

Information in English

Read more information about University City TRD3.0

Sist oppdatert: 18.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M