Forskningshenvendelser (gjelder ikke studentoppgaver som master, bachelor og liknende)

Forskningshenvendelser (gjelder ikke studentoppgaver som master, bachelor og liknende)

Ønsker du å samarbeide med Trondheim kommune om prosjekter innen forskning, innovasjon og utdanning (FoUI)? Da kan du henvende deg til oss via vårt nettskjema.

I skjemaet ber vi deg besvare spørsmål som gir oss den informasjonen vi trenger for å behandle din henvendelse så raskt som mulig. I tillegg til spørsmål om formålet med prosjektet, inkluderer skjemaet spørsmål om hva du forventer at Trondheim kommune skal bidra med inn i prosjektet (skrive prosjektsøknad, data, hjelp til å nå ut til potensielle forskningsdeltakere, økonomisk innsats, kontakt med enheter osv.), og spørsmål om hvordan Trondheim kommune - inkludert innbyggerne våre - vil kunne dra nytte av samarbeidet.

Her finner du en liste med spørsmål som Trondheim kommune vektlegger i sin vurdering av henvendelser om FoU-samarbeid.

Hva kan meldes inn i skjemaet

  1. Forsknings- og innovasjonsprosjekter: Prosjekter som allerede har fått finansiering, og forespørsler om søknadssamarbeid om eksterne midler.
  2. Utdanningssamarbeid: Større utviklingssamarbeid om innhold i utdanningene (for eksempel søknader til DIKU).

For samarbeid om bachelor eller masteroppgave ta kontakt med veileder eller emneansvarlig ved ditt institutt.

Behandling av forskningshenvendelser

For alle tjenesteområder med unntak av oppvekst og utdanning blir henvendelser fordelt til rådgiver i stab av FoU-koordinator, og beslutning om eventuell deltakelse blir tatt av områdedirektør.

Ta kontakt i god tid

Det er viktig for Trondheim kommune at forskning, utdanning og innovasjon har en nytteverdi for tjenestene, og for innbyggerne som bruker kommunens tjenester. Da må relevante aktører i kommunen involveres på et så tidlig tidspunkt som mulig,slik at de kan være aktivt deltakende i formulering av problemstilling(er), og i planleggingen av prosjektet. Dette gjelder spesielt for prosjekter hvor kommunen er tiltenkt eierskap.

Kapasitet

Trondheim kommune har begrenset kapasitet til å delta i FoUI-prosjekter. Dersom kommunen skal kunne ta en aktiv rolle i samarbeidet må kommunen ha tilstrekkelig med tid og ressurser til å følge opp. Man må derfor i planlegging av FoUI- prosjekter ta budsjettmessig høyde for at det kan være behov for frikjøp av ressurser i kommunen. Et alternativ kan være å ansette en intern koordinator eller prosjektmedarbeider. Delte stillinger mellom akademia og kommunene er også en mulighet.

Henvendelser til oppvekst og utdanning

En ressursgruppe vurderer henvendelsen før den tas videre til aktuelle samarbeidspartnere i kommunen.

Ressursgruppen består av FoU-koordinator på oppvekst og utdanning, Kristin Norum Skoglund, en rådgiver fra hver av hovedområdene på oppvekst (skole, barnehage og Barne- og familietjenesten og en representant fra Oppvekstadministrasjonen. FoU-koordinator leder gruppen.

Ressursgruppas vurdering vil skje i samråd med arbeidsutvalgene for ledergruppene på enhetsnivå, før ressursgruppas innstilling godkjennes i den strategiske ledelsen i kommunen.

Dersom du har spørsmål om forskningssamarbeid knyttet til oppvekst og utdanning (OU) i Trondheim kommune, ta kontakt med FOU-koordinator

Årshjul

Grunnet begrenset kapasitet behandler vi henvendelser om forskningssamarbeid en gang i kvartalet:

  • 15. februar
  • 15. mai
  • 1. august
  • 15. november

Behandlingstid

Du må beregne seks uker behandlingstid fra fristdato. Eksempel: Henvendelser som er sendt inn til fristen 15. februar kan forvente svar 29. mars. Dersom du sender en henvendelse til fristen 15. november må du likevel beregne 7 uker behandlingstid (på grunn av juleferien) og kan forvente svar første uken i januar. Henvendelser kan sendes inn utenom de fristene som er satt, men vil da bli lagt på vent.

NFR sine frister i februar og september

Dersom du planlegger å sende inn søknad til NFR sin frist i februar eller september og ønsker å invitere Trondheim kommune som samarbeidspartner/ be om intensjonsavtale må du sende inn kommunens skjema for forskningshenvendelser senest:

  • 15. november (for NFR sin frist i februar)
  • 1. august (for NFR sin frist i september)

Kommunen ønsker å involveres på et så tidlig tidspunkt som mulig i FOU-samarbeid slik at de kan være aktivt deltakende i formulering av problemstilling(er), og i planleggingen av prosjektet. Dette gjelder spesielt for prosjekter hvor kommunen er tiltenkt eierskap. Hvis mulig bør du derfor ta kontakt med kommunen i god tid før fristene ovenfor. Dette gjelder særlig for samarbeidsprosjekt og innovasjonsprosjekt.

Universitetskommunen TRD3.0

Trondheim kommune og NTNU har inngått et langsiktig og forpliktende partnerskap om forskning, utdanning og nyskaping som skal bidra til å realisere politiske ambisjoner, styrke relevansen av utdanninger og forskning, og gi grunnlag for innovasjon innenfor alle kommunens tjenesteområder. Partnerskapet skal bidra til å utvikle ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsformer i begge organisasjoner. Én måte gjøre det på er å etablere arenaer og strukturer for samspill mellom praksisfeltet og forsknings- og utdanningsmiljøene som sikrer forutsigbarhet og transparens i samarbeidet for alle parter. Trondheim kommunes FOUI-portal er et eksempel på en slik struktur.

Les mer om Universitetskommunen TRD3.0

Sist oppdatert: 03.11.2023

Fant du det du lette etter?