Brøset barnehage

Oversiktsbilde av Brøset barnehage

Kontakt Brøset barnehage

Se kart

TK-kode: 022118

Velkommen til Brøset barnehage

Brøset barnehage er en kommunal barnehage, og er delt opp i ett småbarnshus og ett storbarnshus. I tillegg er det et bygg for administrasjon, personal- og møterom.

Barnehagen har et allsidig bygg med både små og store rom, ulike leker og lekesoner med varierte materialer. Byggene er rehabilitert høsten 2017. De har fått et fint løft og gir oss nye muligheter til å dele opp barnegruppene i mindre rom.

Småbarnshuset er delt inn i to baser; Gåsedammen og Bekkdalen.

Begge basene har delt inn barna i flere mindre aldershomogene grupper.

 • Bekkdalen har barn i alderen 1-3 år
 • Gåsedammen har barn i alderen 1-3 år

Storbarnshuset er også delt inn i to baser: Steinbruddet og Gårdsbruket.

På storbarn har de delt inn barna i mindre grupper.

 • Steinbruddet har barn i alderen 3-6 år
 • Gårdsbruket har barn i alderen 3-6 år

Sammensetningen på alder og kjønn på basene kan variere fra år til år, ut fra barnehageopptaket som Fagenheten for oppvekst og utdanning gjør.

Oppstart i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU).

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Barnehagen åpner kl. 07.00 og stenger kl. 17.00.

 • I juli måned har vi åpent fra kl. 07.30-16.30. Barna har med frokost selv denne måneden.
 • Barnehagen har fra 2015 redusert åpningstid i dagene i mellomjulen. Da åpner barnehagen kl. 07.45 og stenger kl. 16.15. Det blir sendt ut skriv til foreldre i november om å melde behov for hvilke dager deres barn kommer, innenfor den gitte åpningstiden. I skrivet blir det informert om at de som har behov utenom den reduserte åpningstiden, melder dette til pedagogisk leder ved sitt barns base.
 • Barnehagen holder stengt røde dager, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.
 • Sommeren 2022 har Brøset barnehage sommerstengt i uke 28,29,30. Etter vedtektsendringer i år er det bare uke 28 og 29 som er sommerstengt i alle kommunale barnehager. Den tredje uka (27 eller 30) fastsettes sammen med samarbeidsutvalget. Sommerstengt for sommeren 2023 vil derfor kunne bli annerledes og vil bli lagt inn etter møte i barnehagens samarbeidsutvalg.

Kostpenger

På Brøset serverer vi alle måltid i barnehagen.

Vi serverer frokost, lunsj og et fruktmåltid i løpet av dagen. Hver onsdag serveres et varmt lunsjmåltid. Det varme måltidet leveres av Løkkan Catering, og har hovedvekt på fisk.

Kostpenger er 400 kroner per måned.

Pedagogikk

Vi i Brøset barnehage vil møte barna med åpenhet og respekt. Vi skal bidra til trivsel, glede og knytte vennskapsbånd mellom barna. I nært samarbeid med hjemmet vil vi ivareta barnas behov for omsorg og fremme leik, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. I de kommende to år har vi to satsingsområder: Lek og barn og språk. I tillegg har barnehagen et fokusområde knyttet til Grønt Flagg som vi har kalt bærekraftig utvikling.

Brukerråd

Brukerrådet består per dags dato av seks foreldrerepresentanter og tre ansattrepresentanter. Styrer er rådets sekretær.
Medlemmene er valgt for to år, med personlig vara.

Medlemmer 2019-2021
 • Foreldrerepresentanter:
  • Karianne Kvalstad - leder brukerråd
  • Maria Renate Harborg Rustad
  • Line Svinndal Lorentsen
  • Lene Heen Opheim
  • Marlene Grande Bakken
  • Øystein Kristian Johnsen

 • Ansattrepresentanter
  • Tine Blaasvær - Steinbruddet
  • Hilde Larsen - Bekkdalen
  • Lene Stjern - Avdelingsleder

 • Sekretær
  • Anne Buhaug - Styrer
Møtereferat

2018

brukerråd møtereferat 15. februar 2018.pdf

brukerråd møtereferat 26. april 2018.pdf

Brukerråd møtereferat 16. oktober 2018.pdf

brukerråd møtereferat 4. desember 2018.pdf

2019

brukerråd møtereferat 02. september 2019.pdf

brukerråd møtereferat 19. november 2019.pdf

2020

brukerråd møtereferat 18. januar 2020.pdf

2022

brukerråd møtereferat 28.mars 2022.pdf

Mer om Brøset barnehage

Vårt verdisyn

Barnehagens innhold og verdisyn er forankret i Rammeplan for barnehager. Det bygger på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og lek, læring og danning er sentrale begrep. I tillegg er sosial kompetanse og språklig kompetanse og de sju fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø.

Personalet er barnehagens aller viktigste ressurs og er rollemodeller som har et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Dette innebærer at refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger.

Barnehagelovens formålsparagraf sier:

§ 1.Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Årsplaner

Årsplan 2013-2015.pdf

Årsplan 2014-2016.pdf

Årsplan 2017-2019.pdf

Årsplan 2020-2022.pdf

Barns psykososiale miljø

Revidert Plan for arbeidet med barnas psykososiale miljø i Brøset barnehage.pdf

 

Bilde av barns hender som holder nyplukket bringebærBilde av barns hender som undersøker et vepsebolBilde av lekeapparat på utelekeplassenBilde av trehus laget av piletreBilde av barns hender som lager kunst av naturmaterialeBilde av grillhytte plassert i uteområdetBilde av barns hender som holder dyrket gulrotBilde av tipi på uteområdetBilde av vannrenne på uteområdetBilde av lekeapparater på øvre uteområdeBilde av barns hender som har teaterforestilling med figurer

Utmerkelser, priser og markeringer

Brøset 10 år!

11. november 2016 var det nøyaktig ti år siden vi startet opp barnehagen. Som seg hør og bør når en er ti år, har dette blitt grundig markert sammen med voksne, foresatte og ikke minst alle barna i barnehagen.

I anledning denne markeringen, har vi i samarbeid med Stargate studio laget en egen Brøsetsang med tilhørende musikkvideo.

Her finner dere musikkvideoen på YouTube

Trafikksikker barnehage

I januar 2014 ble Brøset barnehage godkjent som en trafikksikker barnehage.

Barnehagen har utarbeidet egne trafikkregler som personalet, barn og foreldre skal følge når vi er ute og går, sykler eller kjører bil.

Vi var den første barnehagen i Sør-Trøndelag som fikk denne godkjenningen, og det er vi litt stolte av.

Grønt flagg

24. oktober 2012 feiret Brøset barnehage miljøsertifisering med Grønt flagg. Vi har fått vår miljøsertifisering innenfor arbeid med temaene kildesortering, avfallsreduksjon og gjenbruk. Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifisering der 52 land over hele verden deltar. 11 millioner barn og unge deltar i nettverket. Vi er stolt over å være en del av dette.

Den Nasjonale Barnehageprisen 2009

Som en av 5 vinnere, vant Brøset barnehage i 2009 den nasjonale barnehageprisen som Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen deler ut hvert år. Brøset barnehage sitt vinnerprosjekt het "Sjå, rundballan har fått regnklær". Dette var et prosjekt om barns undring i møte med høyballer på et jorde ved barnehagen.

Nasjonalt senter for kunst og kultur der dere kan lese mer om prosjektet som vant.

Facebook

Barnehagen har en egen Facebook-side. Der legger vi ut informasjon og dokumentasjon fra ulike prosjekter og tema vi jobber med.

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 28. januar
 • Fredag 24. juni
 • Fredag 19. august
 • Torsdag 13. oktober
 • Fredag 14. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

05.03.2013, retting gjennomført 25.02.2014: Lovlighetskontroll

14.03.2014: Hendelsesbasert tilsyn jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

25.08.2017, Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Avvik er rettet og sakene er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brøset barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til de ulike basene:

Bekkdalen: 91 67 28 85 / 95 26 32 19

Steinbruddet: 48 05 09 73 / 48 05 17 59

Gåsedammen: 95 26 32 18 / 95 26 31 18

Gårdsbruket: 48 23 07 44 / 48 19 70 22

TK-kode: 022118

Sist oppdatert: 25.05.2022

022118

A03-P1-EPI006