Hjem Om kommunenBrukerråd

Brukerråd

Brukermedvirkning er en forutsetning for å tilby gode tjenester, og brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning.

Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innholdet og kvaliteten på tjenestene de mottar fra kommunen. Alle skoler, barnehager, sykehjem, hjemmetjenesten med flere, skal ha hvert sitt brukerråd.

Et brukerråd består av brukere/representanter for brukere av en tjeneste, enhetsleder og ansatte ved tjenesten. Sammen jobber brukerrådet for at tjenesten til enhver tid skal være best mulig.  

Du kan finne informasjon om de enkelte brukerrådene på enhetenes hjemmesider. Se oversikt over alle enheter

Brosjyrer

Retningslinjer for brukerråd

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold og brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

 1. Brukerrådet kan bestå av tre eller fem brukerrepresentanter. Medlemmene velges med personlige vara for to år om gangen.
 2. Leder og medlemmer av brukerråd velges etter gjeldende regler for hvert tjenesteområde.
  • I skolen velges foreldrerepresentantene av FAU og elevrepresentantene av elevråd (to foreldre og tre elever).
  • I barnehager velges representantene av årsmøtet i foreldrerådet.
  • På sykehjem, enheter for hjemmetjenester, boliger, dagsentra og andre tjenesteområder velges brukerrepresentantene blant de som mottar tjenestene, pårørende og blant brukerorganisasjonene.
 3. På møtene i brukerråd deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 4. Brukerrådene kan fatte rådgivende vedtak. Bare brukerrepresentantene har stemmerett. Enhetsleder gir brukerrådene jevnlig tilbakemelding om de rådgivende vedtak blir fulgt opp og eventuelt på hvilken måte.
 5. Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
  • Brukerrådets rett til å fatte rådgivende vedtak og foreslå tiltak, aksepteres og respekteres av enhetsleder og ansatte. Det skal være tungtveiende grunner for å ikke ta et rådgivende vedtak til følge. 
  • Enhetsleders myndighet og ansvar for den daglige driften aksepteres og respekteres av brukerrådet.
 6. Arbeidet i brukerrådet kan organiseres slik:
  • Det settes opp en møteplan med jevnlige møter.
  • Saksliste settes opp i samarbeid mellom enhetsleder og brukerrådets leder.
  • Enhetsleder og brukerrådets leder har et gjensidig ansvar for at sakene er godt forberedt.
  • Referat godkjennes av møtedeltakerne og gjøres kjent.
  • Alle rådgivende vedtak skal føres i protokoll og referat.
 7. Brukerrådet kan ta opp et hvert tema, unntatt er individsaker – tjenestetilbud til enkeltpersoner og personalsaker, til diskusjon og gi råd om:
  • Kriterier for god kvalitet ved enheten (organisering, tjenestetilbud, personale, kompetanse, brukermedvirkning, utviklingsarbeid, etc.).
  • Årsplan for enhetens virksomhet, herunder tiltak for gjennomføring av lederavtalen og hovedpostene i disponering av budsjett.
  • Tiltak som kan gi bedre kvalitet ved enheten.
  • Tiltak for vurdering av enhetens virksomhet.
  • Tiltak for utvikling av enhetens samlede kompetanse
  • Disponering av enhetens ressurser (personale, utstyr, bygninger, etc.).
  • Åpningstider og/eller besøkstider.
  • Dagsaktuelle tema – i enheten, nærmiljøet eller kommunen.
 8. Brukerrådet forventes å bli gjort kjent med:
  • Prosessene vedr. resultatvurdering og signering av lederavtalen.
  • Oppfølging av medarbeiderundersøkelser, brukerundersøkelser og annet vurderingsarbeid som har betydning for kvalitet og utvikling av virksomheten.
 9. I forhold til omgivelsene bør brukerrådene:
  • Samarbeide med andre brukerråd.
  • Kontakte og/eller sende informasjon til de politiske komitéene.
  • Ved behov invitere politikere/rådmannen til møte.
  • Forvente å motta informasjon fra rådmann om tema som berører enhetens virksomhet og/eller nærmiljø.
  • Fungere som høringsorgan for rådmann, både i forhold til enhetens tjenesteområdeog enhetens nærområde.
  • Delta på et årlig kontaktmøte med bystyret v/fagkomitéene.
  • For sykehjem og hjemmebasert omsorg (soner) invitere medlemmer av tilsynsutvalget (øst/vest) til å delta på møten

    

Sist oppdatert: 15.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css