Tilskudd til festivaler

Tilskudd til festivaler

Formål

Formålet med ordningen er å stimulere og videreutvikle nyetablerte festivaler og andre festivaler som ikke er ført opp på egen post i kommunens kulturbudsjett.

Hvilke festivaler kan få tilskudd

 • Festivaler og organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i Trondheim.
 • Det gis i hovedsak tilskudd til aktører med adresse og virke i Trondheim.
 • Organisasjonen må være registrert i Brønnysundsregisteret.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. desember påfølgende år. Det må påregnes en saksbehandlingstid inntil 8 uker etter søknadsfrist.

Dette vil bli prioritert

 • Festivaler som har et program/innhold av høy kvalitet og som er byomfattende.
 • Festivaler som bidrar til nyskaping og utvikling, og som øker mangfoldet av kulturuttrykk.
 • Festivaler som bidrar til samarbeid på tvers av ulike kunst- og kulturuttrykk.
 • Festivaler som bidrar til økt deltakelse og samhandling mellom mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
 • Festivalarrangører som kan vise en god plan og som har et realistisk budsjett/finansieringsplan.
 • Festivaler som i budsjett/finansieringsplan viser til andre tilskuddordninger (offentlige eller private) i tillegg til eventuell egeninntekt.
 • Festivaler som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder innenfor kunst, kultur og samfunn. Oversikt over kommunens planverk

Trondheim kommune ønsker at arrangører samarbeider og benytter seg av den samlede kompetanse som er og utvikles innen festivalfeltet. Trondheim kommune ønsker søknader som støtter opp under denne tankegangen.

Dette prioriteres ikke

 • Feiring av nasjonaldager
 • Feiring av nyttår
 • Feiring av merkedager
 • Markering av helligdager
 • Bydelsdager

En søknad per prosjekt

Hver enkelt festival innvilges i hovedsak tilskudd fra én av kommunens tilskuddsordninger. Søkere skal følgelig ikke sende samme søknad til flere av kommunens tilskuddsordninger. Det er mulig å søke andre av kommunens tilskuddsordninger for enkeltprosjekt tilknyttet festivalen.

Søk om tilskudd

Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

Ta med under "Beskrivelse av prosjektet" i søknadsskjemaet:

 • Prosjektbeskrivelse med formål og bakgrunn for tiltaket.
 • Oversikt over kunstnerisk medvirkende og informasjon om programmeringen, inkludert konsertplan/arrangementsoversikt.
 • I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapportering og utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Deretter vil tilskuddet bli utbetalt innen ca. én måned.

Etter at tiltaket er gjennomført skal dere levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Skriv reelle tall, ikke rund av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kommunedirektørens fagstab, faggruppe kultur


Telefon 90 84 47 79

E-post:

Sist oppdatert: 07.01.2021

Fant du det du lette etter?