Fyrkjeler og oljekaminer

Fyrkjeler og oljekaminer

For å redusere klimagassutslippene blir det forbudt å fyre med fossil olje fra 2020. Finn informasjon, praktiske råd og veiledninger her.

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralolje til vanlig oppvarming i Norge. Med mineralolje menes fyringsolje, parafin, diesel o.l. med fossilt opphav. Det er fortsatt lov å ha fyrkjel eller oljekamin stående i huset, men det er altså ikke lov å bruke den med fossil olje. Så lenge ildstedet er tilkoblet pipe og oljetilførsel, regnes den av feiervesenet (TBRT) som i bruk. Vi minner om at nedgravd oljetank skal graves opp og fjernes når du slutter å fyre med olje.

Nyhetssaker om oljeutfasing

 

Relaterte nettsider

Fyrkjel (ofte kalt oljefyrkjel eller oljekjele)

Fyrkjel (ofte kalt oljefyrkjel eller oljekjele) er en del av et sentralfyringsanlegg. Kjelen brenner olje for å varme opp vann/olje, som fordeler varmen i huset via radiatorer eller gulvvarme. Står typisk i kjeller eller i et eget fyrrom. Fyrkjeler er tilkoblet pipe og oljetank. Foto: Naturvernforbundet

Oljekamin tilkoblet pipe

Oljekamin tilkoblet pipe. Ofte også kalt parafinovn, pottebrenner, oljeovn, oljefyrt kombiovn eller lignende. Det finnes også frittstående, små ovner som ikke er tilkoblet pipe eller separat tank, og kombinasjonsovner som f.eks. kan brukes med olje og ved. Foto: Hege Charlotte L. Faber, 2020.

Gebyr, tilsyn, feiing og service

Feiegebyr for vanlig feiing og tilsyn er behovsprøvd, og skal generelt betales for alle ildsteder tilkoblet pipe. Utsending av gebyret er basert på ildstedsregisteret til feiervesenet (TBRT), og faktureres via fellesfaktura for kommunale avgifter.

Jevnlig feiing og service lønner seg

Erfaringer fra feiervesenet viser at jevnlig feiing og service av fyrkjelen kan redusere oljeforbruket med minst 10 prosent. Selv små mengder sot øker fyringsutgiftene. Sot isolerer godt; En millimeter sot i fyrkjelen fører til varmetap og merforbruk av brensel med 3-5%.

Se feiervesenet (TBRT) sin nettside over hvilke feietjenester de tilbyr, for eksempel tilstandsvurdering av fyringsanlegg, feiing av ildsted, røykgassanalyse og termografering.

Krav om årlig service og feiing av fyrkjel

I Trondheim er det vedtatt en lokal forskrift med krav om feiing av og service på varmeanlegg, der det er satt krav om årlig feiing og service for større fyringsanlegg. Kommunen fører administrativt tilsyn med at ordningen i forskriften overholdes.

Forskriften gjelder alle fyrkjeler og større varmeanlegg tilkoblet pipe, og som er i bruk eller kan tas i bruk med olje, ved, flis, pellets og lignende. Forskriften gjelder ikke for anlegg som f.eks. kun varmes med strøm eller gass. Formålet med forskriften er å redusere utslippene av svevestøv og klimagasser.

Det er eiers ansvar å sørge for at service og feiing gjennomføres. Både feiing og service skal rapporteres til kommunen på eget serviceskjema:

Serviceskjema for fyrkjeler i Trondheim

Fritak fra krav om årlig service og feiing av fyrkjel

Miljøsjefen kan i enkelte tilfeller gi dispensasjon fra krav om årlig service i den lokale forskriften:

  • Hvis du bruker mindre enn 1000 liter olje i året, kan det innvilges et toårig serviceintervall
  • Hvis du bruker mindre enn 200 liter olje i året, kan det innvilges et fireårig serviceintervall
  • Det gis ikke dispensasjon fra krav om ordinær feiing eller fritak fra årlig fyrkjelgebyr.

Søknad om dispensasjon sendes på e-post til .

Nasjonalt forbud mot mineraloljefyring

I Norge ble det fra 1. januar 2020 forbudt å bruke mineralolje til oppvarming i bygninger. Fra 1. januar 2022 ble også fossil byggvarme forbudt. Det betyr at du ikke lenger kan bruke fossil fyringsolje, parafin, diesel eller lignende til å varme opp boligen, kontorbygget, lagerhallen, byggeplassen, m.fl. Forbudet inkluderer også bruk av restoljen du har igjen på tanken din.

Hovedmålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp. Forbudet vil også gi mindre luftforurensning, samt færre oljelekkasjer fordi nedgravde oljetanker skal fjernes når anlegget tas ut av bruk.

Biooljer og andre brensler med biologisk opphav omfattes ikke av fyringsforbudet. Fossil gass (også kalt naturgass eller rågass) er ikke forbudt, men det kan endre seg i fremtiden. Ved bygging av nye boliger er det for eksempel i dag ikke tillatt å installere varmekilder som bruker fossilt brensel til oppvarming eller tappevann. Dette omfatter blant annet installasjon av gasspeis.

Mer informasjon på

Unntak fra forbudet

Generelt gjelder forbudet ikke for:

  • Landbruks- og sykehusbygninger, disse omfattes først fra 01.01.2025 (se neste overskrift),
  • bygninger som ikke er tilkoblet strømnettet,
  • fyring direkte knyttet til produksjon av varer,
  • små fjernvarmeanlegg,
  • som reserveløsning i tilfelle utfall av annen varmekilde. Dette er mest aktuelt for større bygg eller hvis du er avhengig av en konstant energiforsyning, ettersom vedlikeholdskostnader på oljefyringsanlegget kommer i tillegg til vedlikeholdet av anlegget du bruker til vanlig.

Paragrafene 2 og 7 i forskriften angir unntakene fra forbudet. Paragraf 12 omhandler mulighet for å søke kommunen om dispensasjon i særlige tilfeller, eller ved spesielle behov. Merk at det skal mye til for at kommunen gir dispensasjon etter § 12. Ta kontakt med Klima- og miljøenheten ved spørsmål. Paragraf 6 kan gi unntak for noen regioner, men Statkraft har vurdert dette som ikke aktuelt for Trondheim.

På Miljødirektoratets side finner du en nærmere forklaring av unntakene:

Utsatt frist for enkelte bransjer

Driftsbygninger i landbruket, samt sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling har utsatt frist til 1. januar 2025 for utfasing av mineraloljefyring.

Fra 1. januar 2022 ble ‘byggvarme’ også omfattet av forbudet - altså bruk av mineralolje til oppvarming og tørking av bygg under oppføring eller endring. Se Miljødirektoratets temaside for informasjon om mineraloljeforbud til byggvarme. Se også kommunens nettside om klimaplan for bygg og anlegg.

Tilsyn med forbudet

På vegne av kommunen fører feiervesenet (TBRT) tilsyn med at forbudet blir overholdt. Kommunen kan også innhente leveringslister fra forhandlere av mineralolje for å følge opp ulovlig fyring.

Meld inn endringer skriftlig

Alle funksjonsendringer skal meldes skriftlig til kommunen v/Klima- og miljøenheten, samt til feiervesenet (TBRT), slik at registrene kan oppdateres, slik at registeret kan oppdateres.

Vi ønsker oppdatering om endringer som fjerning, frakobling, bruksendring, ombygging eller ting som på annet vis endrer funksjonen til oljefyrkjel, oljekamin og oljetank. For eksempel hvis du har gått over til å bruke biofyringsolje, har plombert oljebrenneren, eller kun bruker ildstedet med strøm.

Meld også inn hvis du mener at ditt anlegg er unntatt nasjonalt forbud mot mineraloljefyring. Husk å henvise til aktuell paragraf.

Melding kan sendes til kommunen via et forenklet digitalt meldeskjema. Vil du sende inn dokumentasjon på avvikling av fyrkjel, fjerning av oljetank eller lignende - send dette på e-post til

Husk også å melde fra til feiervesenet (TBRT) - se informasjon på deres nettside.

Avvikling av oljefyring

Meld inn avvikling til kommunen og feiervesenet (TBRT) som beskrevet over.

Har du avviklet fyrkjelen og meldt det inn til Klima- og miljøenheten, slipper du krav om årlig service og feiing, og det tilhørende fyrkjelgebyret. Feiegebyret slipper du hvis du kobler fyrkjelen eller oljekaminen fra oljetilførsel og pipe, og melder dette inn til feiervesenet.

Feiervesenet har til dels andre krav til avvikling av ildsteder enn kommunen, og større endringer kan være søknadspliktige. Generelt regner de alle ildsteder tilkoblet pipe som ‘i drift’. Ta kontakt med feiervesenet (TBRT) ved spørsmål og for nærmere informasjon om hvilke opplysninger de trenger for å stryke ildstedet ditt fra registeret.

Avvikling av fyrkjeler

Klima- og miljøenheten regner fyrkjel og større varmeanlegg (sentralfyringsanlegg) som i bruk så lenge den er tilkoblet pipe, og at den uten større endringer kan tas i bruk med olje eller biobrensler (biofyringsolje, ved, pellets, m.fl.).

Dersom du kun ønsker å avvikle oljefyringa, men vil fortsette å bruke den med andre brensler som ved eller strøm, må du sørge for at fyrkjelen ikke lenger kan tas i bruk med olje. Det betyr fysisk frakobling fra oljetilførsel, fjerning av oljetank, eller plombering/fjerning av oljebrenner.

Hvis du vil avvikle den helt, må du i tillegg koble den forskriftsmessig fra pipa, se Trøndelag brann- og redningstjeneste sin nettside.

Husk å legge ved dokumentasjon på avvikling når du melder inn endringen, og om ildstedet er i bruk med strøm, ved eller andre brensler.

Oljekaminer

Når det gjelder mindre, oljefyrte ildsteder, så avhenger kravene til avvikling av hvilken ovn du har. Det er stor variasjon her; Noen har innebygd dagtank, og blir fylt manuelt med olje fra et oljefat. Andre er tilkoblet en dagtank, kjellertank eller nedgravd tank via rør. Noen ildsteder kan bare brukes med olje, mens andre kan bruke flere typer brensler. Noen er tilkoblet pipe, mens andre er små, frittstående ovner som kan flyttes rundt.

Der derfor ulike krav til avvikling av oljefyringa. Felles er at det ikke lenger skal være mulig å fyre med olje. Da kan det for eksempel være nødvendig å fjerne eller plombere oljebrenner, koble fra pipe og oljetank, eller fjerne hele ovnen. I kommunens register regnes oljekaminer som avviklet når ovnen ikke lenger kan brukes med olje. Husk å legge ved dokumentasjon på avvikling når du melder inn endringen, og om ildstedet er i bruk med ved eller andre brensler.

Husk å melde inn til kommunen hva som er gjort.

Hva med oljetanken?

Når du avvikler eller slutter å bruke fyrkjel eller oljekamin, er du pålagt å fjerne nedgravd oljetank. Det er ikke krav om å fjerne andre typer oljetanker, men vi anbefaler at disse tømmes og renses. Du finner mer informasjon om dette på vår nettside om nedgravde oljetanker.

Husk å melde inn endringer til kommunen, både for oljefyring og oljetank.

Hva erstatter jeg oljefyringa med?

I praksis betyr mineraloljeforbudet at du må gå over til å bruke et annet brensel, bygge om ildstedet, koble det fra oljefyring og pipe, eller erstatte med en ny varmekilde.

Alternativer for nye varmekilder avhenger ofte av hvilket anlegg du allerede har. Oljefyring kan være i form av et større sentralfyringsanlegg tilknyttet radiatorer, gulvvarme o.l. i huset, eller mindre ovner i enkeltrom.

Bruk av biofyringsolje, bioparafin og syntetisk diesel er lov å bruke til oljefyring, men det kan være flere etiske og/eller praktiske utfordringer knyttet til bruken av disse. Ved spørsmål, ta kontakt med din forhandler eller den som har ført service på anlegget. Se også våre nettsider om oljetanker og ofte stilte spørsmål om oljeutfasing.

Presentasjoner fra informasjonsmøter i 2018 og 2019

Før mineraloljeforbudet i 2020 arrangerte Trondheim kommune informasjonsmøter for innbyggere i samarbeid med Naturvernforbundet. I forkant av møtene ble det sendt ut et informasjonsskriv med brosjyren: Bli oljefri - Hva gjør du når boligen har oljefyr?

Presentasjoner fra informasjonsmøter i 2018 og 2019:

Økonomisk støtte

Fra og med 2020 gis det ikke lenger støtte til fjerning av fyrkjel, oljekamin eller oljetank. Enova gir derimot støtte til flere typer fornybare varmekilder, se Enovas nettside om oljefyr og oljekamin for alternativer.

Kontakt Klima- og miljøenheten

Har du spørsmål til Klima- og miljøenheten, ta kontakt på e-post til eller ring sentralbordet på 72 54 25 50. Kontaktperson for oljeutfasing kan nås på telefon 48 09 47 90.

Sist oppdatert: 20.06.2024

Fant du det du lette etter?