Hjem Kroppanmarka barnehager

Kroppanmarka barnehager

Kontakt Kroppanmarka barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Begge barnehagene har samme åpningstid: kl. 07.15 - 16.30.

Barnehagene har i 2019 sommerstengt i uke 28 og 29, samme som Okstad skoles SFO. 

I 2020 vil barnehagene ha sommerstengt uke 29 og 30.

I Brukerråd 130819 ble det vedtatt at i 2019 holdes jul- og nyttårsaften stengt og redusert åpningstid i mellomjula, 27. og 30. desember med åpningstid 07.30 - 16.00. 

Påska 2020 vil ha vanlig åpningstid; 07.15-16.30 mandag og tirsdag, og 07.15-12.00 på onsdag.

Dette tema vil bli drøftet i Brukerråd hver vår, og Brukerrådets vedtak sendes ut i august, slik at alle foreldre ved barnehageårets begynnelse vet åpningstidene i jul og påske for inneværende barnehageår. 

Strukturendring ved enheten fra 1. august 2018

Okstad barnehage vil bestå av 1- og 2-åringer.

Okstadvegen barnehage vil bestå av 3- til 5- åringer.

Begrunnelse for vår strukturendring

Bakgrunn: Vi har i flere år hatt aldersadekvate barnegrupper som har gitt oss nye erfaringer i å imøtekomme barnets behov og utvikling i samspill med jevnaldrende.

Gjennom forskning har vi fått kunnskap som har gjort oss mer bevisst på at vi har flere ubrukte muligheter for å tilrettelegge bedre for alle barn i våre to barnehager.

Dette har ført til at personalet ønsker å strukturere barnehagene på en annen måte fra august 2018. Vi tenker alle småbarn på Okstad barnehage og alle storbarn på Okstadvegen barnehage.


Fysiske forutsetninger: Okstad er en avdelingsbarnehage fra 1991 og Okstadvegen en basebarnehage fra 2007.

Begge barnehagene er definert inn under samme enhet, Kroppanmarka barnehager.

Barnehagene ligger i samme nærmiljø, i god nærhet til hverandre.

Ansattes forutsetninger: Alle ansatte er tilsatt i Trondheim kommune ved samme enhet fordelt på to barnehager.  

De er organisert inn under samme ledelse og administrasjon, samt har felles satsningsområder innenfor pedagogikken, hms- arbeid og møtestruktur.


Utviklingsmål: Vi ønsker å være gode bidragsytere for at hvert enkelt barn skal få en god barnehagehverdag og barndom i tett samarbeid med dere foreldre/foresatte.

Personalet ønsker å videreutvikle Kroppanmarka barnehager til å bli en enhet med like overganger for barna fra små- til storbarnsgrupper og videre over i skolen.

Forskning viser at små barn trenger skjerming i form av mindre arealer å forholde seg til både inne og ute. De blir trygge av å forholde seg til både færre barn og færre voksne.

Våre erfaringer er at barna leker mest med de som de deler hverdagen med. I vårt arbeid med overgang til skolen opplever vi at barna ikke leker så mye på tvers av barnehagene som vi ønsker. Ved å gå sammen med sine jevnaldrende vil de få de samme opplevelsene og erfaringene gjennom hele barnehagelivet sitt.

Vi ønsker også at barnegruppene heretter følges av minst en for dem trygg, stabil nærperson fra de starter i barnehagen til de begynner på skolen.

Foreldre/foresatte får følge barna sine gjennom den helheten vi ønsker enheten vår skal framstå som.

Velkommen til oss!

Når dere kommer til Kroppanmarka barnehager vil dere møte et personale med positive holdninger som sammen fokuserer på å se muligheter og finne løsninger.

Gjennom vårt daglige samvær med barna har vi som mål at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt, forstått og tatt hensyn til ut i fra egne behov og forutsetninger. Vi vil vi gi støtte, oppmuntring og utfordringer som styrker barnas selvtillit, selvfølelse og sosiale utvikling. Alle trenger positive bekreftelser på seg selv og sine handlinger for å kunne blomstre og utvikle seg.

Vårt personale skal ha stor respekt for jobben de er satt til å utføre i barnehagen. De skal være omsorgsfulle, ha kunnskap om barns utvikling og kunne tilrettelegge for lek og læring i et miljø som inspirerer til nysgjerrighet og undring.

Våre virkemidler for å holde oss faglig oppdatert er bl.a. gjennom nettverksarbeid med andre barnehager, eksterne kurs og intern opplæring ved bruk av film og foredrag i refleksjon over egen praksis. Samtaler og systematisk veiledning er også viktige virkemidler for å jobbe målrettet og meningsfullt i barnehagen.

Vår visjon

 

Vår visjon - Kroppanmarka barnehager

Vårt arbeid

Tidlig innsats

"Med blikk på barnet" er en manual som personalet anvender på en systematisk måte gjennom et helt barnehageår. Den skal støtte personalet i å sikre at hvert enkelt barn blir sett, hørt, forstått og tatt hensyn til. Metodene som benyttes er tilegnelse av relevant teori, beskrivelse av observasjoner av barn og film av samspill mellom barn og voksen som danner grunnlag for refleksjoner i personalgruppa. 

Språkgrupper gjennomføres systematisk i små barnegrupper en gang i uka. Hensikten er å støtte det enkelte barns språkutvikling på bakgrunn av barnets nåværende ståsted med bruk av bl.a. munnmotorikkøvelser, rim og regler, ord- og begrepsforståelse, lesing, spill.

Snakkehjørnet inviterer til samtaler med barn. Med tanke på å utvikling av god psykiske helse, er det også viktig for barn å få satt ord på og gitt uttrykk for sine tanker og følelser. Vi er bevisst på dette og tilrettelegger for samtaler med barn enkeltvis eller i smågrupper. 

Vennskap og forebygging av mobbing

For at vi skal kunne styrke vennskap mellom barn og forebygge mobbing, kreves det et likeverdig samarbeid mellom personalet i barnehagen og foreldrene. Vi har et felles ansvar for at alle barn skal ha venner og at de skal inkluderes i gode sosiale nettverk i sine oppvekstmiljø.

Vi er bevisst på at det alltid er den voksne som har det hele og fulle ansvar for at voksen-barn- relasjon skal etableres og utvikles ut i fra barnets forutsetninger og behov. De voksne skal også tilrettelegge for gode barn-barn- relasjoner.

Voksenstandarder til barnets beste

God voksenkultur fremmer god barnekultur - eksemplets makt 

Månedsplaner og månedsposter

Våre månedsplaner og månedsposter betrakter vi som to viktige dokumenter på det pedagogiske tilbudet barna får ved Kroppanmarka barnehager.

Månedsplanen gir et bilde av prosjekter og tema vi jobber med i løpet av måneden. Månedsposten gir en tilbakemelding på barns aktiviteter og opplevelser denne måneden. Plan og post inneholder også noe praktisk info.

Månedsplaner og månedsposter sendes alle foreldre / foresatte via Meldeboka.

Kosthold og måltider

Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode kostvaner, utvikler gode holdninger og får noe kunnskap om riktig kosthold.

Barna trenger et godt og variert kosthold, og det bør ikke gå mer enn maks 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste kan ha behov for å spise oftere.

Det settes av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat.

Hos oss spiser barn og personale samme mat som blir tilbudt til frokost, lunsj og fruktmåltid. Personalet deltar aktivt i måltidet og spiser sammen med barna.

Vi ivaretar måltidenes pedagogiske funksjon og tilrettelegger for et trivelig spisemiljø.

Vi har utarbeidet en seksukers menyplan som viser hva barna får servert av varme måltider tirsdager eller torsdager.

Kostpenger pr måned: 400 kroner.

Barns fysiske læringsmiljø

Fra 2013 har vår enhet vært nysgjerrig på mer kunnskap om måter å utvikle barnehagens leke- og læringsmiljø på både inne og ute. Vi er med i nettverk "Barn og Rom" sammen med flere barnehager i Trondheim kommune.

Vi iscenesetter ulike møteplasser med både definerte og udefinerte materialer som skal inspirere barn til nysgjerrighet og utforsking. Møteplassene skal vise en progresjon fra små- til storbarnsgrupper, samtidig som de skal være i stadig endring ut i fra barns interesser og behov. Møteplassene skal være utviklende for hvert enkelt barn og for samspill mellom barn.

 Brannvern i barnehagen

Vi gjennomfører flere brannøvelser med barna i løpet av året, og vi tilrettelegger vi for ulike pedagogiske opplegg innenfor temaet.

Grønt flagg

I 2013 ble vi sertifisert for Grønt Flagg med temaet trafikksikkerhet. Vi har i flere år jobber  med trafikksikkerhet opp i mot barn, ansatte og foreldre.

Vi bruker bl.a. hånddukka Tarkus og Trafikkort fra Trygg Trafikk som hjelpemidler i formidlingen.

Videre har vi jobbet med gjenbruks- og naturmaterialer for resertifisering av vårt grønne flagg med titler:

"Fra Oppbrukt til Nybruk i inne- og uteområdet."

"Gjenbruks- og naturmaterialer som tilgjengelige elementer i barns fysiske læringsmiljø" - et ledd i barns materialrikdom.

Enhetsavtalen 2019 - 2022

Brukerråd

Retningslinjer for brukerråd.

Brukerrådet har som formål å ivareta barn og foreldres interesser når det gjelder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Brukerrådet vårt er felles for begge barnehagene. Det består av 3 foreldrerepresentanter med sine personlige vara og 3 ansatt-representanter. Styrer er sekretær.

Foreldrerepresentantene blir valgt for 2 år og velges vanligvis på høstens foreldremøte. Øvrige ansatte inviteres inn i møter på aktuelle saker.

På foreldremøte høsten 2019 skal det være valg av representanter til Brukerråd og foreldrearbeidsutvalg (FAU).

Foreldre må gjerne ta kontakt med Brukerrådet.

Foreldrerepresentanter 2019 - 2020

Leder i Brukerrådet: Katrine Moe Jensen (mor til barn på Hvitveisen/Løvetanna, Okstadvegen barnehage) kontaktinfo: katrine.moe.jensen@gmail.com Tlf 91534671

Mari Wendelborg Gil (mor til barn på Hvitveisen/Løvetanna og Torget, Okstadvegen barnehage) kontaktinfo:  trongmo@hotmail.com Tlf 99010109

Kine Merete Renbjør (mor til barn på Løvetanna/ Hvitveisen og Torget, Okstadvegen barnehage) kontaktinfo: kine.merete.renbjor@ahlsell.no 91771002

Foreldrearbeidsutvalg 2018 - 2019

Lene Elisabeth Asp Werkland (mor til barn på Bjørka/Grana, Okstadvegen barnehage) kontaktinfo: lenewerkland@gmail.com Tlf 93879447

Merete Asbøll Opøyen (mor til barn på Bjørka/Grana, Okstadvegen barnehage og på Skogstua, Okstad barnehage) kontaktinfo: mereteopoyen@gmail.com Tlf 97099743

Randi Knudsen (mor til barn på Bjørka/Grana på Okstadvegen barnehage og på Skogstua, Okstad barnehage) kontakt info: randi.84@hotmail.no Tlf 97151975

Stein Likvern (far til barn på Skogstua, Okstad barnehage) kontaktinfo stein@headspin.no Tlf 92487203

 

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

29.01.2015: Kroppanmarka tilsynsrapport.pdf

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kroppanmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 02.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004