Kvalitetsprogram for Nyhavna

Frist for innspill: 30.09.2020

Kvalitetsprogram for Nyhavna

Overnevnte plan er 11.08.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  formannskapet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Kommunedirektøren har utarbeidet et høringsforslag til Kvalitetsprogram for Nyhavna. Kvalitetsprogrammet for Nyhavna følger opp kommunedelplanen for Nyhavna (16.06.16 i sak 12/14816) sitt vedtak om at det skal foreligge et kvalitetsprogram for offentlige rom, et miljøoppfølgingsprogram og et kulturnæringsprogram som legges til grunn for alle planforslag innenfor for hele planområdet, og at det skal foreligge et kulturminneprogram som legges til grunn for alle planforslag innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø.

Kvalitetsprogram for Nyhavna sammenfatter de fire programmene og skal legges til grunn for alle planforslag på Nyhavna. Kvalitetsprogrammet setter de fire programmene i sammenheng og skal gi tydelige, men fleksible rammer slik at kulturminner, kulturnæringer, kvalitet i offentlige rom og miljøkrav ivaretas i den videre utvikling av Nyhavna. Kvalitetsprogrammet for Nyhavna bygger også på kommunedelplanens fire hovedgrep; 1) Nyhavna er en blå og grønn bydel, 2) Nyhavna er en fleksibel og robust bydel, 3) Nyhavna er en tilgjengelig bydel og 4) Nyhavna er en bydel med identitet og historie

Videre har Kvalitetsprogrammet for Nyhavna innarbeidet politiske føringer om boligsammensetning, nullutslippsområde, areal til offentlige tjenester og idrett og bilfri bydel, som har kommet i etterkant av kommunedelplanen for Nyhavna.

Sammendrag

Kvalitetsprogrammet presenterer ti strategiske virkemidler for hvordan ambisjonene fra kommunedelplanen for Nyhavna, målsetningene fra de fire del-programmene og politiske vedtak kan følges opp. Disse ti strategiske virkemidlene er:

 1. Foredle vannkanten for næring og opplevelser
 2. Velge robuste løsninger for vær og klimaendringer
 3. Styrke de grønne kvalitetene for rekreasjon og artsmangfold
 4. Planlegge for et framtidsrettet mobilitetstilbud
 5. Tilrettelegge for et godt hverdagsliv
 6. Etablere Nyhavna som et foregangseksempel på framtidas nullutslippssamfunn
 7. La kunst og kultur prege Nyhavna
 8. Løfte frem og aktivisere kulturminnene
 9. Arbeide strategisk med områdemodning og byliv
 10. Aktivt bruke designprogram for gater og offentlige rom

De strategiske virkemidlene utdypes og konkretiseres med prinsipper som skal følges opp i videre planprosess.

Kvalitetsprogrammet inneholder også et designprogram for offentlige rom og gate. Designprogrammet skal sikre at programmering og utforming av offentlige rom og gater bygger opp under de strategiske virkemidlene.

 1. Havnepromenaden og Transittallmenningene opparbeides til offentlige rom som gir allmennheten tilgang til vannkanten
 2. Jernbaneparken, Kullkranparken og Ladehammerhagene opparbeides til attraktive grøntområder for rekreasjon og biologiske mangfold
 3. Strandveikaia, Fyringsbunkerallmenningen og Bunkerhagen opparbeides til offentlige rom som løfter frem kulturminnene
 4. Gatene opparbeides til å bli attraktive byrom for gående, syklende og byliv

Saksdokumenter

Kvalitetsprogram for Nyhavna.pdf

Saksprotokoll.pdf

Vedlegg

Vurderingsrapport fra parallelloppdraget, Offentlige rom på Nyhavna.pdf

Kulturminneplan for Nyhavna.pdf

Kulturnæringsprogram for Nyhavna, kunnskapsgrunnlag.pdf

Miljøprogram for Nyhavna - energi og miljø.pdf

Innspill hendelser på Nyhavna - medvirkningsrapport.pdf

About Nyhavna. Overordnet areal- og klimaanalyse, Mad.pdf

Notat om overordnet plan for teknisk infrastruktur og offentlige rom. Oppsummering.pdf

Notat om havnivåstigning og stormflo - hensyn i arealplanlegging Nyhavna.pdf

Illustrasjonsplan for Nyhavna.pdf

Rapport Overordnet plan for teknisk infrastruktur på Nyhavna, datert 06.02.2019.pdf

Plantegninger med tilhørende lengdeprofiler.pdf

Notat datert 08.06.2020 med tilhørende vedlegg, tegning 20-24, 4 normalprofiler for veg-gate.pdf

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 20/53341

Sist oppdatert: 13.08.2020

Gå til toppen

arrow_upward