Hjem Ofte stilte spørsmål om utfasing av fossil oljefyring

Ofte stilte spørsmål om utfasing av fossil oljefyring

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å fyre med mineralolje i Norge. Her får du kontaktinformasjon og svar på ofte stilte spørsmål om oljetanker, fyringsanlegg, kostnader og muligheter for økonomisk støtte.

Kontakt og nyttig info

Miljøenheten i Trondheim kommune 

Miljøenheten har ansvar for utfasing av oljefyringsanlegg i forbindelse med forbudet mot å fyre med fossil olje fra 2020. 

Ansvaret inkluderer oppdatering av status for oljefyr, oljekaminer og oljetanker i kommunens register. Miljøenheten har også ansvar for behandling av søknader om dispensasjon fra fyringsforbudet for mineralolje, samt dispensasjon fra krav om å fjerne nedgravd oljetank hvis denne er vanskelig å fjerne.

Se hva som er registrert på din eiendom i kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer. (Kartet har adressesøk nede til venstre). Vennligst gi beskjed til Miljøenheten hvis opplysningene ikke stemmer.

Meld fra skriftlig ved endring av anlegget ditt. Registrering av anlegg, melding om avvikling av fossil oljefyring, eller fjerning av anlegg kan du melde på følgende måter til Miljøenheten:

Miljøenheten gir beskjed videre til feieravdelingen i Trøndelag Brann- og redningstjeneste, slik at de også får oppdatert sitt register. Ved spørsmål som ikke er besvart under, send en e-post eller ring Miljøenheten på telefon 72 54 25 76. Se også disse nettsidene:

Enova 

Enova har støtteordninger for installasjon av ny varmekilde i kombinasjon med fjerning av det gamle anlegget.

Oljefri.no 

På www.oljefri.no kan du søke opp sertifiserte bedrifter som kan fjerne eller installere varmeanlegg:

To bedrifter tilbyr sanering av oljetanker i Trøndelag (se nederst på lista). Oljefri.no har også informasjonssider om blant annet:

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) 

TBRT gjennomfører feiing av piper i Trondheim og har et eget register for fyringsanlegg (oljefyr, kaminer, vedovner og lignende). Miljøenheten og TBRT jobber tett sammen om oppdatering av registrene. Miljøenheten gir beskjed videre til TBRT ved melding om fjerning av oljekamin og oljekjel. For kontaktinfo og spørsmål om feiing, se TBRT sin nettside.  

Melding fra kommunen 

Hvorfor får jeg brosjyre, brev eller faktura fra Trondheim kommune?

Du får informasjon om dette i postkassen din fordi du er registrert som eier av en oljefyr, oljekamin og/eller oljetank. Du kan se hva som er registrert på din eiendom i kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke mineralsk fyringsolje og parafin til oppvarming i private boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge

Du får faktura fordi du er registrert som eier av en fyrkjel som fyres med olje, parafin, ved eller lignende. Dette er et forvaltningsgebyr knyttet til oppfølging av en lokal forskrift som krever årlig service og feiing av fyrkjeler. Fyrkjelen må avvikles for å slippe dette kravet, det vil si at den må kobles fra pipa. Oljefyrer må i tillegg kobles fra oljetilførsel. Du kan imidlertid beholde selve fyrkjelen og eventuelt varme den med strøm.

Hvis våre opplysninger om oljefyr, oljekamin og/eller oljetank ikke stemmer, eller anlegget er avviklet, må du gi skriftlig beskjed til Miljøenheten. Bruk gjerne kommunens digitale meldeskjema, med mindre det gjelder faktura. Da må du ta kontakt per telefon, post, eller e-post.

Jeg har ikke fått svar på min melding om fyringsanlegget. Hva nå?

Kommunen svarer vanligvis ikke på melding om fyringsanlegg, med mindre vi trenger utfyllende informasjon, hvis henvendelsen er uklar eller hvis den inneholder spørsmål.

Innkomne meldinger registreres fortløpende.

Du kan se hvor det finnes anlegg i kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer som er i bruk i Trondheim.  (Adressesøk nede til venstre).

Kartet oppdateres automatisk når vi gjør endringer i vårt register. Hvis du har meldt fra skriftlig til Miljøenheten om fjerning av et anlegg (eller at det tas ut av bruk), vil anlegget forsvinne fra kartet straks vi har lagt inn opplysningene fra deg i vårt register.

Ta likevel kontakt med Miljøenheten dersom du fortsatt mottar brev, brosjyre eller faktura fra kommunen.

Fyringsanlegg

Hva er fyringsanlegg, oljekamin, fyrkjel og oljefyr?

Fyringsanlegg

Fyringsanlegg er en betegnelse for et varmesystem som fyres med ved, olje eller lignende. Fyrkjel og kamin regnes sammen med oljetank og et eventuelt matesystem som et fyringsanlegg. Pipa regnes også som en del av dette systemet, fordi alle fyringsanlegg slipper ut røyk og avgasser.

Oljekamin

En oljekamin er en ovn som typisk kun varmer et rom. De finnes også som kombiovner som kan fyres med ved eller annet i tillegg til olje eller parafin. Fyring med mineralolje i slike kaminer skal opphøre 1. januar 2020. Det må betales feieavgift for alle ildsteder som er koblet til en pipe, dette gjelder også kaminer.

Fyrkjel

En fyrkjel er den delen av et sentralt fyringsanlegg som forbrenner olje eller annet brensel, og står gjerne i et eget rom i kjelleren. Den varmer hele eller deler av huset via et vannbårent system (radiatorer eller gulvvarme). Fyrkjeler fyres vanligvis med olje - disse kalles ofte oljefyr. Fyring med mineralolje skal opphøre 1. januar 2020. Alle fyrkjeler som ikke er avviklet, er underlagt lokal forskrift som krever årlig service og feiing, og har et årlig forvaltningsgebyr uavhengig av om de fyres med olje, ved eller annet.

Fra 1. januar 2020 blir det forbudt å bruke mineralsk fyringsolje og parafin til oppvarming i private boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge. 

Hva menes med “mineralolje” i forskriften?

Eksempler på mineralolje er parafin, fyringsolje, bensin og diesel. Det finnes alternativer som bioparafin, se eget spørsmål om dette.

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger definerer mineralolje som “lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur”. Se også veilederen fra Miljødirektoratet:

Mineralolje kalles også fossil olje eller fossilt brensel. Dette er petroleumsprodukt laget av råolje, i motsetning til olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.  

Må jeg fjerne mitt fyringsanlegg når oljefyring blir forbudt?

Nei, det er fyring med mineralolje som blir forbudt. Fyringsanlegget kan forbli stående ubrukt, brukes med andre brensler eller varmes med elektrisitet.

Husk å koble fyringsanlegget forskriftsmessig fra pipa hvis det ikke skal brukes, eller hvis du ønsker å varme anlegget med elektrisitet. Du finner mer informasjon hos Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT).

Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk må i utgangspunktet fjernes. Andre oljetanker bør tømmes og renses. Husk å melde fra skriftlig til Miljøenheten om endret status både for tank og fyr. Vi gir beskjed videre til TBRT om avvikling av kamin og oljekjel.

Merk at fyringsanlegg først regnes som fullstendig avviklet når det kobles fra både oljetilførsel og pipe. Ellers vil du fortsatt motta årlig forvaltningsgebyr for fyrkjeler, samt feiegebyr for pipa.

Hva må jeg gjøre når jeg har avviklet fyringsanlegget inkludert oljetanken? 

Meld fra til Miljøenheten når fyringsanlegget er avviklet, eller når fyring med mineralsk olje opphører og annet brensel tas i bruk. Husk å melde fra om både fyrkjel / kamin OG eventuell oljetank. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Vurder om du har krav på økonomisk støtte fra Enova, se under. 

Hvordan skal jeg nå varme huset? 

Det finnes mange bedre og mer økonomiske løsninger enn oljefyring. Hva som er best i ditt hus kan imidlertid variere: 

 • Har du fyrkjel og vannbåren varme vil en bergvarmepumpe eller luft-vann varmepumpe være gode alternativ. De koster en del å installere, men har svært lave driftskostnader og er en gunstig investering.
 • Har du oljekamin så vil en luft-luft varmepumpe eller en rentbrennende vedovn være gode alternativ.

Hvis du er usikker, anbefaler vi at du tar kontakt med en energirådgiver. På oljefri.no kan du legge inn info om din bolig og be om tilbud fra kvalitetssikrede, lokale tilbydere.

Enova støtter både energirådgivning, og et utvalg varmeløsninger i kombinasjon med fjerning av fyrkjel og oljekamin inkludert oljetank. Støtte til fjerning av oljeanlegg varer kun til 31.12.2019. Se  liste over alle energitiltak med og uten Enovastøtte og enøk-råd for din bolig.

Hvis du bor i et gammelt og/eller verneverdig hus - se Byantikvarens informasjon om energisparing i gamle hus.

Kan jeg fyre med biofyringsolje eller bioparafin? 

Ja, det er lov å beholde fyringsanlegg og oljetank for fyring med biobrensel etter 2020. Merk at markedet for biooljer foreløpig er svært begrenset, at fremtidig pris er usikker, og at kvaliteten kan variere mye.

Biooljer har en holdbarhet på bare ett år, og kan stivne ved lav temperatur. Hvis du har fyrkjel vil du dessuten fortsatt få årlig krav om service og feiing, samt forvaltningsgebyr. Miljøeffekten av biooljer er for øvrig omstridt, siden de ofte produseres fra palmeolje, fortrenger skog eller matjord, og/eller transporteres svært langt med fossile transportmidler.

Biooljer kan likevel være en midlertidig løsning, men anbefales ikke i det lange løp. Husk i så fall å undersøke om du må gjøre endringer på anlegget - blant annet bør du rense og kontrollere om tanken er tett før du velger en slik løsning. Ofte må små oljetanker skiftes ut. Ta kontakt med leverandør eller en bedrift som installerer fyringsanlegg. 

Hva koster det å fjerne fyringsanlegget?

Du trenger ikke fjerne den gamle varmekilden, men når du slutter å bruke den, må du koble fra oljetanken, fjerne piperøret og mure igjen hullet i pipa (TBRT). Frakoblet oljetank skal fjernes dersom den er nedgravd (se “Hva koster det å fjerne oljetanken”). 

Hvis du likevel ønsker å fjerne den gamle varmekilden, så anbefaler vi å innhente tilbud på hele jobben (gammel varmekilde og oljetank) fra flere firma. Aktuelle firma finner du ved å skrive inn ditt postnummer på oljefri.no. Fjerning av kun fyrkjel kan koste 8 - 16 000 kr. For kostnader på fjerning av anlegget, se spørsmål under “støtte og kostnader”.

Oljetank

Hva må jeg gjøre ved lekkasje fra oljetank?
 1. Ring 110 ved akutt forurensning.
 2. Kontakt forsikringsselskapet ditt og finn ut om de dekker skaden.
 3. Kontakt skadeopprettingsselskap som rydder opp etter en lekkasje (forsikringsselskap kan ofte hjelpe).
 4. Meld fra fra til Miljøenheten når tanken er fjernet. Kontaktinformasjon finner du over. Husk også å gi beskjed hvis du fjerner fyringsanlegget.
Hvem har ansvar ved lekkasje fra oljetank?

Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom. Kostnadene ligger ofte på noen hundre tusen kroner, mer hvis det blir skade på bygninger. Forsikringsselskapene sier selv at de har dårlig dekning ved oljelekkasjer.

Hva skal jeg gjøre med oljetanken etter utfasing av oljefyr?

Nedgravde oljetanker som er tatt ut av bruk skal graves opp og fjernes. Dette er en jobb for profesjonelle. Se oljefri.no  for hvordan du går frem. Vurder om du har krav på støtte fra Enova, se eget spørsmål.

I noen tilfeller, hvor nedgravd tank ligger under bærende konstruksjoner og lignende, kan du søke Miljøenheten om å la tanken ligge. 

Tanker som ikke er nedgravd kan stå. Vær oppmerksom på at kondensvann samler seg i bunnen av tanken og at den kan ruste fra innsiden. Vi anbefaler derfor at du får tanken tømt og renset av profesjonelle. Se oljefri.no for hvordan du går frem. 

På oljefri.no finner du to kvalifiserte bedrifter i Trøndelag som er sertifisert for sanering av nedgravde oljetanker (se nederst på lista).

Meld fra til Miljøenheten når tanken er fjernet. Meld også fra hvis fyringsanlegget fjernes eller tas ut av bruk. Kontaktinformasjon finner øverst på siden.

Hvorfor må jeg fjerne min nedgravde oljetank?

Nedgravde oljetanker utgjør en stor forurensningsfare: Ståltanker ruster, mens glassfibertanker blir sprø. Glassfibertanker har dessuten stålrør som vil ruste i stykker. Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom. Tanker kan også kollapse og gi et søkk i bakken og i verste fall skade nærliggende bygninger.

Beregninger fra forsikringsbransjen anslår at en lekkasje kan koste fra 40 000 til flere millioner kroner, der gjennomsnittet ligger på over 200 000 kr. Se mer på nettsiden til Miljødirektoratet. Forsikringsselskapene sier selv at de har dårlig dekning ved oljelekkasjer.

Forsikringsselskapene sier selv at de har dårlig dekning ved oljelekkasjer.

Hvis tanken er svært vanskelig eller uvanlig dyr å fjerne, kan du søke kommunen om dispensasjon fra kravet om å fjerne tanken. Tross kommunens dispensasjon er du som eier ansvarlig hvis det senere oppdages en lekkasje fra tanken.

Merk at det er kun når den nedgravde oljetanken fjernes at du får undersøkt om det har vært lekkasje (som fortsatt kan spres), for eksempel fra hull i tanken eller tidligere overfyllinger.

Merk også at en tank fylt med masse kan være vanskelig å håndtere ved framtidige gravearbeider på eiendommen.

Se også

Meld fra til Miljøenheten når tanken er fjernet. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Kan jeg la min nedgravde oljetank ligge?

Hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne - for eksempel hvis den ligger under bærende vegg, garasjen står rett over tanken, der den er vanskelig å komme til med anleggsmaskiner, eller hvis fjerning kan forårsake skade på grunnmur og lignende - kan du søke Miljøenheten om å få la den ligge. Den skal i så fall tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse som grus, pukk eller skum (NB: ikke væske - det vil kunne lekke ut). Tross kommunens dispensasjon er du som eier ansvarlig hvis det senere oppdages en lekkasje fra tanken.

Merk at du først vil kunne undersøke om det har vært oljeforurensning under tanken når den nedgravde oljetanken fjernes, for eksempel fra hull i tanken eller på grunn av tidligere overfyllinger. Merk også at en tank fylt med masse kan være vanskelig å håndtere ved framtidige gravearbeid på eiendommen. 

Søknad om dispensasjon sendes på e-post til:
miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no eller som brev.

Kontaktinformasjon finner øverst på siden. NB! Du må regne med lengre behandlingstid på brev.

Ved søknad om dispensasjon ønsker vi svar på: 

 • Hva søkes det om? Begrunnelse for hvorfor tanken må bli liggende, inkludert bilde og kart (eller skisse) av hinder for fjerning av tanken.
 • Hvor? Informasjon om tankens beliggenhet; adresse, gårds- og bruksnummer, og bilde(r) av der tanken ligger. Det skal være tydelig avmerket på kart eller skisse hvor tanken ligger i forhold til hus, naboer og vei. 
 • Hvem søker? Kontaktinformasjon til søker (e-post og/eller telefonnummer). Hvis du søker på vegne av tankens eier; legg også ved kontaktinfo til eier og signert fullmakt.
 • Informasjon om tanken; volum, alder, tanktype (glassfiber/stål), hva som var på tanken, m.m.
 • Legg eventuelt også ved en teknisk vurdering gjort av fagperson eller firma på at tanken er vanskelig å fjerne, eller at fjerning vil forårsake skade på bygninger og lignende.
Hvem kan fjerne oljetanken?

Det stilles ingen krav til hvem som kan fjerne oljetanken. Tanken bør imidlertid graves opp av profesjonelle. Det anbefales ikke å grave opp og fjerne tanken selv.

Enova krever at deler av jobben gjøres av profesjonelle, for at du skal få støtte til fjerningen. Se Enova sin liste over tilbydere som dekker deres kompetansekrav, eller last ned kriterier for støtte (se meny til høyre).

Tanken er ofte i så dårlig forfatning at det kan skje uhell. Når en tank graves opp, skal dette utføres sånn at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Dette krever kompetanse og erfaring. Den som fjerner tanken kan bli sittende igjen med ansvaret hvis noe går galt og oljesøl oppstår. Forsikringsdekningen for oljetanker er svært dårlig.

En liste over sertifiserte firma for sanering av oljetanker finner du på oljefri.no. Hvis du benytter andre firma bør du forsikre deg om at de gjør en ordentlig jobb og at de kan håndtere og ta ansvar ved en eventuell lekkasje. 

Det finnes mange useriøse aktører på markedet som gjør jobben halvveis og/eller uforsvarlig. Useriøse aktører unnlater seg gjerne ansvaret ved en eventuell lekkasje eller andre uhell.

Hva koster det å fjerne oljetanken?

Kostnaden avhenger blant annet av type tank og plassering:  

 • Tanker innendørs kan stå. Vi anbefaler å rense tanken (koster ca. 5 til 8000 kr). 
 • Nedgravde tanker skal fjernes (koster ca. 20 til 30 000 kr) 
 • Hvis den nedgravde tanken er vanskelig tilgjengelig eller uvanlig dyr å fjerne, kan man søke kommunen om dispensasjon fra kravet om fjerning. Tanken må da renses og fylles med godkjent fyllmasse (koster ca 8 til 16 000 kr). Tross kommunens dispensasjon er du som eier ansvarlig hvis det senere oppdages lekkasje fra tanken. 

Enova dekker kostnad med fjerning med inntil 10 000 kroner dersom du samtidig fjerner eller kobler fra varmekilden, og installerer en ny godkjent varmekilde.

Se Enova sine nettsider: 

Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere firma. Du finner kvalitetssikrede firma ved å skrive inn postnummeret ditt på nettsiden oljefri.no. Firma tilbyr ofte gratis befaring for å gi et korrekt prisestimat, eller ber om en beskrivelse med bilder. Enkelte firma gir rabatt ved avhenting av flere tanker samtidig, se kart over andre tanker i nærheten av deg (søk på adresse nederst til venstre).  

Hvor leverer jeg oljetanken?

Seriøse firma leverer tanken til godkjent avfallsmottak, men du bør forsikre deg om at det blir gjort.

Tanken skal leveres til et godkjent avfallsmottak, for eksempel Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. 

Tanken skal leveres til et godkjent avfallsmottak, for eksempel Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Avfallsmottak krever ofte at det fremvises et gyldig gass-sertifikat, så tanken bør alltid tømmes, renses og gass-sertifiseres før den fraktes.

Det anbefales å avklare levering med aktuelt avfallsanlegg på forhånd. Hegstadmoen avfallsanlegg kan nås på telefon 48 29 52 67.

Jeg har fjernet oljetanken min. Er det mer jeg må gjøre?

Vurder om du har krav på økonomisk støtte fra Enova, se spørsmål lenger ned.

Installering, utskifting og fjerning eller avvikling av oljetank er meldepliktig. Gi skriftlig beskjed til Miljøenheten, kontaktinformasjon finner du over. Husk også å melde status for fyringsanlegg, sjekk eventuelt hva som er registrert som aktivt på din adresse på kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer. Firmaet som gjør jobben melder ofte fra til kommunen om hva de har gjort, men forsikre deg om at dette blir meldt.

Vi anbefaler sterkt at dokumentasjon for fjerning (eventuelt gjenfylling) av nedgravd oljetank oppbevares sammen med dokumenter knyttet til eiendommen. Slik kan ny eier få visshet i status for tanken ved en eventuell overdragelse. Send også slik dokumentasjon til kommunen sammen med melding om stryking av tanken - opplysninger i vårt register kan etterspørres i forbindelse med boligsalg.

Jeg er registrert med en nedgravd oljetank jeg ikke kjenner til. Hva må jeg gjøre?

Meld fra til Miljøenheten hvis du vet at tanken (og eventuelt fyr eller kamin) allerede er fjernet.  Kontaktinformasjon finner øverst på siden.

Hvis du ikke vet noe om tanken, må du forsøke å finne ut om den fortsatt kan ligge nedgravd:

 • Se etter to rør (påfyllings- og lufterør) ute på eiendommen, gjerne langs vegg til hus eller garasje. Disse skal fjernes eller plomberes når tanken er avviklet for å hindre at påfylling skjer ved en feiltakelse. Hvis rørene ikke er plombert, er tanken neppe avviklet.
 • Se etter ukjent rør som kommer inn i kjelleren i huset.
 • Spør tidligere eier eller naboer som har bodd i området lenge.

Hvis du ikke finner spor av tanken, kan du anta at den er fjernet. Du kan da melde fra skriftlig til Miljøenheten om at tanken trolig er avviklet. Merk at du som eier likevel vil ha ansvaret hvis det mot formodning skulle komme en lekkasje fra den ukjente tanken.

Er det forbudt med oljetank fra 2020?

Nei, forbudet gjelder kun bruk av fossilt brensel. Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk må imidlertid fjernes. For fyring med biobrensel, se eget spørsmål.

For nærmere informasjon om forbudet, se følgende regelverk:

Må jeg lage en tiltaksplan for forurenset grunn når jeg skal grave opp oljetanken?

Fjerning av nedgravd oljetank betyr ikke at du automatisk har plikt til å utarbeide en tiltaksplan for forurenset grunn. Som regel kreves ingen tiltaksplan i slike saker. Se forurensningforskriften kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Det skal lages en tiltaksplan for forurenset grunn hvis du vet at det har vært en lekkasje på tanken, og at den har ligget i bakken lenge. Du kan lese mer om dette på kommunens nettside om bygging og graving i forurenset grunn.

Er det snakk om en akutt forurensningssak, skal du ikke lage en tiltaksplan. Da må tanken graves opp raskt for å hindre forurensning. Husk å ring 110. Se også spørsmål om hva du skal gjøre ved en lekkasje, se lenger opp på siden.

Hvis du er i tvil, ta kontakt med Miljøenheten. Kontaktinformasjon finner øverst på siden.

Støtte og kostnader

Hva koster det?

Kostnadene kan av ulike årsaker variere en del, men du må trolig regne med en kostnad på 20 000 - 30 000 kr for fjerning av nedgravd oljetank og fyrkjel, og rundt 10 000 for fjerning av oljekamin og dagtank.

Dersom du samtidig installerer en ny godkjent varmekilde, kan du søke Enova om inntil 10 000 kr til fjerning av fyrkjel og oljetank, eller 3000 kr til fjerning av oljekamin og -tank. Se Enova sine nettsider:

Vi anbefaler at du innhenter tilbud på jobben fra flere firma. Du finner kvalitetssikrede firma ved å skrive inn postnummeret ditt på nettsiden oljefri.no.

Kan jeg få støtte?

Trondheim kommune tilbyr for tiden ikke økonomisk støtte på utfasing av fossil oljefyring. Vi viser til Enovas støtteordninger:

Les vilkårene nøye, og ta kontakt med Enova  hvis du er i tvil eller har spørsmål. Se også ofte stilte spørsmål til Enova.

Hvordan søker jeg om støtte?
Hvor mye kan jeg få i støtte fra Enova?

Gitt at du installerer en varmekilde som Enova godkjenner, kan du søke om:

 • Fjerning av oljekamin og -tank: Utgifter dekkes 100 prosent, med inntil  3000 kroner i 2019.
 • Fjerning av oljefyr og -tank: Utgifter dekkes 100 prosent, med inntil 10 000 kroner i 2019. 
 • Støtte til noen av disse godkjente varmekildene: 5 til 30 000 kr. Se “Kombinasjonsmuligheter” nederst i lenkene over.

 • Energirådgivning i din bolig dekkes med 50 prosent. Du kan få inntil 5000 kroner i utbetalt støtte. Termografering av huset dekkes i tillegg med inntil 2500 kroner.

Enova gir også støtte til en rekke andre energitiltak.

 

 

Sist oppdatert: 23.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?