Ofte stilte spørsmål om utfasing av fossil oljefyring

Ofte stilte spørsmål om utfasing av fossil oljefyring

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å fyre med mineralolje i Norge. Her får du kontaktinformasjon og svar på ofte stilte spørsmål om oljetanker, fyringsanlegg, kostnader og muligheter for økonomisk støtte.

Kontakt og nyttig info

Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune

Klima- og miljøenheten har det overordnede ansvaret for utfasing av oljefyringsanlegg i forbindelse med forbudet mot å fyre med fossil olje fra 2020.

Ansvaret inkluderer oppdatering av status for oljefyr, oljekaminer og oljetanker i kommunens register. Klima- og miljøenheten har også ansvar for behandling av søknader om dispensasjon fra fyringsforbudet for mineralolje, samt dispensasjon fra krav om å fjerne nedgravd oljetank hvis denne er vanskelig å fjerne.

Se hva som er registrert på din eiendom i kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer (kartet har adressesøk nede til venstre). Vennligst gi beskjed til Klima- og miljøenheten hvis opplysningene ikke stemmer.

Meld fra skriftlig ved endring av anlegget ditt. Registrering av anlegg, melding om avvikling av fossil oljefyring, eller fjerning av anlegg kan du melde på følgende måter til Klima- og miljøenheten:

Klima- og miljøenheten gir beskjed videre til feieravdelingen i Trøndelag Brann- og redningstjeneste, slik at de også får oppdatert sitt register. Ved spørsmål som ikke er besvart under, send en e-post eller ring Klima- og miljøenheten på telefon 48 09 47 90 / 72 54 25 50.

Se også disse nettsidene:

Enova

Enova har støtteordninger og tips for installasjon av alternative varmekilder og enøk-tiltak.

Oljefri.no

www.oljefri.no kan du finne informasjon om fyringsanlegg, oljetanker og alternative varmeløsninger. Du kan også søke opp sertifiserte bedrifter som kan fjerne eller installere varmeanlegg:

To bedrifter tilbyr sanering av oljetanker i Trøndelag (se nederst på lista). Oljefri.no har også informasjonssider om blant annet:

Feiervesenet: Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT)

TBRT gjennomfører feiing av piper i Trondheim og har et eget register for fyringsanlegg (oljefyr, kaminer, vedovner og lignende). Klima- og miljøenheten og TBRT jobber tett sammen om oppdatering av registrene. Klima- og miljøenheten gir beskjed videre til TBRT ved melding om fjerning av oljekamin og oljekjel. For kontaktinfo og spørsmål om feiing, se TBRT sin nettside.

Melding fra kommunen

Hvorfor får jeg brosjyre, brev eller faktura fra Trondheim kommune?

Du får informasjon om dette i postkassen din fordi du er registrert som eier av en oljefyr, oljekamin og/eller oljetank. Du kan se hva som er registrert på din eiendom i kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer.

Kjenner du ikke til noe fyringsanlegg eller oljetank på adressen din? Sjekk kartet over. Ta kontakt med Klima- og miljøenheten hvis anlegget ditt ikke vises. Se oljefri.no sin nettside med tips til å finne nedgravd oljetank.

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke mineralsk fyringsolje og parafin til oppvarming i private boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge. Det finnes enkelte unntak fra forbudet.

Du får faktura fordi du er registrert som eier av en fyrkjel som fyres med olje, parafin, ved eller lignende. Dette er et forvaltningsgebyr knyttet til oppfølging av en lokal forskrift som krever årlig service og feiing av fyrkjeler. Fyrkjelen må avvikles for å slippe dette kravet, det vil si at den må kobles fra pipa. Oljefyrer må i tillegg kobles fra oljetilførsel. Du kan imidlertid beholde selve fyrkjelen og eventuelt varme den med strøm.

Hvis våre opplysninger om oljefyr, oljekamin og/eller oljetank ikke stemmer, eller anlegget er avviklet, må du gi skriftlig beskjed til Klima- og miljøenheten. Meld også fra dersom ditt anlegg er unntatt forbudet. Husk å inkludere henvisning til lovverk og par. Bruk gjerne kommunens digitale meldeskjema, med mindre det gjelder faktura. Da må du ta kontakt per telefon, post, eller e-post.

Jeg har ikke fått svar på min melding om fyringsanlegget. Hva nå?

Kommunen svarer vanligvis ikke på melding om fyringsanlegg, med mindre vi trenger utfyllende informasjon, hvis henvendelsen er uklar eller hvis den inneholder spørsmål.

Innkomne meldinger registreres fortløpende.

Du kan se hvor det finnes anlegg i kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer som er i bruk i Trondheim. (Adressesøk nede til venstre).

Kartet oppdateres automatisk når vi gjør endringer i vårt register. Hvis du har meldt fra skriftlig til Klima- og miljøenheten om fjerning av et anlegg (eller at det tas ut av bruk), vil anlegget forsvinne fra kartet straks vi har lagt inn opplysningene fra deg i vårt register.

Ta likevel kontakt med Klima- og miljøenheten dersom du fortsatt mottar brev, brosjyre eller faktura fra kommunen.

Fyringsanlegg

Hva menes med fyringsanlegg, oljekamin, fyrkjel, oljefyr og mineralolje?

Fyringsanlegg

Fyringsanlegg er en betegnelse for et større varmesystem for hele huset som fyres med ved, olje eller lignende. Oljefyringsanlegg består av en fyringsenhet (fyrkjel og lignende), oljetank og et eventuelt matesystem. Pipa regnes også som en del av dette systemet, fordi alle fyringsanlegg slipper ut røyk, partikler og gasser.

Oljekamin

En oljekamin er en ovn som typisk kun varmer et rom. De finnes også som kombiovner som kan fyres med ved eller annet i tillegg til olje eller parafin. Det må betales feieavgift for alle ildsteder som er koblet til en pipe - dette gjelder også for kaminer.

Fyrkjel og oljefyr

En fyrkjel er den delen av et sentralt fyringsanlegg, og står gjerne i et eget rom i kjelleren. Den varmer hele eller deler av huset via et vannbårent system (radiatorer eller gulvvarme). Fyrkjeler som fyres med olje kalles oljefyr. Alle fyrkjeler i Trondheim som ikke er avviklet, er underlagt lokal forskrift som krever årlig service og feiing. I tillegg til feieavgiften må det betales et årlig forvaltningsgebyr for fyrkjeler, uavhengig av om de fyres med olje, ved eller annet.

Mineralolje

Mineralolje kalles også fossil olje eller fossilt brensel. Dette er petroleumsprodukt laget av råolje, i motsetning til olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger definerer mineralolje som “lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur”. Eksempler på dette er parafin, fyringsolje og diesel. Det finnes alternativer som bioparafin, se eget spørsmål om dette.

Hva slags fyring er forbudt?

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å bruke “vanlig” fyringsolje, parafin, diesel og lignende til oppvarming i private boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge. Med “vanlig” menes de fyringsoljeproduktene som er laget av mineralolje eller fossil olje. Se også spørsmålet over. Fyring med biooljer er fortsatt tillatt. Øvrige unntak er oppgitt i forskriften.

Det finnes enkelte unntak fra forbudet. Hvis du mener at ditt anlegg omfattes av disse, skal det meldes skriftlig til Klima- og miljøenheten og feiervesenet. Husk henvisning til lovverk og paragraf.

Kan jeg bruke opp oljen som er igjen på tanken?

Nei. Fra og med 1. januar 2020 er all fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger forbudt. Dette inkluderer oljen du har igjen på tanken.

På vegne av kommunen vil Feiervesenet (TBRT) føre tilsyn med at forbudet blir overholdt. Kommunen vil innhente lister over adresser i Trondheim og Klæbu der det har blitt levert mineralolje.

Har du gått over til å bruke bioolje eller annet, skal dette meldes til Klima- og miljøenheten og/eller feiervesenet. Legg ved kopi av kvittering for kjøp av bioolje, og ta vare på dette i tilfelle tilsyn. Meld også fra hvis du har tatt fyringsanlegget ut av bruk, inkludert status for oljetanken. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Må jeg fjerne mitt fyringsanlegg når oljefyring blir forbudt?

Nei, det er fyring med mineralolje som har blitt forbudt. Fyringsanlegget kan forbli stående ubrukt, brukes med andre brensler eller varmes med elektrisitet.

Husk å koble fyringsanlegget forskriftsmessig fra pipa hvis det ikke skal brukes, eller hvis du ønsker å varme anlegget med elektrisitet. Du finner mer informasjon hos Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT). Merk at fyringsanlegg først regnes som fullstendig avviklet når det kobles fra både oljetilførsel og pipe. Ellers vil du fortsatt motta årlig forvaltningsgebyr for fyrkjeler, samt feiegebyr for pipa.

Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk skal fjernes. Andre oljetanker bør tømmes og renses. Husk å melde fra skriftlig til Klima- og miljøenheten om endret status både for tank, fyrkjel og kamin. Vi gir beskjed videre til TBRT om avvikling av kamin og fyrkjel. Se også spørsmålene under “oljetank”.

Hva må jeg gjøre når jeg har avviklet fyringsanlegget inkludert oljetanken?

Meld fra til Klima- og miljøenheten når fyringsanlegget er avviklet, eller når fyring med mineralsk olje opphører og annet brensel tas i bruk. Husk å melde fra om både fyrkjel / kamin OG eventuell oljetank. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Er den nedgravde oljetanken tatt ut av bruk, skal tanken graves opp. En tank anses som tatt ut av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

Hvordan skal jeg nå varme huset?

Det finnes mange bedre og mer økonomiske løsninger enn oljefyring. Hva som er best i ditt hus kan imidlertid variere:

 • Har du fyrkjel og vannbåren varme vil en bergvarmepumpe eller luft-vann varmepumpe være gode alternativ. De koster en del å installere, men har svært lave driftskostnader og er en gunstig investering.
 • Har du oljekamin så vil en luft-luft varmepumpe eller en rentbrennende vedovn være gode alternativ.

Hvis du er usikker, anbefaler vi at du tar kontakt med en energirådgiver. På oljefri.no kan du legge inn info om din bolig og be om tilbud fra kvalitetssikrede, lokale tilbydere.

Enova støtter både energirådgivning, og et utvalg varmeløsninger, se liste over alle energitiltak med og uten Enovastøtte.

Hvis du bor i et gammelt og/eller verneverdig hus - se Byantikvarens informasjon om energisparing i gamle hus.

Kan jeg fyre med biofyringsolje eller bioparafin?

Ja, det er lov å beholde fyringsanlegg og oljetank for fyring med biobrensel, også etter 2020. Merk at du fortsatt vil få krav om service og feiing, samt at du årlig må betale forvaltningsgebyr for fyrkjel samt feieavgift.

Markedet for biooljer er foreløpig svært begrenset, fremtidig pris er usikker, og kvaliteten kan variere mye. Ta kontakt med tilbydere for nærmere informasjon. Vær obs på at eldre oljekjeler har lav energiutnyttelse, slik at det ofte lønner seg å skifte til nye løsninger som sparer brensel.

Miljøeffekten av biooljer er for øvrig omstridt, siden de ofte produseres fra palmeolje, fortrenger skog eller matjord, og/eller transporteres svært langt med fossile transportmidler.

Biooljer kan likevel være en god midlertidig løsning, men anbefales ikke i det lange løp. Husk å undersøke om du må gjøre endringer på anlegget ved overgang til biobrensel - blant annet bør du rense og kontrollere om tanken er tett før du velger en slik løsning. Ofte må små oljetanker skiftes ut. Ta kontakt med leverandør eller en bedrift som installerer fyringsanlegg for vurdering av ditt anlegg.

Hva koster det å fjerne fyringsanlegget?

Du trenger ikke fjerne den gamle varmekilden, men når du slutter å bruke den anbefaler vi sterkt at du kobler fra oljetanken, fjerner piperøret og murer igjen hullet i pipa (TBRT). Oljetanker som er permanent tatt ut av bruk skal fjernes dersom den er nedgravd (se eget spørsmål lenger ned).

Hvis du ønsker å fjerne den gamle varmekilden, så anbefaler vi å innhente tilbud på hele jobben (gammel varmekilde og oljetank) fra flere firma. Aktuelle sertifiserte firma finner du ved å skrive inn ditt postnummer på oljefri.no. Fjerning av kun fyrkjel kan koste 8 - 16 000 kr. For kostnader på fjerning av anlegget, se spørsmål under “støtte og kostnader”.

Oljetank

Hva må jeg gjøre ved lekkasje fra oljetank?
 1. Ring 110 ved akutt forurensning.
 2. Kontakt forsikringsselskapet ditt og finn ut om de dekker skaden.
 3. Kontakt skadeopprettingsselskap som rydder opp etter en lekkasje (forsikringsselskap kan ofte hjelpe).
 4. Meld fra fra til Klima- og miljøenheten når tanken er fjernet. Kontaktinformasjon finner du over. Husk også å gi beskjed hvis du fjerner fyringsanlegget.

Se også tips på oljefri.no for utfyllende informasjon.

Hvem har ansvar ved lekkasje fra oljetank?

Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom. Kostnadene ligger ofte på noen hundre tusen kroner, opp til flere millioner hvis det blir skade på bygninger. Forsikringsselskapene sier selv at de har dårlig dekning ved oljelekkasjer.

Se også

Kontaktinformasjon til Trondheim kommune finner du øverst på siden.

Hva skal jeg gjøre med oljetanken etter utfasing av oljefyr?

Tanker som ikke er nedgravd kan stå. Vær oppmerksom på at kondensvann samler seg i bunnen av tanken og at den kan ruste fra innsiden. Vi anbefaler at du får tanken tømt og renset av profesjonelle.

Nedgravde oljetanker som er tatt ut av bruk skal tømmes, renses, graves opp og fjernes. Dette er en jobb for profesjonelle. Se oljefri.no for hvordan du går frem. Se også spørsmål lenger ned om hvem som kan fjerne tanken.

For informasjon om graving i grunnen, se kommunens side om graving og koordinering i KGrav, og om bygging og graving i forurenset grunn. Merk også at det kan være krav om arkeologiske undersøkelser i forbindelse oppgraving av tanken hvis den ligger i midtbyen eller i andre arkeologisk interessante områder. Ta kontakt med Riksantikvaren ved spørsmål.

I noen tilfeller kan du søke Klima- og miljøenheten om å få la tanken ligge, for eksempel hvis nedgravd tank ligger under bærende konstruksjon. Se vår nettside om nedgravde oljetanker eller eget spørsmål lenger ned.

oljefri.no finner du blant annet kvalifiserte bedrifter som er sertifisert for sanering av nedgravde oljetanker (se nederst på lista for firma i Trøndelag).

Meld fra til Klima- og miljøenheten når tanken er fjernet. Meld også fra om hva som er gjort med fyrkjel, oljekamin og kombiovn. Kontaktinformasjon finner øverst på siden.

Hvorfor må jeg fjerne min nedgravde oljetank?

Nedgravde oljetanker utgjør en stor forurensningsfare: Ståltanker ruster, mens glassfibertanker blir sprø. Glassfibertanker har dessuten stålrør som vil ruste i stykker. Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom. Tanker kan også kollapse og gi et søkk i bakken og i verste fall skade nærliggende bygninger.

Beregninger fra forsikringsbransjen anslår at en lekkasje kan koste fra 40 000 til flere millioner kroner, der gjennomsnittet ligger på over 200 000 kr. Forsikringsselskapene sier selv at de har dårlig dekning ved oljelekkasjer.

Hvis tanken er svært vanskelig og uvanlig dyr å fjerne, kan du søke kommunen om dispensasjon fra kravet om å fjerne tanken. Tross kommunens dispensasjon er du som eier ansvarlig hvis det senere oppdages en lekkasje fra tanken. Fjerning er den sikreste måten å finne ut om det har skjedd en lekkasje - derfor anbefaler vi dette, såfremt det er mulig

Se også

Meld fra til Klima- og miljøenheten når tanken er fjernet. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Kan jeg la den nedgravde oljetanken ligge?

I enkelte tilfeller kan du søke kommunen om å få la tanken ligge. Dispensasjon kan gis hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne, for eksempel hvis den ligger under bærende konstruksjon, er svært vanskelig å komme til med gravemaskin, eller hvis fjerning vil forårsake skader på grunnmur og lignende.

Vi gir i utgangspunktet ikke dispensasjon hvis tanken ligger under offentlig fortau, vei eller lignende. Ta kontakt med Klima- og miljøenheten ved spørsmål om dette.

Generelt anbefaler vi at ALLE oljetanker tømmes og renses snarest mulig etter at de tas ut av bruk, slik at en eventuell fremtidig lekkasje kan forhindres. Også nye tanker kan gå lekk. Vi anser fjerning som den sikreste måten for å avdekke oljeforurensning under tanken. Derfor anbefaler vi at du fjerner tanken selv om du kan ha rett på dispensasjon. Merk også at en gjenfylt tank vil være vanskeligere å håndtere ved framtidige gravearbeid på eiendommen.

Det er eier av tanken som har plikt til å unngå forurensning etter forurensningsloven § 7. Får du dispensasjon fra kommunen, vil du fortsatt være ansvarlig hvis det oppdages lekkasje.

Hvis du får dispensasjon, skal tanken tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse som grus, pukk eller lignende (NB: ikke væske - det vil kunne lekke ut). Vi anbefaler at tanken trykktestes og/eller at tanken inspiseres innvendig for å kontrollere om den er lekk. Se svar på spørsmål under for informasjon om hvem som kan gjøre jobben.

Ved søknad om dispensasjon ønsker vi informasjon om:

 • Hva søkes det om? Begrunnelse for hvorfor du mener tanken må bli liggende. Det skal legges ved informasjon og vedlegg som dokumenterer din begrunnelse.
 • Hvor? Informasjon om tankens beliggenhet: Adresse, gårds- og bruksnummer, kart, og foto. Bilder skal vise stedet der tanken ligger, samt hindring for å fjerne den. Det skal være tydelig hvor bildene er tatt. Påfyllingsrør og lufterør skal vises på minst et av bildene. På kartet skal det være tydelig avmerket hvor tanken ligger i forhold til hus, naboer og vei. Kartet kan også være i form av en enkel skisse, men huset må være enkelt å kjenne igjen ved sammenligning med andre kart.
 • Hvem søker, og eventuelt på vegne av hvem? Navn, e-post og telefonnummer til den som søker. Hvis du søker på vegne av tankens eier(e), skal det i tillegg legges ved fullmakt fra alle hjemmelshaverne av den aktuelle eiendommen. Se lenger ned for informasjon om fullmakt.
 • Informasjon om tanken skal inkluderes hvis dette er kjent: volum, alder, tanktype (glassfiber/plast/stål), hva som var på tanken, om tanken er kjørt tom eller tømt og renset, m.m.
 • Legg gjerne ved en teknisk vurdering fra en fagperson eller et firma på hvorfor tanken bør forbli der den er i dag.
 • Eventuell fullmakt fra nabo: Hvis tanken befinner seg på noen annen sin eiendom eller ligger nedgravd nær grensen til naboeiendom, skal det legges ved fullmakt fra alle hjemmelshavere. Se under for detaljer.
 • Hvis tanken ligger nedgravd innenfor elveslyngen i Trondheim, eller i andre arkeologisk interessante områder, skal det legges ved en uttalelse fra Riksantikvaren. Det skal også opplyses om Riksantikvaren krever at det foretas arkeologiske utgravinger i forbindelse med fjerning.

Om fullmakt/ bekreftelse:

Det skal gå klart fram at hjemmelshavere har blitt informert om og forstår konsekvensene av at tanken blir liggende. Hjemmelshavere skal bekrefte at tanken kan forbli nedgravd. Fullmakt skal signeres av alle hjemmelshavere.

Søknad kan også sendes per brev til:

Trondheim kommune
Klima- og miljøenheten
PB 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Ordinær behandlingstid er 2-4 uker. Du må regne med lengre behandlingstid hvis vi må etterspørre informasjon og vedlegg, eller hvis søknaden sendes per brev. Ufullstendige søknader avvises hvis det ikke ettersendes etterspurt informasjon innen fastsatt frist.

Hvem kan fjerne oljetanken?

Det stilles ingen krav til hvem som kan fjerne frittstående eller nedgravd oljetank, men vi anbefaler at jobben gjøres av profesjonelle. Tanken er ofte i så dårlig forfatning at det kan skje uhell. Når en tank graves opp, skal dette utføres sånn at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Dette krever kompetanse og erfaring.

Restolje, bunnslam og vaskevann regnes som farlig avfall og skal leveres på godkjent mottak. Det stilles også krav til transport av farlig avfall; se nettsidene til DSB. Det kan være krav til kvalifikasjoner hos personell. Se også spørsmål lenger ned.

En liste over sertifiserte firma for sanering av oljetanker finner du på oljefri.no (se nederst på lista for firma i Trøndelag). Hvis du engasjerer andre aktører, bør du forsikre deg om at de har nødvendig kompetanse og erfaring, at de fyller krav til personell og transport av farlig avfall, og at de kan håndtere og tar ansvar ved en eventuell oljelekkasje.

Det finnes useriøse aktører som tilbyr tømming, rensing og/eller fjerning av tanker, men som gjør jobben halvveis og/eller uforsvarlig. Useriøse aktører fraskriver seg gjerne ansvaret ved oljelekkasje eller andre uhell.

Fjerner du tanken selv, eller engasjerer du useriøse aktører til jobben, kan du altså bli sittende igjen med hele det økonomiske ansvaret hvis noe går galt. Forsikringsdekningen for lekkasje fra oljetanker er generelt svært dårlig. Etter forurensningsloven § 7 er det du som eier av tanken som til syvende og sist har plikt til å unngå forurensning og er ansvarlig for oppryddingen.

Hva koster det å fjerne oljetanken?

Kostnaden avhenger blant annet av type tank og plassering:

 • Tanker innendørs kan stå. Vi anbefaler å rense tanken (koster ca. 5 til 8000 kr).
 • Nedgravde tanker skal fjernes (koster ca. 20 til 30 000 kr)
 • Hvis den nedgravde tanken er vanskelig tilgjengelig eller uvanlig dyr å fjerne, kan man søke kommunen om dispensasjon fra kravet om fjerning. Tanken må da renses og fylles med godkjent fyllmasse (koster ca 8 til 16 000 kr). Tross kommunens dispensasjon er du som eier ansvarlig hvis det senere oppdages lekkasje fra tanken.

Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere firma. Du finner kvalitetssikrede firma ved å skrive inn postnummeret ditt på nettsiden oljefri.no. Firma tilbyr ofte gratis befaring for å gi et korrekt prisestimat, eller ber om en beskrivelse med bilder. Enkelte firma gir rabatt ved avhenting av flere tanker samtidig, se kart over andre tanker i nærheten av deg (søk på adresse nederst til venstre).

Hvor leverer jeg oljetanken og restoljen?

Seriøse firma tilbyr som regel å levere tanken, samt restolje, bunnslam og vaskevann til godkjent avfallsmottak. Du bør forsikre deg om at det blir gjort, og at dette blir meldt til kommunen når jobben er gjort.

Tanken og restavfallet skal leveres på godkjent avfallsmottak, for eksempel Heggstadmoen gjenvinningsstasjon. Avfallsmottak krever ofte at det fremvises et gyldig gassfri-sertifikat, så tanken bør alltid tømmes, renses og gass-sertifiseres før den fraktes.

Det anbefales å avklare levering med aktuelt avfallsanlegg på forhånd. Heggstadmoen avfallsanlegg kan nås på telefon 48 29 52 67.

Ved transport av farlig gods som restolje stilles det krav til godkjenning av kjøretøy, om kvalifisert personell, og korrekt håndtering, se DSB sine nettsider. Transport av inntil 500 kg netto farlig gods er underlagt forenklede regler; se kapittel 3 § 12 i veiledningen på nettsidene til DSB.

Jeg har fjernet oljetanken min. Er det mer jeg må gjøre?

Installering, utskifting og fjerning eller avvikling av oljetank er meldepliktig. Gi skriftlig beskjed til Klima- og miljøenheten, kontaktinformasjon finner du øverst på siden. Husk også å melde status for fyringsanlegg, sjekk eventuelt hva som er registrert som aktivt på din adresse på kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer. Firmaet som gjør jobben melder ofte fra til kommunen om hva de har gjort, men forsikre deg om at dette blir meldt.

Vi anbefaler sterkt at dokumentasjon for fjerning (eventuelt gjenfylling) av nedgravd oljetank oppbevares sammen med dokumenter knyttet til eiendommen. Slik kan ny eier få visshet i status for tanken ved en eventuell overdragelse. Send også slik dokumentasjon til kommunen sammen med melding om stryking av tanken - opplysninger i vårt register kan etterspørres i forbindelse med boligsalg.

Jeg er registrert med en nedgravd oljetank jeg ikke kjenner til. Hva må jeg gjøre?

Meld fra til Klima- og miljøenheten hvis du vet at tanken (og eventuelt fyr eller kamin) allerede er fjernet. Kontaktinformasjon finner øverst på siden.

Hvis du ikke vet noe om tanken, må du forsøke å finne ut om den fortsatt kan ligge nedgravd:

 • Se etter to rør (påfyllings- og lufterør) ute på eiendommen, gjerne langs vegg til hus eller garasje. Påfyllingsrøret har en slags “tut” eller "stuss" øverst, mens lufterøret er et lengre rør som typisk står langs husveggen opp fra bakken. Disse skal fjernes eller plomberes når tanken er avviklet for å hindre at påfylling skjer ved en feiltakelse. Hvis rørene ikke er plombert, er tanken neppe avviklet.
 • Se etter ukjent rør som kommer inn i kjelleren i huset.
 • Spør tidligere eier eller naboer som har bodd i området lenge.

Se også oljefri.no sin nettside med tips til å finne tanken, og informasjon om ulike typer tanker.

Hvis du ikke finner spor av tanken, kan du anta at den er fjernet. Du kan da melde fra skriftlig til Klima- og miljøenheten om at tanken trolig er avviklet. Merk at du som eier likevel vil ha ansvaret hvis det mot formodning skulle komme en lekkasje fra den ukjente tanken.

Er det forbudt med oljetank fra 2020?

Nei, forbudet gjelder kun bruk av fossilt brensel. Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk må imidlertid fjernes. En tank anses som tatt ut av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk. For fyring med biobrensel, se eget spørsmål.

For nærmere informasjon om forbudet, se følgende regelverk:

Må jeg lage en tiltaksplan for forurenset grunn når jeg skal grave opp oljetanken?

Fjerning av nedgravd oljetank betyr ikke at du automatisk har plikt til å utarbeide en tiltaksplan for forurenset grunn. Som regel kreves ingen tiltaksplan i slike saker. Se forurensningforskriften kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Det skal lages en tiltaksplan for forurenset grunn hvis du vet at det har vært en lekkasje på tanken, og at den har ligget i bakken lenge. Du kan lese mer om dette på kommunens nettside om bygging og graving i forurenset grunn.

Er det snakk om en akutt forurensningssak, skal du ikke lage en tiltaksplan. Da må tanken graves opp raskt for å hindre forurensning. Husk å ring 110. Se også spørsmål om hva du skal gjøre ved en lekkasje, se lenger opp på siden.

Hvis du er i tvil, ta kontakt med Klima- og miljøenheten. Kontaktinformasjon finner øverst på siden.

Støtte og kostnader

Hva koster det?

Kostnadene kan av ulike årsaker variere en del, men du må trolig regne med en kostnad på 20 000 - 30 000 kr for fjerning av nedgravd oljetank og fyrkjel, og rundt 10 000 for fjerning av oljekamin og dagtank.

Vi anbefaler at du innhenter tilbud på jobben fra flere firma. Du finner kvalitetssikrede firma ved å skrive inn postnummeret ditt på nettsiden oljefri.no.

Kan jeg få støtte?

Det gis ingen støtte til fjerning av oljetank, fyrkjel eller kamin fra og med 2020. Enova har en rekke andre støtteordninger som kan være aktuelle, men merk at flere av Enovas satser og støtteordninger justeres den 1. juli 2020:

Les vilkårene nøye, og ta kontakt med Enova hvis du er i tvil eller har spørsmål. Se også ofte stilte spørsmål til Enova.

Hvordan søker jeg om støtte?
Hvor mye kan jeg få i støtte fra Enova?

Fra og med 2020 gir Enova ingen støtte til fjerning av oljetank, oljefyr eller oljekamin.

Andre støtteordninger som kan være aktuelle:

Merk at flere av Enova sine satser og støtteordninger justeres den 1. juli 2020.

Sist oppdatert: 11.01.2023

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006