Ofte stilte spørsmål om utfasing av fossil oljefyring

Ofte stilte spørsmål om utfasing av fossil oljefyring

Her får du svar på vanlige spørsmål om utfasing av oljefyring og oljetanker, alternativer til oljefyring, oljetanker og forurensning, kostnader, samt tips til hva du bør passe på.

Kontakt og nyttig info

Klima- og miljøenheten i Trondheim kommune

Vi har i flere år jobbet med utfasing av oljefyring og oljetanker i forbindelse med forbud mot å fyre med fossil olje som ble innført fra 1. januar 2020. 

Enheten har ansvar for å ajourholde et register over oljetanker og oljefyring i kommunen. Enheten har også ansvar for behandling av søknader om dispensasjon for nedgravd oljetank, dispensasjon fra mineraloljefyringsforbud, utsending av faktura for fyrkjelgebyr, samt forvaltning av regelverk knyttet til oljefyring og forurensning. 

Meld fra skriftlig hvis du gjør endringer på oljefyringa eller tanken din. Du kan melde ifra på følgende måter:

 • Digitalt meldeskjema
 • E-post:
 • Vanlig post til postadresse:
  Trondheim kommune
  Klima- og miljøenheten
  Postboks 2300 Torgarden
  7004 Trondheim

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post eller ring 72 54 25 50 (sentralbord) eller direktenummer 48 09 47 90.

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT)

Feiervesenet (TBRT) gjennomfører tilsyn og feiing i Trondheim. Feieravgiften er basert på opplysninger i TBRT sitt register over ildsteder i bruk. Klima- og miljøenheten videresender som regel oppdateringer vi får om ildsteder til TBRT, men det er du som ildstedseier som er ansvarlig for at TBRT får beskjed om endringer. Merk at større endringer kan være søknadspliktige. 

Nyttige nettsider fra TBRT:

Melding fra kommunen

Hvorfor får jeg brosjyre, brev eller faktura fra Trondheim kommune?

Klima- og miljøenheten har i flere runder sendt ut infoskriv til eiere av oljetanker, fyrkjeler og/eller oljekaminer. Dette ble gjort for å informere om det nasjonale forbudet mot fyring med mineralolje som ble innført fra og med 2020, om aktuelle regelverk knyttet til oljefyring og oljetank, og om ditt ansvar som eier. 

Vi sender også ut faktura for fyrkjelgebyr til alle eiere av større fyrkjeler som ifølge kommunens register kan brukes med fyringsolje eller biobrensler. Dette kommer i tillegg til feieavgiften, som du finner på fellesfaktura for kommunale avgifter. Sistnevnte er basert på feiervesenet (TBRT) sine ildstedslister.

I tillegg har vi oppfordret eiere til å sende oss oppdateringer om registrert ildsted og oljetank. 

Hvis du mener at våre opplysninger om fyrkjel, kamin og/eller oljetank er feil, vil vi gjerne ha beskjed. Meld ifra skriftlig til Klima- og miljøenheten. Vi ønsker for eksempel oppdatering hvis anlegget ditt er bygd om, bruken er endret, det er fjernet, eller du ikke finner noen oljetank i huset du har kjøpt. Meld også fra hvis du mener at du er unntatt forbudet mot mineraloljefyring - husk henvisning til lovverk og paragraf for unntaket. Kontaktinfo finner du øverst på siden.

Se mer på kommunens nettsider om: 

Jeg har ikke fått svar på min melding om fyringsanlegget. Hva nå?

Kommunen svarer vanligvis ikke på melding om fyringsanlegg, med mindre vi trenger utfyllende informasjon eller henvendelsen inneholder spørsmål.

Kommunens kart over fyringsoljetanker, oljefyrkjeler og oljekaminer viser oljefyrte ildsteder i drift, ikke-nedgravde tanker i drift, samt alle nedgravde tanker som ikke er fjernet.

Kartet oppdateres automatisk når vi gjør endringer i vårt register. Hvis du har meldt fra skriftlig til Klima- og miljøenheten om stryking, vil anlegget forsvinne fra kartet når vi har lagt inn opplysningene i vårt register. Innkomne meldinger registreres fortløpende. Hvis deler av anlegget ditt fortsatt vises i kartet, kan det være at vi trenger nærmere opplysninger, eller at tiltak må gjøres før vi kan strykes det.

Ta kontakt med Klima- og miljøenheten dersom du fortsatt mottar brev, brosjyre eller faktura fra kommunen til tross for at du ikke ser noe på eiendommen din i kartet, eller hvis du mistenker at opplysninger om ditt anlegg er feil.

Ta også kontakt hvis du mistenker at oljetank eller oljefyring ikke har blitt meldt inn til oss. Vi minner om at det er meldeplikt for nedgravde oljetanker, og at oppdatering av ildsteder skal meldes til feiervesenet (TBRT).

Oljefyring

Hva er egentlig sentralfyringsanlegg, oljekamin, oljefyr og mineralolje?

Oljekamin

En oljekamin (av mange også kalt oljeovn, kamin, parafinovn eller pottebrenner) er et ildsted som typisk kun varmer opp ett rom. Det finnes ulike typer, utforminger og størrelser, og noen kan brukes med flere typer brensler (f.eks. kombiovn med parafin og ved).

Noen oljekaminer kan ha en innebygd tank som du må fylle manuelt fra et oljefat eller annet, mens andre er tilkoblet pipe og en ekstern oljetank - f.eks. en 20 liters dagtank på gangen. De kan også være tilknyttet en større kjellertank eller en nedgravd oljetank i hagen - vanlige størrelser på slike fyringsoljetanker er typisk rundt 800, 1200 eller 3000 liter hvis de er tilkoblet vanlig bolig.

Fyrkjel

Fyrkjeler har mange navn på folkemunne, for eksempel; kjel, kjele, oljefyr, oljekjele, oljefyrkjel, oljebrenner eller lignende. Det finnes også kombikjeler som kan brukes med flere brensler, for eksempel en kombinasjon av olje, ved og strøm.

Fyrkjelen ser typisk ut som en svær firkanta ‘metallkoloss’ med brenner, brytere, måleapparater, rør og ledninger koblet til. Den står gjerne i kjelleren eller i et eget fyrrom. Fyrkjelen er typisk tilkoblet et sentralvarmesystem som varmer hele eller deler av huset ved hjelp av radiatorer.

Sentralfyringsanlegg

Dette er et større system der varmen produseres et sentralt sted, og fordeles gjennom huset via et varmebærende medium. Et sentralfyringssystem består altså av en fyringsenhet (fyrkjel, EL-kolbe eller lignende), beholder for brenselet (oljetank eller annen beholder, eventuelt med et matesystem), bereder (beholder til oppvarming av olje eller vann), samt et rørsystem i huset til fordeling av varmen via radiatorer eller gulvvarme. Pipa regnes også som en del av dette systemet, fordi alle fyringsanlegg slipper ut røyk, partikler og gasser.

Oljefyringsanlegg består typisk av en oljekjel tilkoblet radiatorer, pipe og en større oljetank.

Mineralolje

Dette er det de fleste forbinder med ‘vanlig’ fyringsolje, parafin og diesel. Mineralolje kalles også fossil olje eller fossilt brensel, da det er snakk om petroleumsprodukt laget av råolje.

I motsetning til dette, er olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse (såkalt ‘biologisk opphav’) kategorisert som ‘biobrensel’. Eksempler på dette er bioparafin, biofyringsolje og syntetisk diesel (HVO100). Se eget spørsmål lenger ned om alternativer til mineralolje.

I forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger defineres mineralolje som “lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur”.

Hva slags fyring er forbudt?

Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å bruke “vanlig” fyringsolje, parafin, diesel og lignende til oppvarming i private boliger, offentlige bygg og næringsbygg i Norge. Fra 1. januar 2022 ble det også forbudt å bruke mineralolje til såkalt ‘byggvarme’ på byggeplasser. Sykehusbygninger og driftsbygninger i landbruket vil inkluderes i forbudet fra 1. januar 2025.

Med “vanlig” menes petroleumsprodukter laget av mineralolje - også kalt fossil olje. Se spørsmålet over for detaljer.

Fyring med gass, syntetisk diesel, samt biofyringsolje, bioparafin, og biobrensler er fortsatt tillatt.

Det finnes enkelte unntak fra fyringsforbudet - disse finner du i § 2 og 7 i forskriften (se link under). I særlige enkelttilfeller kan du også søke Klima- og miljøenheten om dispensasjon fra forbudet, se § 12.

Hvis du mener at ditt anlegg er unntatt forbudet, skal det meldes skriftlig til Klima- og miljøenheten og til feiervesenet. Husk henvisning til lovverk og paragraf.

Her finner du mer informasjon:

Kan jeg bruke opp oljen som er igjen på tanken?

I utgangspunktet ikke. All fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger er nå forbudt. Dette inkluderer oljen du har igjen på tanken.

Fyringsforbudet gjelder ikke hvis ditt anlegg er unntatt forbudet mot mineraloljefyring, eller hvis du har utsatt frist for utfasinga. Se spørsmålet over for informasjon om unntakene fra forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

På vegne av kommunen fører feiervesenet (TBRT) tilsyn med at forbudet blir overholdt. For å følge opp forbudet, har kommunen rett til å kreve at leverandører av fyringsolje o.l. til Trondheim og Klæbu gir oss sine leveringslister.

Må jeg fjerne oljefyringa mi nå som fossil olje er forbudt?

Ja og nei. Hva du må eller bør gjøre når du slutter å fyre med olje, avhenger av hvilken type ildsted du har, alder på denne, type oljetank, og om du eventuelt ønsker fortsatt å bruke ildstedet med andre brensler. 

Avvikling av det oljefyrte ildstedet innebærer som hovedregel at den kobles fra oljetilførsel og pipe, men det kreves ikke at ildstedet fjernes fysisk. Se spørsmål lenger ned og kommunens nettside om oljefyring for nærmere informasjon.

Når du slutter med oljefyring, betyr det også at den tilkoblede oljetanken ikke lenger er i bruk. Det er ikke krav om å fjerne frittstående eller innmurt tank, men vi anbefaler at tank og rør tømmes og renses for å forhindre fremtidig oljelekkasje. 

Hvis tanken er nedgravd, er det derimot krav om at denne graves opp og fjernes når du slutter med mineraloljefyring. For nærmere informasjon om dette, se svar på andre spørsmål på denne siden, eller kommunens nettside om nedgravde oljetanker.

Vi gjør oppmerksom på at du etter forurensningsloven § 7 har ansvar for å forhindre forurensning. 

Husk å melde i fra skriftlig til Klima- og miljøenheten om endret status for både tank, fyrkjel og kamin.

Hva må jeg gjøre når jeg har avviklet oljefyringa mi?

Finn ut om du har avviklet alt som skal avvikles. Det er en forskjell på om du kun faser ut mineraloljefyring og vil fortsette å bruke fyrkjelen med ved, og om du vil avvikle helt. Nedgravd tank må f.eks. fjernes hvis du slutter å bruke den.

Har du avviklet det du skal, gi skriftlig beskjed til Klima- og miljøenheten om hva som er gjort og ny status for anlegget. Legg ved dokumentasjon hvis du har. Husk å melde i fra om både fyrkjel, oljekamin og oljetank. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Fyring regnes ikke som avviklet før ildstedet er koblet forskriftsmessig fra pipe og oljetilførsel. Du finner mer informasjon på nettsiden til Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) om tetting av hull i skorstein.

Generelt anses oljetanker som tatt ut av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Det skal ikke være olje i en tank som ikke er i bruk.

Nedgravd oljetank regnes som avviklet når den er fjernet. Er tanken vanskelig å fjerne, kan du søke Klima- og miljøenheten om å få la tanken ligge. Se eget spørsmål om dette lenger ned.

Andre typer tanker regnes som avviklet når de er meldt som tatt ut av bruk, men vi anbefaler at de også tømmes og renses.

Hvordan skal jeg nå varme huset?

Noen fyrkjeler og kaminer kan fyres med andre brensler enn mineralolje, eller brukes med strøm. Muligheter for eventuell videre bruk avhenger av hvilken type oljefyring du har, og hvor gammelt det er. Økonomi spiller også inn - ofte er utnyttelse av brenselet dårlig i gamle ildsteder, og alternative brensler kan bli for dyrt til at det lønner seg. Ofte kan det derfor lønne seg å bytte til en ny varmekilde.

Hvis du vil bytte til bioolje, se neste spørsmål.

Det finnes mange bedre og mer økonomiske løsninger enn oljefyring. Hva som er best for ditt hus kan imidlertid variere:

 • Har du fyrkjel og vannbåren varme vil en bergvarmepumpe eller luft-vann varmepumpe være gode alternativ. De koster en del å installere, men har svært lave driftskostnader og er derfor en gunstig investering.
 • Har du oljekamin så vil en luft-luft varmepumpe eller en rentbrennende vedovn være gode alternativ.

På kommunens nettside om fyrkjeler og oljekaminer finner du nærmere informasjon, bl.a. presentasjoner fra informasjonsmøtene våre om oljeutfasing.

Enova gir ikke lenger støtte til fjerning av oljefyring og oljetank, men støtter både energirådgivning og et utvalg varmeløsninger.

Hvis du bor i et gammelt og/eller verneverdig hus - se byantikvarens informasjon om energisparing i gamle hus.

Kan jeg fyre med bioolje?

Ja, det er lov å fyre med biofyringsolje, bioparafin og diesel med biologisk opphav (for eksempel syntetisk diesel HVO100). Du kan altså fortsatt bruke anlegget ditt hvis det egner seg for bioolje - også etter 2020. Merk at det fortsatt vil være krav om årlig service og feiing, og du må fortsatt betale forvaltningsgebyr for fyrkjel og feieavgift.

Vær også obs på at eldre fyrkjeler ofte har en lav energiutnyttelse, i tillegg til eventuelle kostnader som må til for ombygging av anlegget til bioolje. Så kanskje lønner det seg ikke å gå over til bioolje. For alternativer, se spørsmålet over.

Miljøeffekten av biooljer er omstridt, siden de ofte produseres av palmeolje, produksjonen fortrenger skog, dyrkes på matjord, og/eller transporteres langt med fossile transportmidler. Markedet for biooljer er foreløpig begrenset, fremtidig pris er usikker, og kvaliteten kan variere mye. Ta kontakt med tilbydere for nærmere informasjon.

Biooljer kan likevel være en god midlertidig løsning. Husk å undersøke om du må gjøre endringer på anlegget før du velger en slik løsning. Det en fordel å rense hele anlegget før overgang til bioolje. Tanken bør tømmes og tilstanden kontrolleres, siden bioolje i større grad kan tære på materialet. Ofte må tanken og/eller brenneren byttes ut ved overgang til biooljer. Ta kontakt med leverandør eller firma som utfører service og installerer fyringsanlegg for vurdering av ditt anlegg.

Dersom du har gått over til å bruke bioolje, skal det meldes til kommunen og feiervesenet. Legg ved kopi av kvittering for ombygging og/eller kjøp av bioolje, og ta vare på dette i tilfelle tilsyn. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Oljetank

Hva må jeg gjøre ved lekkasje fra oljetank?

Ved akutt forurensning: Ring 110

Ved akutt forurensning er det Trøndelag Brann- og Redningstjeneste som rykker ut. Klima- og miljøenheten vil likevel ha beskjed dersom det har skjedd en oljelekkasje. Husk også å kontakte forsikringsselskapet ditt.

Hvis forurensningen ikke er akutt:

 • Hvis du på forhånd vet at det finnes forurensede masser der du skal grave, lag en tiltaksplan for forurensede masser. Denne skal forhåndsgodkjennes av Klima- og miljøenheten.
 • Hindre spredning og fjerne forurensede masser dersom du oppdager (begrenset) oljeforurensning underveis i gravearbeidet. Rapport skal ettersendes til Klima- og miljøenheten.
 • Forurensning som ikke fjernes skal meldes til Klima- og miljøenheten, slik at det kan registreres i Miljødirektoratets database Grunnforurensning.

Se vår nettside om nedgravde oljetanker og om bygging og graving i forurenset grunn for nærmere info om håndtering av forurensning fra tanker. Se også spørsmålene lenger ned.

Hvem har ansvar ved lekkasje fra oljetank?

Ved lekkasje er det som regel eier av tanken som blir økonomisk ansvarlig for opprydding og utbedring av skader, både på egen og andre sin eiendom. En eventuell ansvarsfordeling mellom grunneier, tankeier og -bruker bestemmes av privatrettslige avtaler. Ansvarlig for forurensning defineres av forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensing).

Kostnadene ved oljeforurensning varierer mye, avhengig av hvor stor lekkasjen er, og hva som er berørt. Prislappen kan ligge på alt fra et par hundre tusen til mange millioner der det er skade på bygninger.

Forsikringsselskapene sier selv at de har dårlig dekning ved oljelekkasjer, så du bør sjekke om slike hendelser dekkes av forsikringen din.

Opprydding etter oljelekkasje kan både bli en stor økonomisk og psykisk belastning. For eksempel kan inneklimaet bli så dårlig at du ikke kan bo i huset før det er utbedret. I verste fall kan grunnmuren i boligen din eller i naboens hus bli så forurenset at huset må rives.

Se også vår nettside om nedgravde oljetanker.

Hva gjør jeg med oljetanken når jeg har sluttet med oljefyring?

Det kommer an på hvilken type tank du har. 

Tanker som ikke er nedgravd (for eksempel såkalte ‘kjellertanker’), kan bli stående hvis du ønsker det. Vær oppmerksom på at kondensvann kan samle seg i bunnen av tanken og at den kan ruste fra innsiden. Vi anbefaler derfor at du som et minimum får tanken tømt og renset av profesjonelle. 

Nedgravde oljetanker som er tatt ut av bruk skal tømmes, renses, graves opp og fjernes. Dette er en jobb for profesjonelle. Se vår nettside om nedgravde oljetanker for hvordan du går frem. Se også spørsmål lenger ned om hvem som kan og bør fjerne tanken. 

For informasjon om graving i grunnen, se kommunens side om bygging og graving i forurenset grunn og om kommunens gravemeldingstjenesten (KGrav). Merk også at det kan være krav om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med oppgraving av tanken dersom den ligger i midtbyen eller i andre arkeologisk interessante områder. Ta kontakt med Riksantikvaren, eventuelt Byantikvaren i Trondheim ved spørsmål.

Hvis den nedgravde tanken er vanskelig å fjerne, kan du søke Klima- og miljøenheten om fritak fra krav om fjerning. Se vår nettside om nedgravde oljetanker og eget spørsmål lenger ned for mer om dette. 

Meld fra til Klima- og miljøenheten når tanken er fjernet. Meld også fra om hva som er gjort med fyrkjelen og oljekaminen. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Hvorfor må jeg fjerne nedgravd oljetank?

Forurensningsforskriften har en bestemmelse om at alle nedgravde oljetanker som tas permanent ut av bruk, skal graves opp og fjernes. Det vil si at hvis du har sluttet å fyre med olje, må du også fjerne den nedgravde oljetanken. Det er eier av oljetanken som er ansvarlig for å følge regelverket, og som er ansvarlig for at oljetanken ikke utgjør noen forurensningsfare.

Nedgravde oljetanker utgjør en stor forurensningsfare. Tankene har en begrenset levetid, typisk mellom 20 og 30-40 år. Lekkasje kan skje ved at ståltanken ruster gjennom, det blir hull fordi glassfibertanken blir sprø, eller fordi tilkoblede rør ruster. Når tankmaterialet gir etter, vil du i tillegg få et søkk i bakken som kan skade det som ligger oppå tanken eller bygninger i nærheten fordi tanken kollapser.

Mange nedgravde oljetanker er allerede svært gamle (ofte fra 60- og 70-tallet), og har en tendens til å bli ‘glemt’ når de ikke lenger brukes. Det er ikke uvanlig at en nedgravd tank gjenoppdages i forbindelse med drenerings- og byggearbeid, eller ved kjøp av eiendom med hage. 

Det er mulig å forebygge fremtidig forurensning ved å tømme og rense tank og rør i dag, men mange tanker har allerede nå ligget med olje i alt for lang tid. Faren for at det har skjedd en lekkasje er derfor stor. Hvis tanken blir liggende, vil en slik oljelekkasje kunne spre seg videre, og få et mye større omfang enn hvis tanken ble fjernet. Det betyr også at oppryddingsarbeidet blir veldig mye dyrere når lekkasjen til slutt oppdages.  

Ved lekkasje er det eier av tanken som blir økonomisk ansvarlig for opprydding og utbedring av skader. En lekkasje kan for eksempel skade naboens eiendom, offentlig infrastruktur, jord, grunnvann og vassdrag i tillegg til din egen bolig. 

Kostnad til opprydding og reparasjon varierer mye, og er avhengig av forurensningens omfang, hva som er berørt, og av forsikringsdekningen din. Skader etter forurensning fra nedgravd oljetank dekkes ofte ikke av forsikringen, særlig hvis tanken har overskredet sin levetid og vedlikeholdet har vært mangelfullt. 

Prislappen kan ligge et sted mellom et par hundre tusen til flere millioner. Det finnes tilfeller der hus har blitt ubeboelige fordi oljen trekker inn i grunnmur o.l. En lekkasje kan derfor både bli en stor økonomisk og psykisk belastning.

Se også:

Den nedgravde tanken min er vanskelig å fjerne - hva nå?

I enkelte tilfeller kan du søke kommunen om å få la tanken ligge. Dispensasjon kan gis hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne, for eksempel hvis den ligger under bærende konstruksjon, er svært vanskelig å komme til med gravemaskin, eller hvis fjerning kan gi skader på grunnmur og lignende. 

Vi anser oppgraving og fjerning som den sikreste måten for å avdekke om det finnes oljeforurensning under tanken. Slik forurensning er vanskelig å oppdage, siden du ikke kommer til uten å grave. Bruk av måleapparat for å oppdage forurensning på stedet, kan derfor gi en falsk trygghet. Vi anbefaler på det sterkeste at du undersøker om det er mulig å fjerne tanken før du eventuelt sender inn en søknad til oss. 

Hvis du får dispensasjon, skal tanken tømmes, renses og fylles helt opp med stabile fyllmasser som grus, pukk eller lignende. Vi anbefaler at tanken trykktestes og/eller at tanken inspiseres innvendig for å kontrollere om den er lekk. For informasjon om hvem som kan gjøre jobben, se svar på neste spørsmål.

Det er eieren av tanken som har plikt til å unngå forurensning etter forurensningsloven § 7. Får du dispensasjon fra kommunen, vil du fortsatt være ansvarlig hvis det på et senere tidspunkt oppdages en lekkasje. 

Nærmere informasjon om søknaden finner du på kommunens nettside om nedgravde oljetanker.

Hvem kan fjerne oljetanken?

Fjerning av oljetanker skal gjøres slik at det ikke er noen fare for forurensning. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at jobben gjøres av profesjonelle som har riktig kompetanse samt erfaring med denne typen arbeid. Det er for så vidt ikke ulovlig å fjerne oljetanken selv, men det kan være farlig og kan få store negative konsekvenser hvis noe går galt. Spesielt nedgravde tanker er ofte i så dårlig forfatning at det lett kan skje uhell. 

I tillegg er det en rekke regler knyttet håndtering, transport og levering av slike tanker som er eller kan være aktuelle. Restolje, bunnslam og vaskevann regnes for eksempel som farlig avfall og skal leveres på godkjent mottak, for eksempel Heggstadmoen gjenvinningsstasjon (TRV). Det stilles også krav til transport av farlig avfall, se nettsidene til DSB for nærmere info. Det kan også være krav til kvalifikasjoner hos personell.

Den som fjerner tanken kan bli sittende igjen med ansvaret dersom noe går galt, så riktig forsikring er viktig. Det finnes useriøse aktører som tilbyr tømming, rensing og/eller fjerning av tanker, men som ender opp med å gjøre jobben halvveis og/eller uforsvarlig. Det har for eksempel vært flere tilfeller der noen har tilbudt tømming av tank, men kun har pumpet opp den brukbare resten av fyringsolje og har latt restolje og bunnslam ligge som senere kan lekke ut. Eller det er firma som fremstår som profesjonelle, men som i praksis håndterer tanken slik at det kan oppstå lekkasje. Slike aktører fraskriver seg gjerne ansvaret hvis det skjer uhell eller hvis det oppdages forurensning underveis, og mangler en dekkende ansvarsforsikring. 

Fjerner du tanken selv, eller engasjerer du useriøse aktører til jobben, kan du altså bli sittende igjen med hele det økonomiske ansvaret hvis noe går galt. Forsikringsdekningen for lekkasje fra oljetanker er generelt dårlig. Etter forurensningsloven § 7 er det du, som eier av tanken, som har plikt til å unngå forurensning, og som er ansvarlig for opprydding og reparasjon.

 Du bør du forsikre deg om at de som du gir oppdraget til:

 • har nødvendig kompetanse og erfaring med slikt arbeid,
 • har kompetanse til å håndtere en eventuell oljelekkasje,
 • har riktig ansvarsforsikring, slik at du ikke blir skadelidende ved uhell, og
 • fyller krav til personell, transport av farlig avfall o.l.
Hvor leverer jeg oljetanken og restoljen?

Mange firma tilbyr både fjerning og levering av tanken, restolje, bunnslam og vaskevann. Du bør forsikre deg om at dette blir gjort på korrekt måte.

Restolje, bunnslam og vaskevann kategoriseres som farlig avfall. Både tanken og restavfallet skal leveres på godkjent avfallsmottak, for eksempel Heggstadmoen gjenvinningsstasjon (TRV). Slike avfallsmottak krever typisk at det fremvises et gyldig gassfri-sertifikat (gyldig i 24 timer), så tanken bør alltid tømmes, renses og gassfri-sertifiseres kort tid før den fraktes. Levering bør avklares på forhånd med aktuelt avfallsanlegg. 

Merk at det stilles krav til transport av større mengder farlig gods som restolje, bl.a. godkjenning av kjøretøy, kvalifisert personell, og korrekt håndtering. Se DSB sine nettsider. Transport av inntil 500 kg netto farlig gods er underlagt forenklede regler; se kapittel 3 § 12 i veiledningen til forskrift om landtransport av farlig gods på nettsidene til DSB.

Jeg har fjernet oljetanken min. Er det mer jeg må gjøre?

Installering, utskifting og fjerning/avvikling av nedgravd oljetank er meldepliktig. Vi vil også gjerne ha oppdatering om andre typer tanker. Eier er ansvarlig for at endringer blir meldt til kommunen. Gi skriftlig beskjed til Klima- og miljøenheten, kontaktinformasjon finner du øverst på siden. Husk også å melde inn status for oljefyring. Sjekk eventuelt hva som er registrert på din adresse i kommunens kart over oljetanker, fyrkjeler og oljekaminer.

Mange firmaer gjør avtale med eier om at de melder ifra til kommunen. Det vi dessverre ofte ser, er at firmaet kun melder ifra om det de har gjort på eiendommen, for eksempel tømming og rensing av tank, mens firmaet som fjernet og leverte tanken på mottak ikke melder dette inn. Du bør altså forsikre deg om at alt faktisk blir meldt inn. 

Vi anbefaler derfor at du alltid ber firmaet sende deg dokumentasjon eller bekreftelse på hvilke endringer som er gjort, slik at du eventuelt kan ettersende dokumentasjon til kommunen. Vi anbefaler også at slike papirer oppbevares sammen med eiendomsdokumenter, særlig hvis det gjelder arbeid knyttet til nedgravd oljetank. 

Det er viktig at kommunen får slike oppdateringer, da vi bl.a. bruker opplysningene i registeret vårt for å spore oljeforurensning. I tillegg bruker vi registeret til å vurdere fare for forurensing i saksbehandling eller innspill til planer, og for eksempel til å svare på henvendelser knyttet til boligsalg. 

Jeg vet ikke om jeg har en oljetank på eiendommen. Hva gjør jeg?

Vi anbefaler i slike tilfeller at du tar kontakt med tidligere eiere, naboer som har bodd i området lenge, eller andre som kan kjenne til historikken på huset og oljefyringa. Entreprenører som sanerer oljetanker, firma som driver service på oljefyring, eller leverandører av fyringsolje o.l. kan også ha relevant informasjon.

Hvis du ikke vet noe om tanken, forsøk å finne fysiske spor på eiendommen:

 • Se etter ukjente rør som kommer inn i kjelleren i huset - dette kan være rør for oljetilførsel til fyrkjel fra en nedgravd tank, eller påfyllings- og lufterør til en kjellertank.
 • Se etter påfyllings- og lufterør ute på eiendommen. Disse er relativt tynne og står typisk et sted det er enkelt å komme til for påfylling fra tankbil, eventuelt var tilgjengelig tidligere da tanken ble installert og var i bruk. Rørene står gjerne opp langs veggen til hus, garasje, støttemur eller lignende. Påfyllingsrøret har en slags “tut” eller “stuss” øverst, typisk med et skrulokk eller annen lukkemekanisme. Lufterøret er et noe lengre rør som typisk har en bøy på toppen, slik at åpningen peker nedover. Rørene er ikke alltid så enkle å finne, de kan f.eks. ligge under terrasse, være gjemt bak vegetasjon, eller har fått en ulogisk plassering etter oppføring av garasje, påbygg på huset o.l. Vi har dessverre også vært borti tilfeller der tidligere eier har kappet rørene og dekket dem til, slik at de ikke lenger er synlige.
 • Påfyllings- og lufterør står typisk i nærheten av der tanken ligger. De kan være tilkoblet en kjellertank eller en nedgravd tank. Påfyllings- og lufterør skal fjernes eller plomberes når tanken er korrekt avviklet. Finner du slike rør som ikke er plombert, er tanken sannsynligvis ikke avviklet.
 • Har du funnet påfyllings- og lufterør, kan du grave deg frem til tanken ved å følge dem, eventuelt inspisere tanken innvendig ved hjelp av kikkhullskamera o.l.
 • Nedgravde oljetanker har typisk også et peilerør midt på tanken. Røret kan føre helt opp til bakkenivå, eller kan være dekket av en luke eller lignende (luke kan være nedgravd).
 • Metalldetektor kan være til hjelp i enkelte tilfeller, men merk at ikke alle oljetanker er laget av metall. Rørene til og fra tanken er typisk laget av metall.

Hvilken type oljefyrt ildsted som ble valgt i huset, kan også gi en pekepinn på hva slags oljetank som ble installert. 

kommunens kart kan du sjekke om det er registrert oljetank eller oljefyrt ildsted i bruk på eiendommen din. Adressesøk finner du nederst til venstre. Oljetanker som vises på kartet er frittstående oljetanker i bruk, samt (antatt) nedgravde tanker som er i bruk, er gjenfylt eller har uavklart status. Vi gjør oppmerksom på at kartet som regel ikke viser den faktiske plasseringen til oljetanken, da dette i stor grad er ukjent. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunens oljetankregister er basert på innmeldte opplysninger, og informasjonen er derfor i stor grad usikker. I tillegg har mange tanker aldri blitt meldt inn - tross meldeplikt for nedgravde oljetanker. Kartet oppdateres automatisk når vi gjør endringer i vårt register. Hvis du i kommunens kart ikke finner noe på eiendommen din, er det enten strøket eller ikke registrert. 

Har det vært en fyrkjel (sentralfyringsanlegg) i huset, kan du anta at den har vært tilkoblet en større oljetank, typisk med et volum på 800, 1200 eller 3000 liter. Tanken kan være en sylindrisk, nedgravd tank, eller en kjellertank som står fritt, eventuelt innmurt i et eget rom (sylindrisk eller annet). 

Hvis det har vært oljekamin(er), er alternativene mer variable - dette fordi det er stor variasjon i type og størrelse på disse ildstedene; om de var fastmonterte eller flyttbare, og hvor mange ildsteder det har vært. Typisk ser vi at mindre oljekaminer (“oljeovner”) har en innebygd dagtank eller er tilkoblet en dagtank på gangen. I slike tilfeller ble dagtanken ofte fylt manuelt fra et oljefat e.l. Fastmonterte, mindre kaminer kan også være tilkoblet en større oljetank. Fastmonterte, større oljekaminer kan også være tilkoblet dagtank, men kan også være tilkoblet en større frittstående eller nedgravd oljetank. 

Ta kontakt med Klima- og miljøenheten ved spørsmål og hjelp til finne ut mer. Du kan nå oss på direktenummer 48 09 47 90.

Hvis du ikke finner spor av tanken, kan du anta at den er fjernet. Du kan da melde fra skriftlig til Klima- og miljøenheten om at tanken trolig er avviklet. Merk at du som eier likevel vil ha ansvaret hvis det senere oppdages en tank og/eller lekkasje fra den ukjente tanken.

Er det forbudt med oljetank etter 2020?

Både og. Det avhenger av hvilken tank du har og om du har gått over til å bruke bioolje. 

Forbudet mot mineralolje som trådte i kraft 01.01.2020 gjelder kun bruken av fossilt brensel til oppvarming. Forbudet betyr altså ikke at oljetanker som sådan er forbudt etter 2020. 

Krav om fjerning av tank gjelder kun hvis du har sluttet å fyre med olje, og tanken din er nedgravd - da er det krav om at den graves opp og fjernes. Det er altså ikke krav til å fjerne andre typer fyringsoljetanker. Merk at du som tankeier har et generelt ansvar for å forhindre forurensning. Det skal utgangspunkt aldri være olje i en tank som ikke er i bruk. 

For fyring med biobrensel, se eget spørsmål.

For nærmere informasjon om forbudet, se vår side om nedgravde oljetanker og om fyrkjeler og oljekaminer.

Må jeg lage en tiltaksplan for forurenset grunn når jeg skal grave opp oljetanken?

Som regel kreves ingen tiltaksplan i slike saker, men det avhenger av omfanget av en eventuell forurensning. Se forurensningforskriften kapittel 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

Det skal lages en tiltaksplan for forurenset grunn hvis du vet at det har vært en lekkasje eller overfylling av tanken, og at den har ligget i bakken lenge. Du kan lese mer om dette på kommunens nettside om bygging og graving i forurenset grunn.

Er det snakk om en akutt forurensningssak, skal du fokusere på å forhindre forurensning og fjerne forurensede masser. Husk å ring 110. Se også spørsmålet lenger opp på siden om hva du skal gjøre ved en lekkasje. Se også vår side om nedgravde oljetanker.

Hvis du er i tvil, ta kontakt med Klima- og miljøenheten. Kontaktinformasjon finner du øverst på siden.

Støtte og kostnader

Hva koster det å avvikle?

Generelt

Kostnaden for avvikling avhenger av hvilken oljefyring du har, hvilke krav det er til avvikling av de ulike anleggene, og hvor mye du ønsker å gjøre utover kravene. Hvis du ønsker å fjerne anlegget, er prisen bl.a. avhengig av anleggets størrelse og hvor vanskelig det er å fjerne.

Det er ikke krav om å fjerne selve ildstedet (fyrkjel, oljekamin, o.l.), men det må kobles forskriftsmessig fra pipe og oljetilførsel før det regnes som avviklet. Nedgravd oljetank skal graves opp og fjernes. Vi anbefaler tømming og rensing av andre oljetanker for å unngå fremtidig lekkasje.

Fjerning av fyrkjelen alene kan koste 8000-16 000 kr, og rundt 10 000 for fjerning av oljekamin og dagtank. 

Oljetank

Kostnad avhenger blant annet av type tank og plassering (estimerte priser, kan være mye dyrere):  

 • Tanker innendørs kan stå. Vi anbefaler å rense tanken (koster ca. 5000-8000 kr).
 • Nedgravde tanker skal fjernes (koster ca. 20 000-30 000 kr)
 • Hvis den nedgravde tanken er vanskelig tilgjengelig eller uvanlig dyr å fjerne, kan man søke kommunen om dispensasjon fra kravet om fjerning. Tanken skal da renses og fylles med godkjent fyllmasse (koster ca 8 - 16 000 kr). 

Vi anbefaler at du innhenter tilbud fra flere firma.

Kan jeg få støtte?

Enova gir ikke lenger støtte til fjerning av oljetank, fyrkjel eller kamin. Men de har en rekke andre støtteordninger som kan være aktuelle. De har også tips for installasjon av alternative varmekilder og enøk-tiltak. 

Relevante nettsider hos Enova:

Sist oppdatert: 20.06.2024

Fant du det du lette etter?