Nedlegging av Svarttjerndammen

Nedlegging av Svarttjerndammen

Svarttjerndammen på Tiller er vedtatt nedlagt gjennom vedtak i formannskapet i Trondheim kommune 07.04.2021. Saken er videre behandlet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har konkludert med at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8. Når dammen er fjernet, skal vassdraget og området så langt det er mulig tilbakeføres til forholdene slik det var før anlegget ble bygd.

Svarttjerndammen ligger i eiendommen 309/1/0/0 på Tiller. Dammen ble opprinnelig bygd i 1940 som vannforsynings- og reservevannkilde. I dag har dammen ingen funksjon.

Trondheim kommune er dameier og har vurdert konsekvenser av et eventuelt dambrudd. Hovedkonklusjonen fra vurderingen er at Svarttjerndammen ligger oppstrøms for et stort kvikkleireområde og et eventuelt brudd vil resultere i ekstrem vannføring gjennom Kvetabekken som krysser flere kvikkleiresoner. En slik situasjon kan potensielt føre til alvorlig erosjon i bekken med påfølgende utglidning i kvikkleiresonen. Dette kan medføre skader på cirka 100 boenheter og skader på Tillerbruvegen.

Kart Svarttjerndammen.PNG

Å sikre dammen tilstrekkelig vil medføre en betydelig kostnad for Trondheim kommune. Det vil også være fremtidige kostnader knyttet til tilsyn og vedlikehold. Fra kommunen er det vurdert at Svarttjerndammen ikke har en bruks- eller kulturell verdi som kan rettferdiggjøre videre forvaltning av dammen med den ressursbruken dette medfører.

NVE har sendt saken på høring både til Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren kommenterer at de ser det som positivt at området skal tilbakeføres til en mer naturlig tilstand og at et våtmarksområde skal gjenskapes. NVE har videre selv vurdert hvordan en nedlegging av dammen vil påvirke damsikkerhet, hydrologi, biologisk mangfold, friluftsliv og kulturminner. NVE oppsummerer med at de ikke se at allmenne interesser knyttet til biologisk mangfold og friluftsliv blir påvirket av at dammen fjernes.

 

Kontaktperson: Prosjektleder Benedicta Kiplesund, Kommunalteknikk, e-post: , telefon: +47 93 20 84 24.

Sist oppdatert: 06.09.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward