Hjem Breidablikk barnehage
Foto av bygget, huske og uteleikeplassen.

Breidablikk barnehage

Breidablikk barnehage – en møteplass for nære relasjoner.

Kontakt Breidablikk barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid og ferier (2021)

Åpningstid kl. 07.00-16.30.

Ferier

Påske. Åpent mandag og tirsdag i uka før påske. Stengt fra og med onsdag

Sommer: Barnehagen har sommerstengt i uke 28, 29, 30. Dette er felles for alle kommunale barnehager i Trondheim

Jul: Åpent i mellomjula. Stengt julaften og nyttårsaften

Åpningstider og ferier blir bestemt sammen med brukerråd.

Kostpenger

Kostpengene blir bestemt sammen med brukerråd.

Dette er 350 kr per måned.

Pedagogikk

Årsplan 2020-2022

Miljøhandlingsplan 2019-2020

Årshjul for overgang barnehage-skole

Samarbeidsutvalg

Vi har to samarbeidsutvalg på Breidablikk barnehage. Ett på Nedre Breidablikk og ett på Øvre Breidablikk. Samarbeidsutvalgene består av likt antall representanter fra foreldre og ansatte.

FAU består av foresatte til barn som er fire år.

Medlemmer for nedre

Medlemmer

Foreldre

Kaja Lyngvær Trønsdal, telefon: 45 48 40 85

Marthe Spets, telefon: 98 42 23 56

Maria Sørmeland, telefon: 91 72 25 32

Personalet

Jørgen Sem, telefon: 45 48 41 21

Camilla Tydeman Skånøy, telefon: 47 44 48 28

Stina Maria Aune, telefon: 41 93 07 08

Ledelsen

Bente Marie Vang, telefon: 99 50 57 21

Janne Foss, telefon: 95 82 69 96

Medlemmer for øvre

Foreldre

Monica Thomassen Amundsen, telefon: 45 29 03 28

Maren Wiggen, telefon: 93 82 48 32

Personal

Hanne Østheim, telefon: 47 70 77 97

Anniken Faaren, telefon: 97 02 63 45

Ledelsen

Bente Marie Vang, telefon: 99 50 57 21

Janne Foss, telefon: 95 82 69 96

Mer om avdelingene

Øvre

Tua

Vi på Tua er en småbarnsbase på til sammen 28 barn, fordelt på 2 grupper, Blåbærtua og Tyttebærtua.

Tyttebærtua 14 barn og Blåbærtua 14. barn. Tua holder til på Øvre bygg.

Her har barn anledning til å være sammen i både større og mindre grupper i løpet av barnehagedagen. Alle barn har faste kontaktpersoner, for å sikre trygg tilknytning. På Tua har vi faste rutiner gjennom dagen, for å skape forutsigbarhet og trygghet gjennom dagen.

Vi legger vekt på å gi barna frihet med mulighet for selv og kunne styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre ut i fra alder og utvikling. Leken står sentralt hos oss og vi vektlegger lekens betydning for barns utvikling.

Personalet ønsker å gi barna utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven § 2). For å oppnå dette må vi være sensitive voksne med blikk for barnet gjennom hele barnehagehverdagen. Vi er opptatt av å være váre for det som skjer i øyeblikket, fra ettåringens blikk og pekefinger til toåringens rollelek i dukkekroken. Vi ønsker å støtte barnet i lek og samspill, som leder til positiv samhandling med andre.

Vi er et personale med god kompetanse på mange av barnehagens satsingsområder.

Vårt hovedmål er at barn og foreldre skal ha en best mulig hverdag og trives sammen med oss på Tua.

Nedre

Melkeveien

Melkeveien er en storbarnsbase med 40 barn fra 3-6 år. Vi har et nytt og fint areal inne med tilgang til spesialrom for formingsaktiviteter og allrom for gym og drama. Vi har delt Melkeveien i to grupper Sol og Stjerne. De har ulike ukeplaner, men innholdet er tilnærmet likt. En dag i uka har vi aldersdeling på gruppene, da er alle treåringene sammen, alle fireåringene og alle femåringene sammen. Da er det tilrettelagt aktivitet ute eller inne. I årsplanen skiller vi ikke mellom de ulike alderstrinnene, men i tilretteleggingen av aktivitetene bruker vi ulike virkemidler alt etter hvilket modningsnivå barna er på.

Regnbuen

Base Regnbuen består av to storbarnsgrupper som er delt inn i Indigo og Fiolett.

Fiolett har 20 barn i alderen 3-6 år.

Indigo har 20 barn i alderen 3-6 år.

Gruppene har lik dagsrytme, ukeplan og månedsplan. Vi deler oss i to grupper (enkelte dager tre grupper) for å utnytte det flotte uteområdet og innearealet på en best mulig måte.

Dråpen

Vi har et hovedmål:

Legge til rette for at barna skal bli sosialt handlingsdyktige.

Med dette mener vi at barnet skal:

  • Utvikle selvstendighet, kreativitet, omsorg og et positivt selvbilde.
  • Kunne ta og opprettholde kontakt og kommunisere med andre.
  • Kunne vise omsorg og utføre prososiale handlinger.

Vårt pedagogiske grunnsyn er ment som en plattform som skal binde barnehagens innhold sammen.

Det er den voksnes svar, oppmerksomhet, engasjement og veiledning som er med på å forme barnets utvikling. Vi vil derfor legge vekt på å være interessert og undrende sammen med barna. For oss er det viktig å ta utgangspunkt i barnets perspektiv. Vi vil lytte til det barnet sier, både verbalt og nonverbalt, og møte dem på deres nivå. Vi må vise forståelse og innlevelse i deres situasjon for at de skal lære seg å sette seg inn i andres situasjon. Samværet mellom barnet og oss voksne skal være preget av empati og omsorg, glede og humor, nysgjerrighet og undring. Vi ønsker å gi barna ”magiske øyeblikk”. Det er de stundene vi er akkurat her og nå og deler en intens opplevelse. Det kan være å springe ute i stor fart, gi en klem eller gleden av å mestre noe for første gang. Ved å bekrefte barnets opplevelser viser vi at vi forstår hva de er opptatt av.

Vi ønsker at klimaet på Dråpen skal være preget av positiv samhandling mellom barn og voksne. Vi vil stimulere barna til å tenke mest mulig selv, blant annet gjennom å la barna få innflytelse over sin egen hverdag. Samtidig skal de få erfaring med å ta ansvar for egne handlinger og oppmuntre barna til å prøve selv før de ber om hjelp. For å sørge for at barna trives og blir trygg, har vi en fast dagsrytme.

Vi ønsker å legge vekt på å skape et positivt samspill i barnegruppa der anerkjennelse, samarbeid og sympati preger samspillet. Viktige egenskaper som empati, kreativitet, åpenhet og en positiv selvoppfatning utvikles gjennom samspill med andre. Vi voksne på Dråpen vil jobbe med å støtte opp den sosiale læringen ved å være modeller for barna og samtidig gi positive tilbakemeldinger på prososial atferd, dvs handlinger som har til hensikt å støtte, hjelpe eller være til nytte for andre (Webster Stratton)

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

10.06.2014: Lovlighetskontroll

14.03.2013, retting gjennomført 11.06.2013: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

28.11.2018: Breidablikk barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Breidablikk barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Styrer og avdelingsleder

Bente Marie Vang: 99 50 57 21

Janne Foss: 95 82 69 96

Avdelingene

Fiolett: 908 12 994
 
Indigo: 911 61 856
 
Sol: 911 97 328
 
Stjerne: 909 98 539
 
Dråpen: 908 16 285
 
Tyttebærtua: 909 69 319
 
Blåbærtua: 953 39 243

Breidablikk barnehage

Sist oppdatert: 22.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004