Haukvatnet friluftsbarnehager

Å bare sitte i skogen sammen med en god venn.

Kontakt Haukvatnet friluftsbarnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Vår visjon:
Frihet og gode naturopplevelser – uteliv på barns premisser
Vårt motto:
Gjest i naturen – friluftsliv på naturens premisser

Haukvatnet friluftsbarnehager er en kommunal enhet som består av to barnehager, Nilsbyen friluftsbarnehage og Haukåsen friluftsbarnehage. Begge barnehagene ligger flott til for natur og uteliv. Her er skog, eng, myr og sti barnas lekeplass uansett årstid. Friluftsliv setter rammene for vårt pedagogiske arbeid med barn. Gjennom lek og fysisk aktivitet legges det til rette for barns mestring, selvstendighet, trygghet og trivsel.

Haukåsen friluftsbarnehage

Åpningstid: 07.00-16.30.

Storbarn: 36 heldagsplasser for barn fra 3-5 år fordelt på tre avdelinger. En barnehagelærer og en assistent/fagarbeider pr avdeling.

Småbarn: 24 heldagsplasser for fra 0-3 år fordelt på to avdelinger. To barnehagelærere og to assistenter/fagarbeidere pr avdeling.

Nilsbyen friluftsbarnehage

Åpningstid: 07.15-16.30.

24 heldagsplasser, for barn fra 3-5 år fordelt på to grupper. En barnehagelærer og en barne- og ungdomsarbeider/assistent pr gruppe.

Enhetens åpningstider

Haukåsen friluftsbarnehage

07.00-16.30

Nilsbyen friluftsbarnehage

07.15-16.30

Feriestenging

Enheten har hvert år stengt 3 uker om sommeren, onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. 

I tillegg er det 5 planleggingsdager i året hvor barnehagen har stengt.

Feriestenging 2023

 • Onsdag før skjærtorsdag
 • Uke 28-29-30

Feriestenging 2024

 • Onsdag før skjærtorsdag.
 • Uke 28-29-30
 • Julaften
 • Nyttårsaften

Friluftsliv

Uteliv og aktivt bruk av naturen er rammen for barnehagens pedagogiske virksomhet. Naturen er vår viktigste arena for utvikling, lek og læring. Den gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider, og i all slags vær. Vi vil gi barna naturopplevelser som gir grunnlag for å bruke naturen positivt, vise respekt og ta vare på den. Årstidene gir variasjon året rundt og endringene som skjer gir barna erfaringer, opplevelser, og innsikt i naturens prosesser.

Naturen gir barna unike muligheter til øvelse av grunnleggende motoriske ferdigheter. Den er en utømmelig kilde til sanseopplevelser og gir inspirasjon til ulike estetiske uttrykk. Aktivitet og opplevelser i naturen mobiliserer mange sanser samtidig og motiverer barna til læring og mestring. Med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger tilrettelegger vi for opplevelse, sansing og undring over naturens fenomener.

Barna opplever mestring og progresjon gjennom utforskning og sansing i vær og vind fra bevegelse i ulikt terreng, til mer krevende aktiviteter som skilek, sykkeltur og klatring i trær. Gjennom vinteren er det fokus på vinteraktiviteter. Det gjennomføres skilek-kurs for storbarn som er tilrettelagt ut i fra barnas forutsetninger og ferdigheter.

Det legges store vekt på at barna skal oppleve trygghet, og etterhvert oppøve selvstendighet til å gi uttrykk for, og ha forståelse for egne og andres behov; «Ta vare på seg selv», pakke sekken sin, påkledning og å vente på tur. Det at de etter hvert behersker og klarer disse oppgavene vil gjøre at de opplever mestring i hverdagen. For oss er det viktig at vi er gode, engasjerte voksne som gir barna mange forskjellige opplevelser, da et mangfold av naturopplevelser i tidlig barndom blir sett på som av betydning for barns holdninger til naturen senere i livet.

Vi er opptatt av barns sikkerhet og har derfor utarbeidet rutiner for Helse, Miljø og Sikkerhet i skogen. Gjennomgang av disse rutinene blir gjort
systematisk.

Liten og ny i barnehagen

Haukvatnet friluftsbarnehager deltar i folkehelseprosjektet “ Liten og ny i barnehagen”. I den forbindelse gjennomfører vi en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minimum 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/sommeren.
Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU)

Les mer om prosjektet på https://litenogny.com/

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

 

Barn leker på bakkenBarn går på skøyterTo barn ved vannkanten

 

Årsplan

Årsplan 2023-2027

Enhetens aktivitetsplan

Januar

 • Skikurs
 • Planleggingsdag (barnehagen stengt)

Februar

 • Vinterbolk

Mars

 • Påskelunsj/påskefrokost

April

 • Vårbolk

Mai

 • Grønt flagg: Rusken aksjon
 • Mai-leker/Forskerdag

Juni

 • Oppstartsamtaler og foreldremøte for nye foreldre
 • Sommerfest (samarbeid med FAU)
 • Planleggingsdag (barnehagen stengt)

Juli

 • Sommerstengt 2 uker

August

 • Oppstart og tilvenning for nye barn
 • Gjest i naturen
 • Planleggingsdag (barnehagen er stengt)

September

 • Høstbolk
 • Sikkerhetsuke
 • O-løype (Nilsbyen)

Oktober

 • Observasjonsperiode
 • Foreldremøte
 • Byttedag
 • Høstfest (Nilsbyen)
 • Planleggingsdager (barnehagen stengt)

November

 • Foreldresamtaler

Desember

 • Juletretenning (samarbeid FAU)
 • Lysfest/Santa Lucia
 • Nissefest (Haukåsen)
 • Grøtfest (Nilsbyen)

Barnehagens satsingsområder

Overordnet for alle satsingsområder er friluftsliv

Friluftsliv er enhetens overordnede satsingsområde.

Sammen med Norges skiforbund og DMMH har barnehagen laget en film om skileik.

Barn og Rom

Det fysiske rommet skal gi barna inspirasjon i leken, det skal innby til forskning, kreativitet og skapende aktivitet. Det fysiske miljøet støtter barns medvirkning og trivsel. Det skal være tilgjengelighet av ulike lekemateriell som stimulerer barna til å velge og ha en medvirkning på egen hverdag.

"Vi skaper rommet og rommet skaper oss".

Realfag: Etter å ha deltatt i prosjektet Utforsker i dag - utvikler i morgen, er nå realfag et av våre satsingsområder. Det har som fokus å styrke barns nysgjerrighet og utforskning. Realfag lar seg lett integreres sammen med friluftsliv, det gir friluftsliv-profilen et nytt innhold med større fokus på undring. Realfag i barnehagen handler om barns rom, form og tallforståelse, barns erfaringer med å argumenterer og forklare sine egne teorier og forståelse.

Matematikk i naturenNaturen som arena for undring

For at barna skal ha en god og trygg hverdag har vi fokus på påkledning, og sikkerhet i skogen.

Overgang fra barnehage til skole

Rammeplan for barnehager - 5.1: Grunnskolen
«Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan».

Målsetting for førskolegruppa

 1. Få gode opplevelser gjennom aktiviteter og turer med humor, lek og læring.
 2. Sosial kompetanse
  • Vise innlevelse i og forståelse for andres følelser og perspektiver
  • Vise omsorg for andre, hilse, hjelpe, dele og inkludere
  • Hevde seg selv på en god måte, ta initiativ til lek og bli med på lek som er i gang
  • Kunne utsette egne behov, vente på tur, takle konflikter og innordne seg
 3. Forberedende lese-, skrive- og regneopplæring.
 4. Barna skal få økt erfaring med medbestemmelse, selvstendighet og mulighet til å være deltakende i beslutninger som gjelder dem selv.
 5. Barna skal få anledning til å bli bedre kjent på tvers av basisgruppene og knytte kontakter i samme skolekrets (samarbeid mellom husene – Nilsbyen og Haukåsen).

Mot slutten av året forsøker vi å gjøre avtale om et besøk til de skolene barna skal starte på - forberede overgangen fra barnehagen til skolen.

Overføringssamtaler mellom barnehage og skole gjennomføres i mai/juni.

Grønt Flagg

Grønt flagg er en internasjonal miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager, grunnskoler, videregående skoler og folkehøgskoler. Formålet med Grønt flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring.

Vi ønsker å framstå som en barnehage med sterk miljøprofil, der barna får en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling.

På vår enhet har vi valgt 4 temaer som barna vil få kjennskap til i løpet av barnehagetida:

 • Gjest i naturen
 • Helse og sunt kosthold
 • Kildesortering, kompostering og kjøkkenhage
 • Energi og vann

Nilsbyen ble sertifisert i 2004, og fikk i 2007 Grønn barnebys miljøpris. Haukåsen fikk sin sertifisering i 2010. Det søkes om resertifisering hvert år.

Kostholdsplan

På Haukvatnet friluftsbarnehager må barn ha med matpakke hjemmefra. Frokost: Matpakke hjemmefra.
Barnehagen tilbyr melk/vann

Lunsj: Matpakke hjemmefra.
Barnehagen tilbyr varm kakao (vinter), melk/vann.

Ettermiddags-/fruktmåltid: Matpakke hjemmefra.
Barnehagen tilbyr frukt eller grønnsaker (en av fem om dagen), melk/vann.

Barnehagen anbefaler at matpakken består av:

 • I hovedsak brødskiver av grovt brød/knekkebrød med variert sunt pålegg.
 • I tillegg kan det suppleres med oppskårne grønnsaker/frukt.
 • Det anbefales at barna har en liten drikkeflaske med vann i sekken i sommerhalvåret.

Samarbeidsutvalg (SU) og Foreldrenes arbeidsutvalg (AU)

Alle foreldre til barna i barnehagen utgjør foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens SU og til AU.

Samarbeidsutvalget er barnehagens formelle organ for brukermedvirkning. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Hos oss er det en foreldrerepresentant og en ansattrepresentant i hver barnehage.

SU er et rådgivende organ for enhetsleder og skal gi råd i saker som som vedrører den generelle kvaliteten i tjenesten, unntatt saker om gjelder enkeltpersoner.

Foreldrenes arbeidsutvalg skal være et bindeledd mellom foreldre og barnehagen. Hver gruppe/avdeling har minst en foreldrerepresentant i AU. Det er et AU på hver barnehage. AU har et spesialt ansvar i å arrangere aktiviteter for å skape et godt barnehagemiljø, for eksempel gjenbrukuke, julegrantenning og sommerfest.

Møteinnkalling og referat SU

Innkalling            Referat

13.06.23             13.06.23

28.02.23             28.02.23

03.11.22              03.11.22

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Haukvatnet friluftsbarnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 042139

Adresse: Vådanvegen 65, 7024 TRONDHEIM

Leder

Mai Britt Sæterbø
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Andrea Holm Aune

Assistent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hanna Kristine Brattset

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Mukda Bunruang

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Iva Fialova

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Per Martin Folde

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Mari Størset Grøtte

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Kirsti Gjengstø Hammer

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Melissa Marie Johansen Haugen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Hanne Holm

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Silje Mari Bjørhusdal Iversen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Mari Stjern Jaren

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Christel Källman

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Anne Sofie Lange

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Silje Gisvold Langmo

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Tri Tac Le

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Kim André Leirvik

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Marte Lilleberre

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Lutterloh Ljones

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Ida Marie Følstad Melting

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Kaisa Ramberg

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Kaia Øvregard Røhme

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Tomas Røkkesaune

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Christina Schrick

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Tamanna Sharmin

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Thor-Christian Soleglad

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Maria Roisin Sundt

Barnehagelærer

E-post:

Kirsti Renee Sæther

Konsulent

E-post:

Roger Thonstad

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Ugelstad

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Liv Sunniva Ugelstad

Fagleder barnehage

Telefon:

E-post:

Julie Margrethe Vansvik

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Caroline Pugh Vorland

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 06.03.2024

042139

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward