Hjem Kroppanmarka barnehager
Kroppanmarka barnehager

Kroppanmarka barnehager

Kontakt Kroppanmarka barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Begge barnehagene har samme åpningstid: kl. 07.15-16.30.

Fra 2021 vil barnehagene ha sommerstengt i uke 28+29+30

*Julaften og nyttårsaften holdes begge barnehagene stengt

Dagene i mellomjula har redusert åpningstid kl. 07.15- 15.30

*Dagene i den stille uke har vanlig åpningstid kl. 07.15-16.30

Onsdag før påske har åpningstid kl. 07.15-12.00

Strukturendring ved enheten fra 1. august 2018

Okstad barnehage består nå av 1- og 2-åringer.

Okstadvegen barnehage består nå av 3-, 4- og 5- åringer.

Begrunnelse for vår strukturendring

Bakgrunn: Vi har i flere år hatt aldersadekvate barnegrupper som har gitt oss nye erfaringer i å imøtekomme barnets behov og utvikling i samspill med jevnaldrende.

Gjennom forskning har vi fått kunnskap som har gjort oss mer bevisst på at vi hadde flere ubrukte muligheter for å tilrettelegge bedre for alle barn i våre to barnehager.

Dette førte til at personalet ønsket å strukturere barnehagene på en annen måte fra august 2018, med alle småbarn på Okstad barnehage og alle storbarn på Okstadvegen barnehage.

Fysiske forutsetninger: Okstad er en avdelingsbarnehage fra 1991 og Okstadvegen en basebarnehage fra 2007.

Begge barnehagene er definert inn under samme enhet, Kroppanmarka barnehager.

Barnehagene ligger i samme nærmiljø, i god nærhet til hverandre.

Ansattes forutsetninger: Alle ansatte er tilsatt i Trondheim kommune ved samme enhet fordelt på to barnehager.

De er organisert inn under samme ledelse og administrasjon, samt har felles satsingsområder innenfor pedagogikken, hms- arbeid og møtestruktur.

Utviklingsmål: Vi ønsker å være gode bidragsytere for at hvert enkelt barn skal få en god barnehagehverdag og barndom i tett samarbeid med dere foreldre/foresatte.

Personalet ønsket å videreutvikle Kroppanmarka barnehager til å bli en enhet med like overganger for barna fra små- til storbarnsgrupper og videre over i skolen.

Forskning viser at små barn trenger skjerming i form av mindre arealer å forholde seg til både inne og ute. De blir trygge av å forholde seg til både færre barn og færre voksne.

Våre erfaringer er at barna leker mest med de som de deler hverdagen med. I vårt arbeid med overgang til skolen opplever vi at barna ikke lekte så mye på tvers av barnehagene som vi ønsket. Ved å gå sammen med sine jevnaldrende ville de få de samme opplevelsene og erfaringene gjennom hele barnehagelivet sitt.

Vi ønsket også at barnegruppene heretter følges av minst en for dem trygg, stabil nærperson fra de starter i barnehagen til de begynner på skolen.

Foreldre/foresatte får følge barna sine gjennom den helheten vi ønsker enheten vår skal framstå som.

Velkommen til oss!

Når dere kommer til Kroppanmarka barnehager vil dere møte et personale med positive holdninger som sammen fokuserer på å se muligheter og finne løsninger.

Gjennom vårt daglige samvær med barna har vi som mål at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt, forstått og tatt hensyn til ut i fra egne behov og forutsetninger. Vi vil vi gi støtte, oppmuntring og utfordringer som styrker barnas selvtillit, selvfølelse og sosiale utvikling. Alle trenger positive bekreftelser på seg selv og sine handlinger for å kunne blomstre og utvikle seg.

Vårt personale skal ha stor respekt for jobben de er satt til å utføre i barnehagen. De skal være omsorgsfulle, ha kunnskap om barns utvikling og kunne tilrettelegge for lek og læring i et miljø som inspirerer til nysgjerrighet og undring.

Våre virkemidler for å holde oss faglig oppdatert er gjennom eksterne kurs og intern opplæring. Vi anvender observasjon og film som utgangspunkt for refleksjon og bevisstgjøring over egen praksis. Samtaler og systematisk veiledning er også viktige virkemidler for å jobbe målrettet og meningsfullt i barnehagen.

Vår visjon

Vår visjon - Her liker jeg meg fordi du gir meg av tida di

Vårt arbeid

Tidlig innsats

"Med blikk på barnet" er en manual som personalet anvender på en systematisk måte gjennom et helt barnehageår. Den skal støtte personalet i å sikre at hvert enkelt barn blir sett, hørt, forstått og tatt hensyn til. Metodene som benyttes er tilegnelse av relevant teori, beskrivelse av observasjoner av barn og film av samspill mellom barn og voksen som danner grunnlag for refleksjoner i personalgruppa.

Språkgrupper gjennomføres systematisk i små barnegrupper en gang i uka. Hensikten er å støtte det enkelte barns språkutvikling på bakgrunn av barnets nåværende ståsted med bruk av blant annet munnmotorikkøvelser, rim og regler, ord- og begrepsforståelse, lesing, spill.

Snakkehjørnet inviterer til samtaler med barn. Med tanke på å utvikling av god psykiske helse, er det også viktig for barn å få satt ord på og gitt uttrykk for sine tanker og følelser. Vi er bevisst på dette og tilrettelegger for samtaler med barn enkeltvis eller i smågrupper.

Vennskap og forebygging av mobbing

For at vi skal kunne styrke vennskap mellom barn og forebygge mobbing, kreves det et likeverdig samarbeid mellom personalet i barnehagen og foreldrene. Vi har et felles ansvar for at alle barn skal ha venner og at de skal inkluderes i gode sosiale nettverk i sine oppvekstmiljø.

Vi er bevisst på at det alltid er den voksne som har det hele og fulle ansvar for at voksen-barn- relasjon skal etableres og utvikles ut i fra barnets forutsetninger og behov. De voksne skal også tilrettelegge for gode barn-barn- relasjoner.

Voksenstandarder til barnets beste

God voksenkultur fremmer god barnekultur - eksemplets makt

Månedsplaner og månedsposter

Våre månedsplaner og månedsposter betrakter vi som to viktige dokumenter på det pedagogiske tilbudet barna får ved Kroppanmarka barnehager.

Månedsplanen gir et bilde av prosjekter og tema vi jobber med i løpet av måneden. Månedsposten gir en tilbakemelding på barns aktiviteter og opplevelser denne måneden. Plan og post inneholder også noe praktisk info.

Månedsplaner og månedsposter sendes alle foreldre / foresatte via Meldeboka.

Kosthold og måltider

Barnehagen skal bidra til at barna tilegner seg gode kostvaner, utvikler gode holdninger og får noe kunnskap om riktig kosthold.

Barna trenger et godt og variert kosthold, og det bør ikke gå mer enn maks 3 timer mellom hvert måltid. Noen barn, særlig de yngste kan ha behov for å spise oftere.

Det settes av god tid til hvert måltid, minimum 30 minutter slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat.

Hos oss spiser barn og personale samme mat som blir tilbudt til frokost, lunsj og fruktmåltid. Personalet deltar aktivt i måltidet og spiser sammen med barna.

Vi ivaretar måltidenes pedagogiske funksjon og tilrettelegger for et trivelig spisemiljø.

Vi har utarbeidet en seksukers menyplan som viser hva barna får servert av varme måltider tirsdager eller torsdager.

Kostpenger pr måned: 400 kroner.

Barns fysiske læringsmiljø

Fra 2013 har vår enhet vært nysgjerrig på mer kunnskap om måter å utvikle barnehagens leke- og læringsmiljø på både inne og ute. Vi er med i nettverk "Barn og Rom" sammen med flere barnehager i Trondheim kommune.

Vi iscenesetter ulike møteplasser med både definerte og udefinerte materialer som skal inspirere barn til nysgjerrighet og utforsking. Møteplassene skal vise en progresjon fra små- til storbarnsgrupper, samtidig som de skal være i stadig endring ut i fra barns interesser og behov. Møteplassene skal være utviklende for hvert enkelt barn og for samspill mellom barn.

Brannvern i barnehagen

Vi gjennomfører flere brannøvelser med barna i løpet av året, og vi tilrettelegger vi for ulike pedagogiske opplegg innenfor temaet.

Grønt flagg

I 2013 ble vi sertifisert for Grønt Flagg med temaet trafikksikkerhet. Vi har i flere år jobber med trafikksikkerhet opp i mot barn, ansatte og foreldre/foresatte.

Vi bruker blant annet hånddukka Tarkus og Trafikkort fra Trygg Trafikk som hjelpemidler i formidlingen.

Videre har vi jobbet med gjenbruks- og naturmaterialer for resertifisering av vårt grønne flagg med titler:

"Fra Oppbrukt til Nybruk i inne- og uteområdet."

"Gjenbruks- og naturmaterialer som tilgjengelige elementer i barns fysiske læringsmiljø" - et ledd i barns materialrikdom.

De siste to årene har vårt tema vært på "Matsvinn". Her har fokuset vært på å ikke kaste mat og det å utnytte matrester i den videre husholdningen.

Enhetsavtale

Enhetsavtalen 2019 - 2022

Brukerråd

Retningslinjer for brukerråd.

Brukerrådet har som formål å ivareta barn og foreldres interesser når det gjelder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter.

Brukerrådet vårt er felles for begge barnehagene. Det består av 3 foreldrerepresentanter med sine personlige vara og 3 ansatt-representanter. Styrer er sekretær.

Foreldrerepresentantene blir valgt for 2 år og velges vanligvis på høstens foreldremøte. Øvrige ansatte inviteres inn i møter på aktuelle saker.

På foreldremøter i september 2019 skal det være valg av representanter til Brukerråd og foreldrearbeidsutvalg (FAU).

Foreldre må gjerne ta kontakt med Brukerrådet.

Foreldrerepresentanter 2019 - 2021

Leder i Brukerrådet: Katrine Moe Jensen (mor til barn på Hvitveisen/Løvetanna, Okstadvegen bhg) kontaktinfo: katrine.moe.jensen@gmail.com, tlf 91 53 46 71.

Personlig vara: Stein Likvern (far til barn på Skogstua, Okstad bhg). Kontaktinfo: stein@headspin.no, tlf 92 48 72 03.

Mari Wendelborg Gil (mor til barn på Hvitveisen/Løvetanna og Torget, Okstadvegen bhg). Kontaktinfo: trongmo@hotmail.com, tlf 99 01 01 09.

Personlig vara: Magnus Ustad (far til barn på Skogstua, Okstad bhg og Torget, Okstadvegen bhg). Kontaktinfo magnusustad@gmail.com, tlf 45 47 47 44.

Kine Merete Renbjør (mor til barn på Løvetanna/Hvitveisen og Torget, Okstadvegen barnehage). Kontaktinfo: kine.merete.renbjor@ahlsell.no, tlf 91 77 10 02.

Personlig vara: Hege Åsen og/eller Sivert Gulstad (mor og far til barn på Solsiden, Okstad bhg). Kontaktinfo hegeasen@hotmail.com, tlf 41 64 59 10 sivert_gulstad@hotmail.com, tlf 92 03 14 41

Foreldrearbeidsutvalg 2019 - 2021

Ingen meldte seg etter forespørsel på foreldremøtene i september 2019.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

18.11.20:

Tilsyn etter forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

29.01.2015:

Tilsyn

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kroppanmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 20.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006