Kroppanmarka barnehager

Kroppanmarka barnehager

Kontakt Kroppanmarka barnehager

Se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Begge barnehagene har samme åpningstid kl. 07.15-16.30.

Barnehagen er sommerstengt i 2024 i ukene 28+29+30.

Julaften og nyttårsaften er begge barnehagene stengt.

Dagene i mellomjula og dagene i den stille uke i påska har redusert åpningstid kl. 07.30-16.00.

Velkommen til oss!

Vi har laget en digital "Velkommenpakke" som vi håper vil gi dere som er nye foresatte hos oss et lite innblikk i vår virksomhet.

Når dere kommer til Kroppanmarka barnehager vil dere møte et personale med positive holdninger som sammen fokuserer på å se muligheter og finne løsninger.

Gjennom vårt daglige samvær med barna har vi som mål at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt, forstått og tatt hensyn til ut i fra egne behov og forutsetninger. Vi vil vi gi støtte, oppmuntring og utfordringer som styrker barnas selvtillit, selvfølelse og sosiale utvikling. Alle trenger positive bekreftelser på seg selv og sine handlinger for å kunne blomstre og utvikle seg.

Vårt personale skal ha stor respekt for jobben de er satt til å utføre i barnehagen. De skal være omsorgsfulle, ha kunnskap om barns utvikling og kunne tilrettelegge for lek og læring i et miljø som inspirerer til nysgjerrighet og undring.

Vi har som mål å være en lærende organisasjon hvor hele personalgruppa lærer i fellesskap. Samtaler og systematisk veiledning er også viktige virkemidler for å jobbe målrettet og meningsfullt i barnehagen. Vi anvender refleksjon som verktøy via interne temakort. Enhetens skal også fra høsten delta i REKOM

Kroppanmarka barnehager er en enhet som består av to barnehager Okstad og Okstadvegen.

Okstad er en avdelingsbarnehage for småbarn fra 1991, mens Okstadvegen er en basebarnehage for storbarn fra 2007.

Okstad vil fra høsten 2023 bestå av 2 samarbeidende avdelinger: "Fossestua / Elgstua" for 1- åringer og "Skogstua / Solsiden" for 2- åringer med plass til 48 barn.

Okstadvegen har 3 baser; "Hvitveisen" for 3- åringer, "Grana" for 4- åringer og "Torget" for 5- åringer med plass til 83 barn.

Etter to år ved Okstad flytter barna automatisk over til Okstadvegen.

Okstad skole er vår nærmiljøskole som vi har et nært og godt samarbeid med,- spesielt det siste året for 5- åringene og i overgangen til skolen.

Utlån av lokaler inne og ute til ulike arrangementer

Kroppanmarka barnehager tilbyr gratis utlån for arrangement til ansatte , foresatte og andre som er tilknyttet barnehagens nærområde.

Årsplan 2023-2024

Her finner du informasjon om vår virksomhet. Planen synliggjør og beskriver hvilke tema vi har fokus på og hvordan vi jobber med disse i direkte arbeid med barna. Teoristoff knyttet til de ulike tema finner du også her.

Kommuneplanens samfunnsplan (2020-2032) "Trondheimsløftet" mål 1  mål 2  mål 3 gir oss føringer for hvordan vi kan ta ned vår egen enhetsavtale "Kroppanmarkaløfte".

Ny årsplan vil bli laget høsten 2023.

Kostsatser 2023

Samarbeidsutvalget ved enheten vedtar gjeldende kostsatser.

Kr. 400 per barn fra august-juni (juli er betalingsfri).

Kostsatsene dekker innkjøp av matvarer samt lønn til en kjøkkenassistent i 20% stilling ved Okstad barnehage, samt lønn til en kjøkkenassistent i 30% stilling ved Okstadvegen barnehage. Disse to tilbereder to varme måltidene ved hver sin barnehage to dager i uka, tirsdager og torsdager. Utgift til lønn deles mellom foreldre og ansatte som et spleiselag.

Foreldre medbringer matpakke og drikkeflaske med vann til frokost hver dag og til turer. Barna får servert formiddagsmat og fruktmåltid i barnehagen.

Formiddagsmat kan bestå av brød, knekkebrød, grøt, korn, melk, samt et varmt måltid en dag i uka. Fruktmåltidet (i totida) kan består av brød, knekkebrød, frukt, grønnsaker, vann.

Se også i Årsplan kapittelet om Måltider. Der finner dere også

Samarbeidsutvalg (SU) 2021-2023

Årshjul for Foreldreråd, FAU og SU

Barnehageloven § 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Rammeplan for barnehagen Samarbeid mellom hjem og barnehage

Nasjonalt foreldreutvalg for barnehager FUB

FAU er frivillig, mens SU er lovpålagt.

Foreldrearbeidsutvalg (FAU) er et samlet utvalg som består av foresatte fra både Okstad og Okstadvegen barnehager.

* Enhetsleder kaller inn FAU til jevnlige møter gjennom året for å drøfte aktiviteter som FAU kan organisere for barn og foreldre på fritid i samarbeid med ansatte eller alene. Det kan være aktiviteter som julekaffe, vinterfest, sommerfest, hobbykvelder, turer på ettermiddagstid, i helger, på planleggingsdager, samt saker meldt inn fra foresatte via foreldrerepresentantene ved avdelingene og basene. Saksliste til og referat fra møtene sendes alle foreldre ved enheten via Vigilo.

Samarbeidsutvalgene (SU) består av to SU, et for hver barnehage, og et felles SU med alle foresatte- og ansatterepresentantene samlet.

* Enhetsleder kaller inn til egne og felles SU- møter jevnlig gjennom året for å drøfte barnehagenes faglige innhold. Det kan være årsplan, regnskap, foreldremøter, pedagogiske opplegg, oppdrag fra barnehageeier, samt saker meldt inn fra foresatte via foreldrerepresentantene ved avdelingene og basene. Saksliste til og referat fra møtene sendes foreldre ved de respektive barnehagene via Vigilo.

FAU-møtene gjennomføres i forkant av SU-møtene, da FAU kan fremme saker til SU.

SU- møtene organiseres og gjennomføres på følgende måte:

  • Kl. 17.30-18.00/18.30: Begge SU har parallelle møter med egne saker. Møtene ledes av enhetsleder eller avdelingsleder.
  • Kl. 18.00/18.30-18.30/19.00: Begge SU samles til et felles SU- møte for sammenfallende saker.
Foreldrerepresentanter 2021-2023

FAU 2021-2023 Foreldrekontaktinfo

SU 2021-2023 Foreldrekontaktinfo

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 27. januar
  • Fredag 23. juni
  • Fredag 18. august
  • Torsdag 12. oktober
  • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Oppvekstadministrasjonen behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Oppvekstadministrasjonen fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Klima- og miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

18.12.20:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

29.01.2015:

Tilsyn

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kroppanmarka barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

I uke 27, 28 og 29 når barnehagene våre har sommerstengt, kan dere kontakte enhetsleder via e-post eva-karin-karlsen.brevik@ou.trondheim.kommune.no.

TK-kode: 062135

Sist oppdatert: 27.06.2023

062135

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3