Nidarvoll og Sunnland barnehager

Kollasje av barnehageunger i lek og kunst laget av barn

Kontakt Nidarvoll og Sunnland barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Opptak og tilvenning

Barn med tildelt plass fra 1. august fordeles med oppstartsdatoer utover måneden ut fra hvor mange barn som skal ha oppstart og tilvenning på de ulike gruppene. Dette for å kunne sikre alle barn en god oppstart og tilvenning.

Tildeles man oppstart innen 10. august, må man likevel betale barnehageplass for hele måneden. Får man tildelt oppstart etter 10. august, vil man betale fra oppstartdatoen. 

Vi er med i folkehelseprosjektet "Liten og ny i barnehagen" for ettåringer, med besøksdager før sommeren og fem dagers foreldreaktiv tilvenning. 

Mer detaljert informasjon om tilvenningsrutiner fås etter tildelt plass.

Søknadsfrister:

 • Overflyttingsopptak: 01.02.2024
 • Hovedopptaket: 01.03.2024

Mer informasjon om hvordan du søker om plass.

Om enheten

Nidarvoll og Sunnland barnehager er en enhet med felles ledelse, og består av to fysisk atskilte barnehager. Vi tar imot barn i alderen 0-6 år.

"Sammen - på jakt etter magiske øyeblikk" er enhetens overordnede visjon for arbeidet.

Mer om ledelse og organisasjonen vår

Trondheim kommune er eier og driver av barnehagene. Barnehagene har felles ledelse og administrasjon, budsjett og samarbeidsutvalg. Det er også samarbeid mellom barnehagene i det pedagogiske opplegget med blant annet samarbeid om tema- og utviklingsarbeid, planlegging, besøk og lignende.

Administrasjon og ledelse

Enhetens overordnede ledelse består av styrer (enhetsleder Jan Roger Aukan) og avdelingslederne Unni Rotbakken (Nidarvoll barnehage) og Anita Andersen (Sunnland barnehage). Avdelingslederne har hovedansvar for oppfølging av fag og ansatte i grunnbemanning på hver sin barnehage, og er styrers stedfortreder.

Konsulent har også en sentral rolle i det administrative arbeidet på enheten.

Pedagogene utgjør også en viktig del av den totale ledelsen ved barnehagen. Det er de som til daglig leder det pedagogiske arbeidet i de ulike barnegruppene. De har også daglig oppfølgingsansvar overfor personalet i gruppen de leder.

Sunnland barnehage – kort beskrivelse

 • Fire tradisjonelle avdelinger fordelt på to hus med adresse Klæbuveien 211b
  • ”Gulhuset”: To storbarnsavdelinger med barn i alderen 3-5 år; Loftet (19 plasser) og Stuan (22 plasser).
  • ”Rødhuset”: To småbarnsavdelinger med barn fra 1-3 år; Sokrates (12 plasser) og Aurora (12 plasser).

Nidarvoll barnehage – kort beskrivelse

 • Fem barnegrupper med egne grupperom og fellesareal i Njords veg 53:
  • To småbarnsgrupper med barn fra 1-2 år; Fellina og Florian (14 plasser hver)
  • Tre storbarnsgrupper med barn fra 3-5 år; Dudliatten (19 plasser), Hompetitten (19 plasser) og Kvirrevitten (18 plasser)
Kort om hovedsatsinger

Det aller viktigste for oss er å ha et spennende miljø der vennskap og barns ulike språk har de beste vilkårene for å utvikle seg. Vi jobber for å tilby variert og engasjerende innhold i smågrupper, og at barna skal ha rom og materialtilgang, som stimulerer til utforsking i fellesskap.

Vi prioriterer allsidig miljøarbeid for å bidra til bevisste barn som både tar vare på hverandre og naturen vår.

Våre ansatte er engasjerte og kompetente, og jobber hardt for at barna skal skal få mange gode og magiske øyeblikk, som grunnlag for en god start i livene sine.

Les mer om hovedsatsinger i vår årsplan.

Foto av en plakat som illustrerer læringsmiljø sammensatt av mange småfoto

Kontaktinfo til ledelsen

Enhetsleder Jan Roger Aukan, telefon 95 26 35 35  (permisjon  frem til 31.7.24

Konstituert enhetsleder/Avdelingsleder Anita Andersen, telefon 95 42 65 90 (Nidarvoll og Sunnland barnehager/Sunnland barnehage)

Avdelingsleder Unni Rotbakken, telefon 93 44 10 27 (Nidarvoll barnehage)

 

Årsplan

Vi har årsplan som legger føringer for arbeidet vårt. Dette er lovpålagt, og planen bygger på rammeplan for barnehagene i Norge. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplan.

Årsplanen er overordnet for alt pedagogisk arbeid på enheten, og fokuserer på hva som er spesielt viktig for oss som enhet.

Planen er så generell at det skal være rom for å tilpasse arbeidet i forhold til endringer i barnegruppene, som ofte skjer i august hvert år. Velkomstbrev til foreldre, periodeplaner og andre dokumenter, ivaretar mer spesifikke pedagogiske valg som gjøres på enkelte avdelinger og baser på begge barnehagene våre.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget skal få forelagt saker av viktighet for barnehagens drift.

Foreldre til barn ved våre barnehager oppfordres til å ta kontakt med samarbeidsutvalgets representanter, dersom det er saker de ønsker at samrbeidsutvalget skal behandle!

Dere kan også ta kontakt med samarbeidsutvalgets ledere

 • Felles samarbeidsutvalg: , telefon 91 56 36 97
 • Nidarvoll bhg - samarbeidsutvalg: , telefon 47 84 54 71
 • Sunnland bhg - samarbeidsutvalg: , telefon 41 20 57 61
Samarbeidsutvalgenes sammensetning

Hver av barnehagene har et eget SU (samarbeidsutvalg), der det hver høst velges inn to foreldrerepresentanter, en fra småbarn og storbarn. Ansatte er representert på samme måte. I tillegg har vi et samordnende samarbeidsutvalg, der alle representantene fra begge barnehagene sitter. Se retningslinjer for organisering og sammensetning.

Se oversikt over medlemmer 2023/2024

Møteplan og siste referater

Felles samarbeidsutvalg

Lokalt samarbeidsutvalg - Nidarvoll barnehage

 

Lokalt samarbeidsutvalg - Sunnland barnehage

(Eldre referater finner dere på denne lenken.)

Nidarvoll barnehage

Nidarvoll barnehage har fem barnegrupper, derav to småbarns- og tre storbarnsgrupper. En moderne barnehage med en av byens største og varierte utelekeplasser. Barnehagen har lange tradisjoner med miljøarbeid med blant annet dyrking og hønsehold.

Nidarvoll barnehage: Barn som aker

Besøksadresse og kontaktinfo Nidarvoll barnehage

Njords veg 53, Trondheim. Egne korttidsparkeringsplasser (1 time) for besøkende med innkjøring fra Odins veg (på andre siden av veien for nr 13). Handikap-parkering i Njords veg 53, og korttidsparkering i enden av Karls Jonssons veg mot Njords veg (15 min).

Kontaktinfo Nidarvoll barnehage (Njords veg 53):

 • Avdelingsleder Unni Rotbakken, 93 44 10 27
 • Fellina (0-2 år), 94 15 28 61
 • Florian (0-2 år), 90 27 53 74
 • Kvirrevitten (3-5 år), 90 22 81 85
 • Hompetitten (3-5 år), 94 16 38 24
 • Dudliatten (3-5 år), 90 27 66 61

Sunnland barnehage

Sunnland barnehage har 4 tradisjonelle avdelinger, derav 2 småbarns- og 2 storbarnsavdelinger. Barnehagen består av to adskilte bygg, med en allsidig lekeplass rundt. Uteområdet er nylig oppgradert med flotte lekesoner og apparater for alle aldre.

 

Besøksadresse og kontaktinfo Sunnland barnehage

Klæbuveien 211, Trondheim. Korttidsparkering (1 time) for besøkende rett utenfor.

 • Avdelingsleder Anita Andersen, 95 42 65 90
 • Avdeling Stuan (3-5 år), 94 16 37 41
 • Avdeling Loftet (2-4 år i 2022), 94 16 11 54
 • Avdeling Sokrates (0-2 år), 94 16 13 93
 • Avdeling Aurora (0-2 år), 94 16 42 03

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Åpningstider og stengte dager

Enhetens åpningstider er fra kl. 07.15-16.30 på hverdager.

Dager enheten er stengt utover ordinære helligdager (vedtak i samarbeidsutvalg):

 • 5 planleggingsdager i året (se under)
 • Julaften (ordinært åpent kun til kl. 12 hvis hverdag)
 • Nyttårsaften (ordinært åpent kun til kl. 12 hvis hverdag)
 • Onsdag før skjærtorsdag i påsken (ordinært åpent kun til kl 12)
 • 3 uker stengt sommer (uke 28, 29 og 30 i år 2024 og 2025)

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

 

 

 

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nidarvoll og Sunnland barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 032130

Adresse: Klæbuveien 211, 7037 TRONDHEIM

Leder

Anita Aakvik Andersen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Marte Alfer Nørstebø

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Frida Lossius Almåsbro

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anita Aakvik Andersen

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Siri Lines Arntzen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Randi Beate Austbø

Barnehagelærer II

Direktetelefon:

E-post:

Vegard Cristian Camilo Edvardsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Marie Langstrand Endal

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Wenche Engesmo

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Knut Granås

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Kirsten Grevskott

Barnehagelærer II

E-post:

Kjærsti Elin Grønsleth

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Natalia Almeida De Carvalho Hagerup

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Merete Hals

Barnehagelærer m/master

Direktetelefon:

E-post:

Bente Wilhelmsen Hammerø

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Hauge

Pedagogsik leder m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Ove Gjevik Hoem

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Susanne Sommerseth Håland

Miljøveileder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stine Vangen Jenssen

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anette Johansen

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Markus Johansen

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Karlsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Tove Karlsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Johanna Kristoffersen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Neema Lama-Thapa

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Monia Lasfar

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Edna Maria Lundquist

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Kiriya Moenkrathok

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Mali Byrløkken Nilsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Hilde Nygård

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Kristel Johanne Nygaard

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Mari Røskaft Nyheim

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Hagen Olsen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Mia Berg Olsen

Barnehagelærer m/master

Telefon:

E-post:

Amalie Torgeirsdatter Prytz

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Thea Larsen Refsnes

Assistent (barnehage)

E-post:

Tore Fagervoll Roksvåg

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Unni Rotbakken

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Barbro Rånes

Pedagogisk leder IV

Direktetelefon:

E-post:

Mikael Sitota Stai

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Ann-Kristin Stallvik

Kokk m/fagbrev

Direktetelefon:

E-post:

Gunhild Stokke

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Lise Sørensen

Barnehagelærer I

Direktetelefon:

E-post:

Janise Madelen Torske

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Beate C A Ulvan

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Marit Klungerbo Vedvik

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Hilde Herjuaune Voll

Spesialpedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Michal Zygmunt Wszolek

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 12.07.2024

032130

Fant du det du lette etter?