Ranheimsfjæra barnehage

Ranheimsfjæra barnehage

Kontakt Ranheimsfjæra barnehage

Se kart

Velkommen til Ranheimsfjæra barnehage

Ranheimsfjæra barnehage har nettopp flyttet inn i helt nye flotte lokaler, og består av tidligere Ranheim barnehage og Ranheimsletta barnehage. Vi ligger landlig til nede ved fjæra, midt mellom Ranheim kirke og idrettsplassen.

Vi har Ranheim barneskole og Jakobsli barneskole som nærskoler og ligger landlig til, ikke langt fra Hansbakkfjæra og idrettsplassen.

Barnegruppene våre består av tre fløyer hvor ca. 98 barn har tilhørighet.

Sjøstjerna er for de aller yngste barna. De er delt opp i Krabben og Tangloppa med 15 barn hver.

Fjæra er mellomgruppen vår. Det er ei fløy med 2 og 3 åringer, som igjen deles opp i mindre grupper.

Korallen er for de eldste barna, Perla er for 4 åringene, og Konkylien er for 5 åringene (skolestarterne)

Liten og ny i barnehagen

Liten og ny i barnehagen logo

Barnehagen deltar i folkehelseprosjektet “Liten og ny i barnehagen”.

I den forbindelse gjennomfører vi en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minimum 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/sommeren.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU)

Liten og ny i barnehagen - Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune 2018-2023

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30.

Kostpenger

Kr 300 per måned.

Barnehagens årsplan og innhold

Ranheimsfjæra barnehage har Ranheim barneskole og Jakobsli barneskole som nærskoler, og ligger landlig til ikke langt fra Hansbakkfjæra og idrettsplassen.

Barnehagen vår tilbyr plass til barn i alderen 1-5 år.

I fanene under kan du lese mer om vår barnehage og vårt innhold.

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i Ranheimsfjæra barnehage. I tillegg skal den være kilde til informasjon om det pedagogiske arbeidet til foreldre, politikere, kommunen og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker å ha et langsiktig fokus i vårt pedagogiske arbeid, og jobbe med våre satsingsområder over tid. Denne planen gjelder derfor i to år.

Årsplan 2021-2023 (PDF)

Hvis du ikke har fått den i papirutgave og ønsker det, så ta kontakt med oss.

Ny i barnehagen

Velkommen!

Liten og ny i barnehagen logo

Vi vil ønske dere velkommen til Ranheimsfjæra barnehage.

Barnehagen deltar i folkehelseprosjektet “Liten og ny i barnehagen”.

I den forbindelse gjennomfører vi en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i minimum 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/sommeren.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU)

Liten og ny i barnehagen - Folkehelseprosjekt i Trondheim kommune 2018-2023

Når dere er ny i barnehagen vet vi at det kan melde seg mange spørsmål. Vi har derfor laget et informasjonshefte til nye foreldre. Her kan dere få litt informasjon om hvordan det er å begynne i vår barnehage.

Hvis det skulle være noe dere lurer på, så ta kontakt.

Velkommen skal dere være!

Hverdagen i barnehagen

Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Barnehagehverdagen rommer både omsorg og et mangfold av muligheter for erfaringer og læring gjennom opplevelser og aktiviteter av ulike slag. Den består av lek, aktiviteter og rutiner som gir mulighet til nære samspill barna imellom, og mellom barn og voksne.

I vår barnehage forsøker vi å ta utgangspunkt i barnas styrker og interesser, og la barna få medvirke i sin egen hverdag.

Personalet forsøker å være medforskere og undre seg sammen med barna i det de er opptatt av. Det betyr at vi som voksne ikke gir alle svarene, men stiller spørsmål som inspirerer barna til å søke ny kunnskap og erfaring.

Kvalitet i tilbudet

Forståelse av hva som er kvalitet i barnas hverdag kan være ulik. Det er også ulikt hva foreldre ønsker for sine barn. Det er derfor viktig for oss å synliggjøre vår forståelse av kvalitetsbegrepet.

Omsorg og gode relasjoner er grunnleggende viktig hos oss og bør prege alle hverdagssituasjoner. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns trygghet og trivsel - som igjen gir rom for utvikling og læring.

Vi vil at barna skal oppleve glede og mestring, vi vil at de sammen med barn og vokse skal oppleve et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Personalet ønsker å gi barna gode læringsvilkår, og da mener vi at omsorg, lek og læring må ses i en sammenheng.

Personalet i barnehagen forsøker å møte barnet der det er for å stimulere nysgjerrighet og interesse for kunnskap. Det er barnas egne interesser og spørsmål som skal danne grunnlaget for gode læringsprosesser. Det betyr at at barn ut fra modenhet gis rom for å undre seg og å være spørrende. For at dette skal skje må den voksne utfordre barnet, dele av sin kunnskap og utvise engasjement og oppfinnsomhet.

Vi ønsker også å være en god støttespiller for foreldrene.

I forbindelse med å yte kvalitet betyr også personaltetthet mye. Alle kommunale barnehager har de samme kriterier når det gjelder tildeling av personale per barn. Vår åpningstid forsøker å ta hensyn til brukernes behov, men også behovet for tettest mulig bemanning i den tiden på dagen hvor alle barn er til stede. Slik mener vi at vi bedre kan ivareta utviklingen til enkeltbarnet, og kunne gi den kvaliteten på tilbudet som vi ønsker.

Grønt Flagg og miljøarbeid

Ranheimsfjæra barnehage er stolt eier av Grønt flagg. Vi ønsker at barna skal være delaktige i miljøarbeidet, og forsøker å innlemme dette arbeidet i vår hverdag. I tillegg til å jobbe med det i hverdagen, har vi også egne miljøuker hvor vi har et ekstra fokus på miljøarbeidet.

Ulike temaer vi har hatt fokus på:

 • kosthold
 • energisparing og strømsparepoliti
 • avfallssortering og miljømerking
 • gjenbruk

Her er våre siste fokusområder for å få det grønne flagget videre.

"La mæ få klar det sjøl"

Dette er et område vi har stort fokus på. Vi voksne er bevisst på at barna klarer mye selv – og vi er derfor på jakt etter hva barna kan slik at de får gode mestringsopplevelser. Vi ønsker selvhjulpne barn med tro på egne evner. Vi skal støtte og veilede, og ikke ta over situasjonen som barnet kan håndtere selv.

Vi ser at barna viser entusiasme og glede ved å klare daglige utfordringer. De blir selvhjulpne og initiativrike, og får tro på egne evner. Vi legger også til rette for at barna skal klare sjøl, sammen med de andre barna. De skal få erfaring med, og oppleve gleden ved både å gi, men også å få hjelp av hverandre.

En slik måte å jobbe på har også en ergonomisk gevinst i forhold til voksne. Med bevisste voksne kan en unngå en del tunge løft og uheldige arbeidsstillinger.

Samarbeid med matematikksenteret

Matematikksenteret og Ranheim barnehage innledet et samarbeid i januar 2017. Samarbeidet går blant annet ut på at ressurspersoner fra senteret er i dialog med ansatte i Ranheim barnehage om matematikkaktiviteter senteret utvikler for barnehagebarn. Dette innebærer felles refleksjon og dialog i forkant, underveis og etterkant av utprøving av matematikkaktiviteter med barna. I den forbindelse fotograferer og filmer Matematikksenteret barn og voksne i matematikkaktivitet.

Bildene og filmene blir publisert på matematikksenterets nettsider sammen med et skriftlig materiale der barnehagelærere fra hele landet kan hente inspirasjon til arbeid med fagområdet antall, rom og form til sin barnehage. Eksempler på en slik nettressurs fra Ranheim barnehage finner dere her:

Å lære matematikk gjennom litteratur (PDF)

Samarbeidsutvalg og FAU

Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU) og til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder, og skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold. Samarbeidsutvalget ved Ranheimsfjæra barnehage består av tre foreldrerepresentanter og tre ansatterepresentanter - i tillegg til styrer.

Se brosjyre Brukerråd, hva da? (PDF)

Medlemmer
 • Bjørn Morseth, foreldrerepresentant - leder i brukerråd, e-post: bjmorseth@gmail.com
 • Siri Punde Granås, foreldrerepresentant
 • Kristian Botnen Kongsvoll, foreldrerepresentant
 • Anne Sund, pedagogisk leder og ansatterepresentant
 • Ine Fredriksen, verneombud og ansatterepresentant
 • Grethe Eidem, fagleder og ansatterepresentant
 • Gjertrud Laugen Forbord, enhetsleder

Foreldrenes arbeidsutvalg: Disse arrangerer en del fellesarrangement som juletrefest, dugnader, sommerfest osv. Det henger oppslag på hver fløy over hvem som er med i FAU.

Gå gjerne inn på sidene til det nasjonale foreldreutvalget FUB for mer info.

Feriestenging

Det er gjort vedtak om at alle kommunale barnehager i Trondheim holder stengt 3 uker i fellesferien. Samarbeidsutvalget har fattet vedtak om at jul og påske behovsprøves, men med redusert åpningstid 08.00-16.00.

2022-2023

 • Sommerstengt i 2022 og 2023: uke 28, 29 og 30
 • Jula 2022
  • det sendes ut forespørsel til foreldre om behov. Det vil være redusert åpningstid 08.00-16.00
 • Påska 2022 og 2023
  • mandag og tirsdag i stille uke: sendes ut forespørsel til foreldre om behov. Det vil være redusert åpningstid 08.00-16.00
  • onsdag stengt

Ulike lenker

Mobbing - lenke fra udir

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 27. januar
 • Fredag 23. juni
 • Fredag 18. august
 • Torsdag 12. oktober
 • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

11.03.2013

Lovlighetskontroll (PDF)

Retting gjennomført 03.02.2014.

06.03.2014

Tilsyn etter forskrift om helsevern i barnehager (PDF)

Retting gjennomført 30.05.2014.

08.01.2020

Rapport fra tilsyn/driftsvurdering jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v (PDF)

Saken ble avsluttet 25.09.2020.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheimsfjæra barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til de ulike fløyene:

Korallen (Konkylien og Perla): 95 26 30 20 / 95 76 75 82

Fjæra: 95 26 30 19 / 95 26 30 59

Sjøstjerna (Tangloppa og Krabben): 95 81 75 63 / 95 87 54 92

TK-kode: 022122

Sist oppdatert: 23.01.2023

022122

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H