Hjem Ranheim barnehager

Ranheim barnehager

Kontakt Ranheim barnehager

Se kart

Organisering

Velkommen til Ranheim barnehager

Ranheim barnehager er en enhet som består av to hus, Ranheim barnehage og Ranheimsletta barnehage. 

Begge barnehagene har Ranheim barneskole og Jakobsli barneskole som nærskoler, og ligger landlig til, ikke langt fra Hansbakkfjæra og idrettsplassen.  

Barnehagene vår tilbyr plass til barn i alderen 1-5 år. 

1. november flytter vi begge barnehagene våre inn i nytt flott bygg, og vi skifter navn til Ranheimsfjæra barnehage. Det ligger landlig til nede ved fjæra, midt mellom Ranheim kirke og idrettsplassen. 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30.

Kostpenger

Kr 300,- pr måned.

Barnehagens årsplan og innhold

Ranheim barnehager består av to hus: Ranheim barnehage og Ranheimsletta barnehage. 

Begge barnehagene har Ranheim barneskole og Jakobsli barneskole som nærskoler, og ligger landlig til ikke langt fra Hansbakkfjæra og idrettsplassen. 

Barnehagene vår tilbyr plass til barn i alderen 1-5 år. 

I fanene under kan du lese mer om vår barnehage og vårt innhold. 

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i Ranheim barnehage. I tillegg skal den være kilde til informasjon om det pedagogiske arbeidet til foreldre, politikere, kommunen og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker å ha et langsiktig fokus i vårt pedagogiske arbeid, og jobbe med våre satsningsområder over tid. Denne planen gjelder derfor i to år.

Årsplan 2018-2020

Hvis du ikke har fått den i papirutgave og ønsker det, så ta kontakt med oss.

Ny i barnehagen

Velkommen!

Vi vil ønske dere velkommen til Ranheim barnehager.

Når dere er ny i barnehagen vet vi at det kan melde seg mange spørsmål. Vi har derfor laget et informasjonshefte til nye foreldre. Her kan dere få litt informasjon om hvordan det er å begynne i vår barnehage.

For dere som starter opp til høsten, så vil det være et informasjonsmøte på våren. Dere får egen innkalling. 

Hvis det skulle være noe dere lurer på, så ta kontakt.

Velkommen skal dere være!

Hverdagen i barnehagen

Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Barnehagehverdagen rommer både omsorg og et mangfold av muligheter for erfaringer og læring gjennom opplevelser og aktiviteter av ulike slag. Den består av lek, aktiviteter og rutiner som gir mulighet til nære samspill barna imellom, og mellom barn og voksne.

I våre barnehager forsøker vi å ta utgangspunkt i barnas styrker og interesser, og la barna få medvirke i sin egen hverdag. 
Personalet forsøker å være medforskere og undre seg sammen med barna i det de er opptatt av. Det betyr at vi som voksne ikke gir alle svarene, men stiller spørsmål som inspirerer barna til å søke ny kunnskap og erfaring.

Kvalitet i tilbudet

Forståelse av hva som er kvalitet i barnas hverdag kan være ulik. Det er også ulikt hva foreldre ønsker for sine barn. Det er derfor viktig for oss å synliggjøre vår forståelse av kvalitetsbegrepet.

Omsorg og gode relasjoner er grunnleggende viktig hos oss og bør prege alle hverdagssituasjoner. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns trygghet og trivsel - som igjen gir rom for utvikling og læring.

Vi vil at barna skal oppleve glede og mestring, vi vil at de sammen med barn og vokse skal oppleve et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Personalet ønsker å gi barna gode læringsvilkår, og da mener vi at omsorg, lek og læring må ses i en sammenheng.

Personalet i barnehagen forsøker å møte barnet der det er for å stimulere nysgjerrighet og interesse for kunnskap. Det er barnas egne interesser og spørsmål som skal danne grunnlaget for gode læringsprosesser. Det betyr at at barn ut fra modenhet gis rom for å undre seg og å være spørrende. For at dette skal skje må den voksne utfordre barnet, dele av sin kunnskap og utvise engasjement og oppfinnsomhet.

Vi ønsker også å være en god støttespiller for foreldrene.

I forbindelse med å yte kvalitet betyr også personaltetthet mye. Alle kommunale barnehager har de samme kriterier når det gjelder tildeling av personale per barn. Vår åpningstid forsøker å ta hensyn til brukernes behov, men også behovet for tettest mulig bemanning i den tiden på dagen hvor alle barn er til stede. Slik mener vi at vi bedre kan ivareta utviklingen til enkeltbarnet, og kunne gi den kvaliteten på tilbudet som vi ønsker.

Grønt Flagg og miljøarbeid

Ranheim barnehager er stolt eier av Grønt flagg. Vi ønsker at barna skal være delaktige i miljøarbeidet, og forsøker å innlemme dette arbeidet i vår hverdag. I tillegg til å jobbe med det i hverdagen, har vi også egne miljøuker hvor vi har et ekstra fokus på miljøarbeidet.

Ulike temaer vi har hatt fokus på:

  • kosthold
  • energisparing og strømsparepoliti
  • avfallssortering og miljømerking
  • gjenbruk

Her er våre siste fokusområder for å få det grønne flagget videre.

"La mæ få klar det sjøl"

Dette er et område vi har stort fokus på. Vi voksne er bevisst på at barna klarer mye selv – og vi er derfor på jakt etter hva barna kan slik at de får gode mestringsopplevelser. Vi ønsker selvhjulpne barn med tro på egne evner. Vi skal støtte og veilede, og ikke ta over situasjonen som barnet kan håndtere selv.

Vi ser at barna viser entusiasme og glede ved å klare daglige utfordringer. De blir selvhjulpne og initiativrike, og får tro på egne evner. Vi legger også til rette for at barna skal klare sjøl, sammen med de andre barna. De skal få erfaring med, og oppleve gleden ved både å gi, men også å få hjelp av hverandre. 

En slik måte å jobbe på har også en ergonomisk gevinst i forhold til voksne. Med bevisste voksne kan en unngå en del tunge løft og uheldige arbeidsstillinger.

Les for øvrig om våre egne prosedyrer og retningslinjer.

- prosedyrer og retningslinjer for ergonomi og pedagogikk

Samarbeid med matematikksenteret

Matematikksenteret og Ranheim barnehage innledet et samarbeid i januar 2017. Samarbeidet går blant annet ut på at ressurspersoner fra senteret er i dialog med ansatte i Ranheim barnehage om matematikkaktiviteter senteret utvikler for barnehagebarn. Dette innebærer felles refleksjon og dialog i forkant, underveis og etterkant av utprøving av matematikkaktiviteter med barna. I den forbindelse fotograferer og filmer Matematikksenteret barn og voksne i matematikkaktivitet.

Bildene og filmene blir publisert på matematikksenterets nettsider sammen med et skriftlig materiale der barnehagelærere fra hele landet kan hente inspirasjon til arbeid med fagområdet antall, rom og form til sin barnehage. Eksempler på en slik nettressurs fra Ranheim barnehage finner dere her:

Å lære matematikk gjennom litteratur

Røverrottene deler skatten likt

Brukerråd og FAU

Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd (BU) og til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder, og skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold. Brukerråd ved Ranheim barnehager består av fire foreldrerepresentanter (to fra hvert hus) og tre ansatterepresentanter - i tillegg til styrer.
Medlemmer

Eirik Haugen, foreldrerepresentant Ranheim

Hajer Mohammad Sido, foreldrerepresentant Ranheim

Berit Flåtten, foreldrerepresentant Ranheimsletta

Julie Lunde, foreldrerepresentant Ranheimsletta,

Anne Sund, pedagogisk leder og ansatterepresentant

Ine Fredriksen, verneombud og ansatterepresentant

Grethe Eidem, fagleder og ansatterepresentant

Kristin Stien, enhetsleder

Se for øvrig brosjyre Brukerråd hva er det?

Hvis dere ønsker å sende en direktemail til en av foreldrerepresentantene i brukerråd er dette fullt mulig. Dere kan velge om det skal sendes til representant ved Ranheim eller ved Ranheimsletta barnehage.

Foreldrenes arbeidsutvalg: Hvert hus har hvert sitt FAU. Disse arrangerer en del fellesarrangement som juletrefest, dugnader osv. Det henger oppslag på avdelingene/gruppene over hvem som er med i FAU.
Gå gjerne inn på sidene til det nasjonale foreldreutvalget FUB for mer info.

Feriestenging

Det er gjort vedtak om at alle kommunale barnehager i Trondheim holder stengt 2 uker i fellesferien. Brukerråd fatter vedtak om eventuelt stenging i forbindelse med jul og påske.
Brukerråd ved Ranheim barnehager har vedtatt at vi holder åpent mandag og tirsdag i stille uke i påska 2019. Julen 2019 holdes barnehagen stengt. 

2019:
- Barnehagen holder stengt uke 28 og 29.
- Påska 2019: åpent mandag og tirsdag kl 0800-1600
- Jula 2019: stengt (fra og med julaften til og med 1. nyttårsdag).

Intern overflytting

Barnehagen har selv mulighet til å gjøre interne overflyttinger (mellom husene våre) i forkant av Trondheim kommunes opptaksrutiner. Eget brev vil bli sendt gjennom meldeboka i forkant.  

Ulike lenker

Mobbing - lenke fra udir

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

11.03.2013, retting gjennomført 03.02.2014: Lovlighetskontroll

06.03.2014, retting gjennomført 30.05.2014: Tilsyn etter forskrift om helsevern i barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheim barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 14.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006