Ranheimsfjæra barnehage

Ranheimsfjæra barnehage

Kontakt Ranheimsfjæra barnehage

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Ranheimsfjæra barnehage

Ranheimsfjæra barnehage har nye flotte lokaler, og består av tidligere Ranheim barnehage og Ranheimsletta barnehage. Vi ligger landlig til nede ved fjæra, midt mellom Ranheim kirke og idrettsplassen.

Vi har Ranheim barneskole og Hansbakken barneskole som nærskoler.

Barnegruppene våre består av tre fløyer hvor ca. 98 barn har tilhørighet.

Sjøstjerna er for de aller yngste barna. De er delt opp i Krabben og Tangloppa med 15 barn hver.

Fjæra er mellomgruppen vår. Det er ei fløy med 2 og 3 åringer, som igjen deles opp i mindre grupper.

Korallen er for de eldste barna, Perla er for 3 og 4 åringene, og Konkylien er for 5 åringene (skolestarterne).

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30.

Kostpenger

Kr 300 per måned.

Ny i barnehagen

Liten og ny i barnehagen logo

Vi vil ønske dere velkommen til Ranheimsfjæra barnehage.

I forbindelse med oppstart i barnehagen følger vi Trondheimsmodellen; foreldreaktiv tilvenning til barnehagen der foreldre til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen 5 dager ved oppstart.

Vi vil også invitere foreldre og barn til flere organiserte besøk i barnehagen i løpet av våren/sommeren.

Her finner du mer informasjon om oppstart og Trondheimsmodellen (Liten og Ny).

Når dere er ny i barnehagen vet vi at det kan melde seg mange spørsmål. Vi har derfor laget et informasjonshefte til nye foreldre. Her kan dere få litt informasjon om hvordan det er å begynne i vår barnehage.

Hvis det skulle være noe dere lurer på, så ta kontakt.

Velkommen skal dere være!

 

Barnehagens årsplan og innhold

 

I fanene under kan du lese mer om vår barnehage og vårt innhold.

 • Årsplan

Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i Ranheimsfjæra barnehage. I tillegg skal den være kilde til informasjon om det pedagogiske arbeidet til foreldre, politikere, kommunen og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker å ha et langsiktig fokus i vårt pedagogiske arbeid, og jobbe med våre satsingsområder over tid. Denne planen gjelder derfor i to år.

Årsplan 2024-2025 (PDF)

Hvis du ikke har fått den i papirutgave og ønsker det, så ta kontakt med oss.

Hverdagen i barnehagen

Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Barnehagehverdagen rommer både omsorg og et mangfold av muligheter for erfaringer og læring gjennom opplevelser og aktiviteter av ulike slag. Den består av lek, aktiviteter og rutiner som gir mulighet til nære samspill barna imellom, og mellom barn og voksne.

I vår barnehage forsøker vi å ta utgangspunkt i barnas styrker og interesser, og la barna få medvirke i sin egen hverdag.

Personalet forsøker å være medforskere og undre seg sammen med barna i det de er opptatt av. Det betyr at vi som voksne ikke gir alle svarene, men stiller spørsmål som inspirerer barna til å søke ny kunnskap og erfaring.

Kvalitet i tilbudet

Forståelse av hva som er kvalitet i barnas hverdag kan være ulik. Det er også ulikt hva foreldre ønsker for sine barn. Det er derfor viktig for oss å synliggjøre vår forståelse av kvalitetsbegrepet.

Omsorg og gode relasjoner er grunnleggende viktig hos oss og bør prege alle hverdagssituasjoner. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns trygghet og trivsel - som igjen gir rom for utvikling og læring.

Vi vil at barna skal oppleve glede og mestring, vi vil at de sammen med barn og vokse skal oppleve et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Personalet ønsker å gi barna gode læringsvilkår, og da mener vi at omsorg, lek og læring må ses i en sammenheng.

Personalet i barnehagen forsøker å møte barnet der det er for å stimulere nysgjerrighet og interesse for kunnskap. Det er barnas egne interesser og spørsmål som skal danne grunnlaget for gode læringsprosesser. Det betyr at barn ut fra modenhet gis rom for å undre seg og å være spørrende. For at dette skal skje må den voksne utfordre barnet, dele av sin kunnskap og utvise engasjement og oppfinnsomhet.

Vi ønsker også å være en god støttespiller for foreldrene.

I forbindelse med å yte kvalitet betyr også personaltetthet mye. Alle kommunale barnehager har de samme kriterier når det gjelder tildeling av personale per barn. Vår åpningstid forsøker å ta hensyn til brukernes behov, men også behovet for tettest mulig bemanning i den tiden på dagen hvor alle barn er til stede. Slik mener vi at vi bedre kan ivareta utviklingen til enkeltbarnet, og kunne gi den kvaliteten på tilbudet som vi ønsker.

Grønt Flagg og miljøarbeid

Ranheimsfjæra barnehage er stolt eier av Grønt flagg. Vi ønsker at barna skal være delaktige i miljøarbeidet, og forsøker å innlemme dette arbeidet i vår hverdag. I tillegg til å jobbe med det i hverdagen, har vi også egne miljøuker hvor vi har et ekstra fokus på miljøarbeidet.

Ulike temaer vi har hatt fokus på:

 • kosthold
 • energisparing og strømsparepoliti
 • avfallssortering og miljømerking
 • gjenbruk

Her er våre siste fokusområder for å få det grønne flagget videre.

"La mæ få klar det sjøl"

Dette er et område vi har stort fokus på. Vi voksne er bevisst på at barna klarer mye selv – og vi er derfor på jakt etter hva barna kan slik at de får gode mestringsopplevelser. Vi ønsker selvhjulpne barn med tro på egne evner. Vi skal støtte og veilede, og ikke ta over situasjonen som barnet kan håndtere selv.

Vi ser at barna viser entusiasme og glede ved å klare daglige utfordringer. De blir selvhjulpne og initiativrike, og får tro på egne evner. Vi legger også til rette for at barna skal klare sjøl, sammen med de andre barna. De skal få erfaring med, og oppleve gleden ved både å gi, men også å få hjelp av hverandre.

En slik måte å jobbe på har også en ergonomisk gevinst når det gjelder voksne. Med bevisste voksne kan en unngå en del tunge løft og uheldige arbeidsstillinger.

Samarbeid med matematikksenteret

Matematikksenteret og Ranheim barnehage innledet et samarbeid i januar 2017. Samarbeidet går blant annet ut på at ressurspersoner fra senteret er i dialog med ansatte i Ranheim barnehage om matematikkaktiviteter senteret utvikler for barnehagebarn. Dette innebærer felles refleksjon og dialog i forkant, underveis og etterkant av utprøving av matematikkaktiviteter med barna. I den forbindelse fotograferer og filmer Matematikksenteret barn og voksne i matematikkaktivitet.

Bildene og filmene blir publisert på matematikksenterets nettsider sammen med et skriftlig materiale der barnehagelærere fra hele landet kan hente inspirasjon til arbeid med fagområdet antall, rom og form til sin barnehage. Eksempler på en slik nettressurs fra Ranheim barnehage finner dere her:

Å lære matematikk gjennom litteratur (PDF)

Samarbeidsutvalg og FAU

Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg (SU) og til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder, og skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold. Samarbeidsutvalget ved Ranheimsfjæra barnehage består av tre foreldrerepresentanter og tre ansatterepresentanter - i tillegg til styrer.

Se brosjyre Brukerråd, hva da? (PDF)

Medlemmer
 • Bjørn Morseth, foreldrerepresentant - leder i brukerråd, e-post:
 • Siri Punde Granås, foreldrerepresentant
 • Ole Johan Singsdal, foreldrerepresentant
 • Anne Sund, pedagogisk leder og ansatterepresentant
 • Ine Fredriksen, verneombud og ansatterepresentant
 • Grethe Eidem, fagleder og ansatterepresentant
 • Gjertrud Laugen Forbord, enhetsleder

Foreldrenes arbeidsutvalg: Disse arrangerer en del fellesarrangement som juletretenning, dugnader, sommerfest og så videre. Det henger oppslag på hver fløy over hvem som er med i FAU.

Gå gjerne inn på sidene til det nasjonale foreldreutvalget FUB for mer info.

Feriestenging

Det er gjort vedtak om at alle kommunale barnehager i Trondheim holder stengt 3 uker i fellesferien. Samarbeidsutvalget har fattet vedtak om at jul og påske behovsprøves, men med redusert åpningstid 08.00-16.00.

2024-2025

Sommerstengt i 2024 og 2025:

 • uke 28, 29 og 30

 

Jula 2024

 • det sendes ut forespørsel til foreldre om behov i mellomjula. Det vil være redusert åpningstid 08.00-16.00

 

Påska 2025

 • mandag og tirsdag i stille uke: det sendes ut forespørsel til foreldre om behov. Det vil være redusert åpningstid 08.00-16.00
 • onsdag stengt

 

 •  

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Barns psykososiale miljø

Utdanningsdirektoratet om mobbing

Rapporter

11.03.2013

Lovlighetskontroll (PDF)

Retting gjennomført 03.02.2014.

06.03.2014

Tilsyn etter forskrift om helsevern i barnehager (PDF)

Retting gjennomført 30.05.2014.

08.01.2020

Rapport fra tilsyn/driftsvurdering jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v (PDF)

Saken ble avsluttet 25.09.2020.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheimsfjæra barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer til de ulike fløyene:

Korallen (Konkylien og Perla): 95 26 30 20 / 95 76 75 82

Fjæra: 95 26 30 19 / 95 26 30 59

Sjøstjerna (Tangloppa og Krabben): 95 81 75 63 / 95 87 54 92

TK-kode: 022122

Adresse: Lutelvvegen 1, 7055 RANHEIM

Leder

Gjertrud Laugen Forbord
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Idunn Andenæs

Miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Margie Jugo Askim

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Rita Bjølstad

Barnepleier

Direktetelefon:

E-post:

Christina Bjørgen

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Grethe Eidem

Fagleder barnehage

Direktetelefon:

E-post:

Ole Mikal Forsmark

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ine Fredriksen

Barne/ung.arb.

E-post:

Emilie Sandvik Gangåssæter

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lise Sandvik Gangåssæter

Konsulent

Direktetelefon: (+47) 99562667

E-post:

Zahra Mohammad Gholami

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Hege Gjervan

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Helle Nervik Guldseth

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Laila Nervik Guldseth

Barne/ung.arb.

E-post:

Ellen Annie Hammer

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Anne Sofie Hegstad

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Karina Yong Osen Herfjord

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Barbora Hrklova

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Annette Kongstorp Johansen

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Pernille Nguyen Johansen

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Nino Kazazic

Assistent (barnehage)

E-post:

Frida Sandberg Kippersund

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Nicolai Lilleengen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Kaja Lundstrøm

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Camilla Vikan Mahlum

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sari Medour Aldarwish

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Melanie Berdonar Moe

Spesialpedagog m/master

E-post:

Aran Ahmed Nuur

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Lizbeth Ohrstrand

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Kristin Hosen Onsager

Assistent (barnehage)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sendy Iveth Real Carrasquedo

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Marte Reinfjord

Spesialpedagog

E-post:

Greta Roaldseth

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Raanes

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Iril Natascha Hagenes Siggerud

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Martine Skjager Sukke

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Anne Marie Sund

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Strømmen Sunde

Barne/ung.arb.

E-post:

Vegard Repål Sørlie

Miljøarbeider

E-post:

Lene Thorsteinsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Louise Lie Tøndel

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Cathrine Wilhelmsen

Barnehagelærer IV

Telefon:

E-post:

Jonas Wyrwa

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 09.07.2024

022122

Fant du det du lette etter?