Basen

Basen

Basen01.png

Om Basen

Basen er et byomfattende spesialpedagogisk tilbud for elever med store og vedvarende hjelpebehov. Målet er å gi elevene et helhetlig og individuelt tilpasset opplæringstilbud i en inkluderende skole, med Flatåsen skole sin visjon til grunn - Med rom for alle og blikk på den enkelte.

Basen02.png

Elevene ved Basen tilbys et utvidet skoletilbud, med åpningstid mellom 07.30 og 16.30, også i ferier. Utvidet skoletilbud gis i samarbeid med SFO. Basen har tilrettelagte og ergonomisk utformede lokaler på begge bygg. Lokalene har kjøkken, aktivitetsrom, hvilerom, grupperom, sanserom og handikapvennlig toalett. Elevene skal møte et miljø som innbyr til læring, lek, aktivitet, mestring og stimulering, med engasjert personale, kommunikasjonsmateriell og hjelpemidler tilgjengelig.

Basen sine lokaler ligger sentralt i byggene, og gir enkelt adgang til øvrige klasserom og uteområde. Basen og elevene er en naturlig del av det sosiale miljøet på skolen. Elevene har tilhørighet til klasse og trinn, og deltar i undervisning ut fra egne forutsetninger og behov. Skolehverdagen skal være innholdsrik og meningsfull, med fokus på glede og mestring. Basen fremmer omvendt inkludering hvor medelever bes med til aktiviteter og undervisning. Daglig samles Basen til et smågruppetilbud, med variasjoner gjennom uken. Musikkgruppe, gymgruppe, svømming i terapibassenget i Husebybadet, og ukessamling.

Vi jobber i team rundt den enkelte elev. Teamene har tett samarbeid med foreldre og aktuelle samarbeidspartnere, som ergoterapeuter, fysioterapeuter, PPT og BFT. Elevens IOP (Individuell opplæringsplan) bygger på sakkyndig vurdering fra PPT og vedtak om spesialundervisning. Opplæring i ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon), selvstendighet og ADL-ferdigheter (Aktiviteter i dagliglivet), sosial kompetanse, og motoriske ferdigheter er områder som er sentrale i opplæringen.

Kompetanse

Personalgruppen består av høyskoleutdanning og fagarbeiderutdanning innenfor helse, sosial og pedagogikk. Kompetansen ved Basen består av:

Vernepleiere
Hjelpepleier
Barne- og ungdomsarbeider
Barnehagelærere
Spesialpedagoger
Pedagog
Fysioterapeut
Barnevernspedagog
Sosionom

Kontaktinformasjon Basen

Telefon

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder: Kjell Magne Grove
Baseleder: Toril Søberg Havnes 
Basen øvre bygg: 72 54 33 20
Basen nedre bygg: 90 60 65 06

Toril Søberg Havnes
Baseleder

E-post til Kjell Magne Grove:

Bilder fra lokalene:

Basen03.png

Basen04.png  Basen05.png

Basen06.png

Sist oppdatert: 05.03.2024

Fant du det du lette etter?