Gebyrregulativ for saksbehandling av byggesaker, planforslag, delingssaker og eierseksjonering

I Trondheim kommune er det utarbeidet et eget gebyrregulativ som omfatter saksbehandling etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven.

Du kan enten laste ned hele gebyrregulativet som et pdf-dokument:

Gebyrregulativ 2017

eller gå direkte til aktuelle kapitler nedenfor:

A. Generelt
B. Byggesaker
C. Plansaker
D. Delingssøknader
E. Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven
F. Situasjonskart
G. Digitale kart- og eiendomsdata
H. Eierseksjonering
X. Teknisk plangodkjenning

Normalt blir gebyrene beregnet etter det regulativet som gjaldt på det tidspunktet søknaden/rekvisisjonen ble mottatt i kommunen. For forslag til reguleringsplaner og reguleringsendringer beregnes gebyret etter gjeldende regulativ på grunnlag av innsendt komplett planforslag, se for øvrig kapittel A ovenfor.

Du kan laste ned hele fjorårets gebyrregulativet som et pdf-dokument:

Gebyrregulativ 2016

Priser, avgifter og gebyr