Vannmåler og priser for vann og avløp

Vannmåler og priser for vann og avløp

Vannmåleravlesning

Du får varsel på SMS

I månedsskiftet november/desember vil det gå ut en SMS til huseier om å lese av vannmåleren.

Avsender vil være et 14-sifret nummer som er unikt for deg. Det vil derfor ikke være mulig å videresende SMS. Dette er nødvendig for at avlesningen skal registreres på riktig måler.

Avlesning på SMS for fjernavleste vannmålere

I 2023 har mange fått installert fjernavlest vannmåler. Noen av disse må leses av, også i år. Det er fordi den tekniske infrastrukturen og antennene ikke er ferdig utbygd. Hvis du mottar SMS-varsel om avlesning av en fjernavlest vannmåler skal du svare på denne med målerstand. Hvis du ikke mottar en slik SMS trenger du ikke gjøre noe.

Slik gjør du

  • Les av tallene på vannmåleren din. Ikke ta med sifrene bak komma (røde tall) på måleren. Normalt vil vannmålerstanden bestå av 4-6 siffer.
  • Svar på SMS-en du fikk med tallene som sto på vannmåleren. Du skal kun sende tallene som står før komma.

Her kan du se en film som viser hvordan du gjør det

Se informasjon om din vannmåler

Logg inn for å finne mer informasjon om vannmåler, fordeling av forbruk, historisk forbruk, og gebyrgrunnlag for gjeldende periode.

Logg inn på Min side

Har du flere vannmålere

Hvis du har mer enn en vannmåler, vil du motta en sms per vannmåler. Det er viktig at du svarer på riktig SMS med riktig avlesning.

Du kan ikke svare på samme sms-varsel med flere avlesninger. Har du mottatt sms for flere målere, må du svare med en avlesning per sms.

Svare på SMS

Dersom du sender flere svar på samme sms, er kun siste svar gjeldende. Meldinger som inneholder annen info enn målerstand blir ikke lest og besvart. Det betyr at hvis du sender feil tall, kan du rette det opp ved å sende en ny sms.

Du kan fortsatt svare på mottatt sms, selv om fristen for avlesning er overskredet, men det må gjøres innen 10 dager.

Motta brev

Dersom huseier fortsatt ikke har sendt svar innen tidsfrist i purre-sms, sendes brev til Altinn eller huseiers valgte digitale postkasse.

I brevet beskrives det hvordan du kan registrere vannmåleravlesningen din på www.leseav.no.

Noen huseiere opplever problemer med å åpne brevet dersom man har en app for digital postkasse. Man må da åpne brevet direkte i nettleseren sin.

Dersom huseier ikke åpner brevet i Altinn innen 48 timer, sendes brevet til trykking og huseier vil da motta brevet i papirformat.

Rapportering av målerstand kan fortsatt gjøres på www.leseav.no, eller du kan fylle ut en svarslipp og sende i posten. Trondheim kommune betaler porto både for brev og svarslipp.

Har huseier valgt en annen digital postkasse enn Altinn, vil brevet ikke gå til trykk. Man må derfor åpne brevet i sin digitale postkasse for å finne informasjonen man trenger for å registrere avlesning på leseav.no

Flere enn fem vannmålere

Er det registrert flere enn 5 vannmålere på en mottaker, vil det ikke gå ut noe sms. Da sendes varsel om avlesning direkte til Altinn eller mottakers digitale postkasse.

Dersom vi ikke mottar avlesning av vannmåler, vil forbruket bli beregnet på bakgrunn av historisk forbruk over vannmåleren.

Ofte stilte spørsmål om vannmåler og gebyr

Hvor finner jeg måleren?

Ofte vil måleren stå ved husets hovedstengeventil, ved vanninntaket. I eiendommer med flere seksjoner er det ofte et vannskap/fordelerskap. I dette skapet står seksjonens stengeventil og vannmåler(e).

Hvordan ser den ut?

Vannmåler 1Vannmåler 2Vannmåler 3

Hvilke tall skal jeg lese av?

Du skal lese av målerens telleverk. Røde tall i telleverket skal ikke leses av, heller ikke tall bak komma.

Hva gjør jeg dersom målernummer på varsel om avlesning og måleren ikke stemmer overens?

Ta kontakt med oss på telefon 72 54 64 46 eller e-post:

Vil det lønne seg for meg å installere vannmåler?

Dersom du har et normalt forbruk vil det som regel lønne seg å måle forbruket.

Hva er normalt å bruke?

Alle huseiere må betale kommunale avgifter for vann- og avløpstjenester. Det er to ulike måter å beregne disse gebyrene på. Forbruket kan måles med vannmåler, eller det blir beregnet ut i fra størrelsen på bygget.

En person bruker i gjennomsnitt ca 60 m3 i året. 1 m3 tilsvarer 1000 liter.

Alle priser er summen for både vann og avløp inkl. mva.

For målt forbruk vil det i tillegg normalt komme et målerleiegebyr.

Det vil også belastes et abonnementsgebyr i begge tilfellene.

Avregnet vann med vannmåler

Det vannforbruket du har hatt i din bolig det siste året etter avlesning. Man betaler vann per m³ (1 kubikkmeter = 1000 liter). En m³ vann koster i 2024 kr 20,35 (inkl. mva.).

Avregnet avløp

Dette er mengden avløpsvann fra din bolig. Det beregnes ut fra mengden vann du har forbrukt og måles også i m³. En m³ avløpsvann koster i 2024 kr 27,85 (inkl. mva.).

Boliger uten vannmåler

Hvis boligen din ikke har montert vannmåler, beregnes avgiften ut fra areal. Da er prisen beregnet per m² (kvadratmeter) på boligen. Prisen per m² er i 2024 kr 50,90 (inkl. mva.) for vann og kr 69,63 (inkl. mva.) for avløpsvann. Du kan bruke så mye vann du ønsker uten at dette påvirker avgiftene. De fleste kan spare penger på å montere vannmåler i boligen.

Fast pris per år

Gebyr som går til å dekke vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg. Gebyret er i 2024 kr 741,08 (inkl. mva.) for vann og kr 1021,61 (inkl. mva.) for avløp.

Forskudd vann og avløp

Estimert forbruk av vann og avløp for i år.

Betalt vann og betalt avløp

Merk deg at det står minus bak beløpet, det vil si at dette beløpet trekkes fra på din faktura. Gjelder fjorårets innbetalte forskudd.

Målerleie

(for eksempel 1/2” eller 3/4”): Dette er en årlig leie for vannmåleren som du har i din bolig. 1/2 til 1" koster i 2024 kr 386,13 (inkl. mva.). Større enn 1" koster kr 614,35 (inkl. mva.).

Generelt om gebyr for vann og avløp

Prisen for vann og avløpstjenesten settes årlig av Bystyret i Trondheim. Den er fastsatt etter kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer, og går i sin helhet til å dekke kommunens kostnader knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Kostnadsoversikt finner du i gebyrregulativet. Tilknytningsgebyret for vann og avløp beregnes og faktureres av Byggesakskontoret.

Mer informasjon om dette kan du finne i Forskrift for vann og avløpsgebyr, Trondheim.

Hvordan får jeg installert vannmåler?

Alle eiendommer tilknyttet offentlig vann og avløpsnett etter 01.01.1998, skal ha installert kommunalt eid vannmåler. I seksjonerte eiendommer (leilighet) skal det installeres vannmåler for hver seksjon. Huseier sørger selv for installasjon av måleren. Ta kontakt med en rørlegger for å få utført installasjon. Du kan lese mer om dette i Sanitærreglementet.

Når kommer fakturaen?

Alle de kommunale eiendomsgebyrene kommer på samme faktura, og sendes ut fire ganger i året. Faktura sendes ut i slutten av den perioden den gjelder for. Eksempel: Faktura mottatt i slutten av mars, gjelder for januar, februar og mars.

På faktura for mars, faktureres også årsoppgjøret for det foregående året. Innrapportert forbruk avregnes da mot det innbetalte forskuddet for dette året.

Hvor kan jeg henvende meg om jeg har spørsmål?

Ta kontakt med oss på telefon 72 54 63 50 eller e-post:


Fjernavleste vannmålere

Her kan du lese mer om fjernavleste vannmålere

Utskifting av husvannmåler

Dersom kommunen eier vannmåleren, betaler huseier en årlig vannmålerleie. Når kommunen eier vannmåleren, er kommunen ansvarlig for utskifting av vannmåleren dersom denne ikke lenger fungerer eller har nådd forventet levealder. Kommunen betaler da for ny måler og rørleggerarbeidet i forbindelse med vannmålerbytte.

Fra august 2023 er det Haralds VVS AS som utfører dette. Ved vannmålerbytte vil huseier motta en sms fra rørleggerfirmaet. I sms står det et forslag om tidspunkt for vannmålerbytte. Huseier svarer på sms om dette passer. Følg instruksjoner i meldingen. Dersom det foreslåtte tidspunktet ikke passer vil man motta en ny sms med tidspunkt senere.

Private vannmålere

Dersom huseier eier vannmåleren skal denne også skiftes til kommunal fjernavlest vannmåler på sikt. Når kommunen overtar vedlikeholdsansvaret for vannmåleren, vil kommunen koste utskifting fra privateid til kommunalt eid vannmåler. Huseier vil da belastes vannmålerleie i den nye målerens levetid.

Dersom en privateid måler ikke lenger fungerer eller har nådd forventet levealder, må huseier ta kontakt med Trondheim kommune for utskifting. 

Lekkasje

Lekkasje koster mye

Når det ikke brukes vann i huset, skal det ikke registreres forbruk på vannmåleren. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, har man en lekkasje på det interne nettet.

Et rennende toalett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året, (se tabell). Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Installasjon Ca. m3/år* Ca. kr/år
Dryppende kran (ca 1 drypp per sekund) 9 430
Rennende kran (ca 2mm stråle) 45 2170
Hull på rør (diameter ca 0,5 med mer) 175 8430
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100 4820
Lekkasje i WC (synlig) 200 9640
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400 19280

*1 m3 = 1000 liter

Kontroll av vannmåler

Huseier kan kontrollere tilnærmet nøyaktighet på måleren selv på følgende måte:

Mål opp nøyaktig 10 liter i en bøtte og merk av vannstanden med en strek. Steng av alt vannforbruk i huset. Sjekk at kontrollhjulet i måleren står helt stille, ellers er det lekkasje. Les av de viserne på måleren som viser desiliter og liter og noter tallene. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket og les av viserne på nytt og noter registrert forbruk. Dersom registrert forbruk er minst 15 prosent større enn den oppfylte mengde (11,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), bør det meldes fra til oss dersom måleren er kommunal.

Eierskifte

De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom.

Ved salg av eiendom vil selger ikke motta en sluttavregning. Kjøper av en eiendom vil overta et eventuelt restbeløp. Kjøper og selger må derfor gjøre opp de kommunale eiendomsgebyrene seg i mellom.

Hvis du skal selge eller kjøpe bolig med vannmåler, ta kontakt med Trondheim bydrift for tips om avregning av målerstanden. Pass på at vannmålerstanden blir nedtegnet i overtagelsesprotokollen.

Sanitærreglement

Sanitærreglement

Priser vann og avløp

Gebyrsatser for vann og avløp for 2024
Grunnlag Vann Avløp
Årsgebyr for abonnenter med vannmåler    
Abonnementsgebyr, fast pris per år 741,08 1021,61
Forbruksavhengig gebyr, per 1 000 liter per år 20,35 27,85
Årsavgift vannmåler, 1/2"-1" 386,13  
Årsavgift vannmåler, 1 1/2" 614,35  
     
Årsgebyr for abonnenter uten vannmåler    
Abonnementsgebyr, fastpris per år 741,08 1021,61
Forbruksgebyr (per m2 bygningsareal) *) per år 50,90 69,63
     
Ordinært tilknytningsgebyr    
Tilknytningsgebyr per m2 bygningsareal (engangs) 67 67
     
Tilknytningsgebyr for driftsbygninger i jordbruket    
Avgiftspliktig areal mindre enn 100 m2 per år 6 019 6019
Avgiftspliktig areal 100-200 m2 per år 12 041 12 041
Avgiftspliktig areal over 200 m2 per år 17 921 17 921

Alle beløp i kroner. Alle beløp inklusive 25% mva.

*) Omregningsfaktoren mellom areal og volum er 2,5 for boligeiendom, det vil si 1 m2 omregnes til 2,5 m3. For fritidseiendom er omregningsfaktoren 1,25.

Kontakt oss

Telefon: 72 54 64 46

E-post:

Sist oppdatert: 01.02.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward