Områderegulering for Overvik

Områderegulering for Overvik

Områdeplan

  • Områdeplan sendt til offentlig ettersyn og på høring. Se Plankart

Bygningsrådet har vedtatt å legge forslag til områderegulering av Overvik ut til offentlig ettersyn, samtidig som det sendes på høring. Arbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel 2012-2024, der Overvik er satt av til framtidig boligbebyggelse, og planprogram vedtatt i bygningsrådet 01.09.2015. Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak som plankonsulent, for Overvik Utvikling AS. Trondheim kommune har fulgt opp planarbeidet, bidratt med planfaglig kompetanse og kvalitetssikring av planarbeidet. Planen legger til rette for utbygging av 2400 ny boliger innenfor området, barnehager, ballbaner, nærmiljøanlegg og fellesområder. Ny barneskole på tomt som tilgrenser opp mot planområdet i sør er under planlegging.

Kart over Overvik

Innspill og merknader

Innspill og merknader til områdeplan for Overvik i høringsperiode avsluttet 04.07.2016:

Fakta

Planstatus: Områderegulering har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsperiode avsluttet 04.07.2016.
Saksbehandlere: Pàll Tòmasson,epost: pall.tomasson@trondheim.kommune.no og Synøve Tangerud, e-post: synove.tangerud@trondheim.kommune.no

Utarbeidelse av områderegulering: Overvik utvikling v/Sissel Arctander sissel.arctander@ovut.no

Sist oppdatert: 02.02.2021

A03-P1-EPI004