Overvik områdeplan, r20150024

Klagefrist: 13.07.2019

Overvik områdeplan, r20150024

Overnevnte plan er 25.04.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Formålet med planen er å skape et boligområde på Overvik, som en
integrert del av Trondheim øst og i tråd med målsettingen om at all
trafikkvekst skal skje med miljøvennlig transport.
Planforslaget muliggjør utbygging av minimum ca. 2400 boliger, en ny
barneskole og to barnehager.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
- Vedlegg til bestemmelsene: Tabell arealregnskap

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/43152

Sist oppdatert: 20.06.2019