Områderegulering for Øvre Rotvoll

Områderegulering for Øvre Rotvoll

Områdeplanen

Rotvoll Eiendom har laget et forslag til områdeplan for Øvre Rotvoll på vegne av Trondheim kommune. Arbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel 2012-2024, der Rotvoll (område 35 og 38 Øvre Rotvoll) er satt av til framtidig boligbebyggelse.

Området ligger mellom eksisterende bolig- og næringsområder i Trondheim øst.

Kart over Rotvoll

Planforslaget ble behandlet av bygningsrådet 25.09.18. og ble der vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er satt til 10.11.18. Her kan du lese mer om planforslaget.

I etterkant er planforslaget justert i henhold til innkomne innsigelser og merknader, og ble sendt til politisk sluttbehandling høsten 2019. Det bearbeidede forslaget kan du lese om her: innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003390836

Planforslaget som ble sendt på høring og nå er klargjort for politisk sluttbehandling omfatter bare omtrent halvparten av opprinnelige planområdet. Dette skyldes uavklarte forhold rundt luftkvalitet på de resterende delene, og disse vil derfor bli behandlet senere.

Status

Forslag til områdeplan er klargjort for politisk sluttbehandling. Politisk sluttbehandling er utsatt (PS 0167/19) i påvente av at sak om plan for langsiktig byutvikling, forslag om rekkefølge og prioriteringer for byutviklingen, kommer til politisk behandling.

Kontaktperson byplankontoret: Merete Wist

For mer informasjon om saken

Fastsatt planprogram (se PS0120/15)

Trafikknettanalyse for Trondheim Øst

Sist oppdatert: 23.09.2021

A03-P1-EPI004