Utlysning av tilskudd til brannsikring 2023

Utlysning av tilskudd til brannsikring 2023

Trondheim kommune utlyser med dette muligheten for å søke tilskudd til brannsikring av verneverdige tette trehusmiljø i Trondheim for området Møllenberg, Rosenborg, Kirkesletten.

Det kan kun søkes støtte til bestemte tiltak som kan styrke brannsikkerheten mellom eiendommer.

Bakgrunn

Byantikvaren og TBRT (Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS) samarbeider om gjennomføring av brannforebyggende tiltak i områdene med verneverdig tett trehusbebyggelse. Vi har jevnlige samarbeidsmøter, der også feiervesenet, byggesakskontoret og el-tilsynet deltar.

Møllenberg/Rosenborg/Kirkesletten er et tett trehusmiljø fra 1880-90-tallet med høy verneverdi, og ligger innenfor Riksantikvarens NB!-register. Møllenberg-området har i senere år hatt høy prioritet i TBRT sitt tilsynsarbeid. Det har lenge vært et sterkt ønsket å få et samlet, ens og godt nivå på brannsikringsarbeidet i området og i 2019 ble det igangsatt et pilotprosjekt.

Som pilotprosjekt ble det valgt ut et typisk kvartal avgrenset av Øvre og Nedre Møllenberg gate, Rosenborg gate og Wessels gate. Her ble det gjennomført brannforebyggende tilsyn på de enkelte eiendommene i kvartalet. I etterkant ble det utarbeidet en brannrapport som peker på viktige tiltak som kan styrke brannsikkerheten på kvartalsnivå.

Hvem kan søke / Forutsetninger for å kunne søke støtte

Eiere av trehus som ligger innenfor hensynssone 12.1 Møllenberg/Rosenborg. (Innenfor den røde stiplede linjen på illustrasjonen under) kan søke. Dersom det er flere eiere må det utarbeides en samlet søknad for hver eiendom. Foreligger tilsynsrapport fra TBRT ved søknad, er dette positivt. Der tilsyn gjennomføres etter at tilskudd er gitt, gis ikke nytt tilskudd til samme type tiltak, dersom det avdekkes mangler. I tillegg kreves:

  • Det må foreligge Brannrapport fra godkjent brannrådgiver. Tiltak må være i samsvar med anbefalte tiltak i brannsikkerhetsplan for et kvartal på Møllenberg.
  • Det må foreligge gjennomføringsplan og pristilbud for arbeidene.
  • Der det skal gjøres bygningsmessige arbeider må det legges vekt på vernehensynet/antikvariske verdier.
  • Det gis ikke støtte til tiltak som tidligere har fått tilskudd fra ordningen, eller til merkostnader der det tidligere har blitt gitt tilskudd.

Møllenberg vist med omriss på flyfoto

Hva kan det søkes støtte til og hvor mye kan man søke om?

Det kan søkes om tiltak som bidrar til å redusere brannsmitten mellom bygninger i kvartalet og som er i samsvar med anbefalte tiltak i brannsikringsplanen for kvartalet.

Det gis ikke støtte til allerede gjennomførte tiltak. Basert på erfaringer fra pilotkvartalet benyttes faste tilskuddsbeløp knyttet til ulike tiltak. Tilskuddsbeløpet skal likevel ikke overstige en viss prosent av kostnadene. Dette må dokumenteres av søker ved anmodning om utbetaling.

1. Tilskudd til etablering av brannvarslingsanlegg

Heldekkende brannvarslingsanlegg i henhold til NS-3960 med direktevarsling til 110-sentralen er et avgjørende tiltak for å sikre tidlig varsling og redde liv. Det er en forutsetning at det velges et anlegg som er tilpasset bruken av bygningen og som ikke gir unødige alarmer. Det tilbys derfor tilskudd til

Tiltak type 1

Tilskudd til heldekkende brannvarslingsanlegg med direkte varsling til 110-sentralen (eller tilsvarende sikkerhetsnivå)

Kr 35.000,-
Men maks 30% av kostnadene

Tiltak type 2

Tilskudd til dekning av byggesaksgebyr i forbindelse med søknad om installasjon av brannalarmanlegg.

100% dekning av minimumsgebyret ved byggesakskontoret.
Kr 6.510,- (sats per 1. januar 2023.)

2. Tiltak som bidrar til redusert brannsmitte i kvartalene

Det er kort avstand mellom flere bygninger. Her er det behov for bygningsmessige tiltak som kan redusere risikoen for brannsmitte vesentlig. Den enkelte huseier har ansvar for egen bygning, mens tiltak på tvers av eiendommer, eller som flere eiere må samarbeide om å få til, kan være vanskeligere å få gjennomført uten offentlige insentiver. Det er derfor ønskelig for Trondheim kommune å kunne tilby private eiere tilskudd til gjennomføring av en del type tiltak som er foreslått i strategien. Arbeid utføres på en slik måte at den verneverdige bebyggelsens eksteriør og originale bygningsdeler bevares.

Tiltak type 3

Tilskudd til skifte av vindu til vindu med brannklasse som har antikvarisk riktig utforming. Med antikvarisk riktig utforming menes slanke rammer, kittfals, spisshengsler og ingen lister i plast eller metall.

NB! Vinduer med aldersverdi skal ikke skiftes men oppgraderes.

(Summen skal inkludere vindu Ei30/Ei45, demontering/remontering av listverk, nødvendig stillas mm.)

Kr 30.000,- pr vindu
Men maks 70% av kostnadene

Tiltak type 4

Oppgradering av vegg tett mot naboeiendom til EI60. Dette kan være branngips på innside, tetting bak kledning og i hulrom, tetting av hull i eksisterende brannskiller mellom bygninger. Bygningens ytre er bevaringsregulert og skal ikke endres.)

Maks kr 50.000,-
Men maks 70% av kostnadene

Utforming av søknad og søknadsfrist

Eget skjema skal benyttes ved søknad.

Vi tar imot søknader fortløpende, så lenge vi har tilskuddsmidler igjen.

Søknad sendes til Trondheim kommune, Byantikvarens postmottak:

og med kopi til Elisabeth Kahrs,

Prioritering av søknader

Følgende legges til grunn, dersom søknadsmengden blir så stor at det må prioriteres.

  • Heldekkende brannvarslingsanlegg i henhold til NS-3960 med direktevarsling til 110-sentralen.
  • Oppgradering av vinduer i brannskiller mellom eiendommer til EI30 eller EI60.
  • Oppgradering av vegg mot naboeiendom til EI60.

Fremdrift

Søknadsskjema sendes Byantikvaren

Byantikvaren behandler søknader og gir tilbakemelding vanligvis inne 2-3 uker

Tiltak må gjennomføres snarest. Ferdigdato må oppgis i søknadsskjema

Oversikt over kostnader og kvittering for betaling av tiltak sendes sammen med anmodning om utbetaling, så snart tiltaket er gjennomført og betalt. Ved bygningsmessige tiltak skal det også sendes inn en enkel rapport med foto som beskriver arbeidet.

Andre vilkår

Riksantikvaren/kommunen tar forbehold om at tilskuddet kan bli krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom mottaker gir uriktige opplysninger. Dette gjelder også dersom kostnadene viser seg å bli lavere enn budsjettert i søknaden, eller dersom tiltaket ikke blir gjennomført etter forutsetningene.

Ved behandling av tilskuddssøknaden legger vi til grunn foretakets nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret angående Registrert i og/eller Frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Tilskuddsbeløp gis basert på søknadsbeløp eksklusive mva. når foretaket er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Tilskuddsbeløp gis basert på søknadsbeløp inklusive mva. når foretaket ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Tilskuddssøker skal varsle skriftlig til Byantikvaren ved endringer i foretakets status i Merverdiavgiftsregisteret. Dette for tidligst mulig å kunne hensynta eventuelt økonomisk konsekvens, samt bedre forutsigbarhet for partene.

Før utbetaling av tilskuddsbeløp, basert på innsendt og godkjent regnskapsdokumentasjon, vil vi sjekke status foretakets nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret.

Hvis denne status er endret fra ikke-registrert til registrert, vil tilskuddet bli avkortet til tilsvarende %-andel som ble gitt i vedtaket om tilskudd, men med grunnlag i kostnader eksklusiv mva. Hvis denne status er endret fra registrert til ikke-registrert, vil tilskuddsbeløpet bli det samme, men utgjøre en lavere prosentandel av kostnadene inklusive mva.

Skjema for søknad

Søknadsskjema tilskudd brannsikring 2023

Dokumentet kan kopieres, fylles ut og lastes ned som pdf.

Byantikvarens side om brannsikring, med aktuelle lenker.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 24.01.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward