Tilskudd til kulturminnevern

Tilskudd til kulturminnevern

Byantikvaren har for tiden ingen generelle tilskuddsmidler til eiere av verneverdige hus. For brannsikring på Møllenberg kan det søkes om tilskudd

Nedenfor omtaler vi ulike tilskuddsordninger

SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket

Ordningen omfatter alle eiere av landbrukseiendommer.

SMIL-ordningen gir støtte til planlegging og gjennomføring av engangstiltak knyttet til blant annet istandsetting og skjøtsel av kulturminner og kulturmiljøer.

Landbruk og naturforvaltning ved Miljøenheten i Trondheim kommune kan bistå eiere ved utarbeidelse av planer og behandler søknader som kommer inn under denne statlige tilskuddsordningen. Miljøenheten har telefonnummer: 72 54 25 50.

Kulturminnefondet

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Også frivillige lag og organisasjoner kan søke enten de eier eller forvalter et kulturminne. Søknadsfristen er løpende.

Kulturminnefondet.no

Trøndelag fylkeskommune

Private eiere av freda bygninger kan søke om tilskudd. Eiere får tilsendt informasjon fra fylkeskommunen.

Om tilskuddsordningen.

Riksantikvaren

Riksantikvaren har mange ulike tilskuddsordninger. Se oversikt og informasjon hos Riksantikvaren.

Norsk Kulturarv

Gjennomfører de landsomfattende aksjonene "Ta et tak" og "Ryddeaksjonen".

"Ta et tak" - aksjonene er ment som "nødhjelp" til forfallstruede bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi.

I "Ryddeaksjonen" kan skoler, lag og foreninger søke om økonomisk støtte til å gjennomføre et arbeid for å vedlikeholde og bevare vår felles kulturarv.

Les mer om aksjonene på Norsk kulturarv.

Norsk kulturarv er en stiftelse som holder til i Vågå. Norsk kulturarvs visjon er "Vern gjennom bruk".

Stiftelsen UNI

er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner.

Stiftelsen UNI

Fortidsminneforeningen

Kulturminner for alle

Tilskudd til istandsetting og tradisjonshåndverk.

Fortidsminneforeningen har mottatt midler fra Sparebankstiftelsen DNB, og har igangsatt prosjektet Kulturminner for alle.

Prosjektet skal styrke våre gamle håndverk, og sikre fellesskapets kulturminner. En stor del av prosjektet vil være søkbare midler til istandsetting av kulturminner.

Hvem kan søke?

  • Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt
  • Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring
  • Bygningene det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk

Søknadsfrist og mer informasjon hos Fortidsminneforeningen.

Fortidsminneforeningen er en frivillig organisasjon.

Private legater og fond

Noen av legatene og fondene i Norge gjelder kulturminnevern. Oversikt finnes på Legatsiden. Legathåndboken gir også oversikt over fond og legater.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 16.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward