Bruksendring av byggverk

Bruksendring av byggverk

Bruksendring innebærer å endre bruken av et rom, del av et byggverk eller hele byggverket. I denne veilederen ser vi nærmere på bruksendring av hele eller del av et byggverk.

Varig og tidsbestemt bruksendring er søknadspliktig dersom byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annen bruk enn det som tidligere er godkjent. Departementet har uttalt at terskelen for at kommunen skal kunne kreve innsendt søknad om bruksendring er svært lav.

Det er byggetillatelsen for eksisterende bygg med eventuelle vilkår som angir den lovlige bruken. Spørsmålet om søknadsplikt avgjøres etter en konkret vurdering av ønsket bruk der følgende momenter kan være aktuelle:

  • Fører den nye bruken til endret belastning på omgivelsene? Eksempler kan være lukt, støy, økt trafikk, endrede åpningstider eller endret struktur i nærmiljøet (boligstrøk/næringsstrøk).
  • Skal det gjennomføres konstruksjonsmessige endringer eller endringer i tekniske løsninger, som eksempelvis ventilasjon, trinnfri atkomst, brannsikring, sanitærinstallasjoner eller vannforsynings- og avløpsanlegg?

En søknadspliktig bruksendring av et byggverk kan for eksempel være fra undervisnings- til kontorbygg, fra kantine til kafe eller fra klesbutikk til butikk for hvitevarer.

Ny ønsket bruk må vurderes opp mot gjeldende plan- og bygningslovgivning for å se om nye krav kan komme inn med tanke på den nye bruken. Dersom bruksendringen er i strid med plangrunnlaget vil den også kreve dispensasjon.

Relevant lovverk

Pbl kapittel 20. Søknadsplikt

SAK10 § 2-1. Varig og tidsbestemt bruksendring 

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 20.10.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward