Byggegrense mot offentlig vei

Byggegrense mot offentlig vei

En byggegrense er en fastlagt grense for hvor nært du har lov til å bygge mot omkringliggende bygninger, vegetasjon, vei, jernbane, sjø og lignende.

Byggegrensen mot offentlig vei skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av veien, arealbehov ved framtidig utbedring og miljøet på eiendommene langs veien.

Det er derfor i utgangspunktet ikke tillatt å plasseres bygninger, murer, støyskjermer, parkeringsplasser og lignende innenfor byggegrensen. Det samme gjelder også for tilbygg til tidligere oppførte bygninger, gjenoppbygging av nedrevne eller nedbrente bygninger, samt annen innretning dersom disse kan komme i konflikt med de hensyn byggegrensen skal ivareta.

Hvis du likevel ønsker å bygge innenfor byggegrensen så må du først søke og få en tillatelse. Hvis eiendommen din er regulert så må du søke til kommunen om dispensasjon fra reguleringsplanen. Hvis eiendommen din derimot er uregulert så må du søke om tillatelse hos aktuell veimyndighet.

Veimyndighet

For kommunal vei er det kommunen selv som er veimyndighet, og søknad om å bygge innenfor byggegrensen sendes til Byggesakskontoret. For fylkesvei og riksvei er det henholdsvis Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen som er veimyndighet.

Hvordan finne byggegrensen mot offentlig vei

Det første du må gjøre er å avklare om eiendommen din er regulert eller uregulert. Dette kan du gjøre i kommunens kartløsning. At en eiendom er regulert vil si at det finnes en reguleringsplan for eiendommen.

Hvis din eiendom er uregulert så er det dagens avstandsgrense i vegloven som gjelder:

 • 15 meter fra kommunal vei
 • 50 meter fra fylkesvei
 • 15 meter fra kommunal vei
 • 15 meter fra gang- og sykkelvei (uavhengig av om veien er riksvei, fylkesvei eller kommunal vei)

Avstanden måles fra midten av veien.

Hvis din eiendom derimot er regulert så kan byggegrensen være tegnet inn på plankartet eller angitt i bestemmelsene. Hvis dette ikke er tilfellet så må du se på hvilke avstandsregler som gjaldt på det tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt. Oversikten under viser de forskjellige endringene i avstandskravet og når de trådte i kraft:

Byggegrenser i ulike tidsperioder

1. juli 1913 - 11. august 1931
 • Avstand til kommunal vei: 3,5 meter
 • Avstand til fylkesvei: 3,5 meter
 • Avstand til riksvei: 3,5 meter

Avstanden måles fra veikant/ytterkant av fortau.

12. august 1931 - 27. juli 1938
 • Avstand til kommunal vei: 5 meter
 • Avstand til fylkesvei: 5 meter
 • Avstand til riksvei: 5 meter

Avstanden måles fra veikant/ytterkant av fortau.

28. juli 1938 - 31. desember 1963
 • Avstand til kommunal vei: 7,5 meter
 • Avstand til fylkesvei: 7,5 meter
 • Avstand til riksvei: 7,5 meter

Avstanden måles fra veikant/ytterkant av fortau.

1. januar 1964 - 31. juni 1996
 • Avstand til kommunal vei: 12,5 meter
 • Avstand til fylkesvei: 12,5 meter
 • Avstand til riksvei: 30 meter

Avstanden måles fra veiens midtlinje.

1. juli 1996 - 31. desember 2009
 • Avstand til kommunal vei: 15 meter
 • Avstand til fylkesvei: 15 meter
 • Avstand til riksvei: 50 meter (kan settes lavere)

Avstanden måles fra veiens midtlinje.

1. januar 2010 -
 • Avstand til kommunal vei: 15 meter
 • Avstand til fylkesvei: 50 meter
 • Avstand til riksvei: 50 meter (kan økes til 100)
 • Avstand til gang- og sykkelvei: 15 meter

Avstanden måles fra veiens midtlinje.

Relevant lovverk

Vegloven § 29

Pbl kapittel 19. Dispensasjon

Sist oppdatert: 10.05.2024

Fant du det du lette etter?