Forstøtningsmur

Forstøtningsmur

Forstøtningsmur (støttemur) er en mur som støtter opp løsmasser o.l. i en skråning eller terrassert terreng.

Oppføring, endring og fjerning av mindre forstøtningsmurer kan være unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Muren har en avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter når høyden er på inntil 1,0 meter
  • Muren har en avstand fra nabogrense på minst 4,0 meter når høyden er på inntil 1,5 meter
  • Forstøtningsmuren må ikke være i strid med reguleringsplan eller annet lovverk

Som tiltakshaver har du ansvar for at forstøtningsmuren er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke kommer i strid med annet regelverk. Du bør derfor sjekke om reguleringsplanen for eiendommen din har konkrete bestemmelser om forstøtningsmurer. Annet relevant regelverk kan for eksempel være vegloven.

Dette innebærer blant annet at forstøtningsmuren ikke må hindre sikten i frisiktssone mot veg eller være til hinder for snøopplag langs offentlig veg. I Trondheim kommune praktiserer vi en avstand på 1,0 meter fra ytre vegkant eller regulert vegkant (inkludert fortau) for snøopplag.

Vær også oppmerksom på at forstøtningsmuren ikke må bygges i strid med ev. byggegrense i reguleringsplanen. Hvis det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg så er det veglovens avstandskrav som gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at hvis forstøtningsmuren medfører flytting av avkjørsel fra offentlig veg, så vil selve avkjørselen være søknadspliktig. Det vil da være nødvendig å få avklart plasseringen av avkjørselen først.

Krav til ansvarsrett for søknadspliktige støttemurer

Dersom støttemuren er søknadspliktig, er hovedregelen at kommunen krever at jobben ansvarsbelegges. Det betyr at privatpersoner ikke selv kan utføre jobben. Vi praktiserer likevel at murer med inntil 1 meters høyde kan fritas fra krav om ansvarsrett. Dette gjelder også når støttemuren plasseres helt i nabogrensen.

Sikring mot fall

Høyder over 0,5 m må sikres mot fall. Det er ditt ansvar at dette løses på en forsvarlig måte.

Relevant lovverk

Pbl § 20-4. Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Vegloven § 30 (gjerde og fri sikt)

Vegloven § 40 (avkjørsel)

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 6. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 28.03.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward