Innhegning (gjerde) mot veg

Innhegning (gjerde) mot veg

En innhegning er en åpen, enkel og lett konstruksjon som for eksempel et flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette.

Oppføring, endring og riving av innhegning mot veg kan være unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Høyden må ikke være over 1,5 meter
  • Innhegningen hindrer ikke sikten i frisiktsoner mot veg
  • Innhegningen må ikke være i strid med reguleringsplan eller annet lovverk

Som tiltakshaver har du ansvar for at innhegningen mot veg er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke kommer i strid med annet regelverk.

Du bør derfor sjekke om reguleringsplanen for eiendommen din har konkrete bestemmelser om innhegning (gjerde) mot veg. Annet relevant regelverk kan for eksempel være vegloven. Dette innebærer blant annet at innhegningen ikke må hindre sikten i frisiktssone mot veg eller være til hinder for snøopplag langs offentlig veg. Langs kommunale veier tillates ikke tiltak som kan hindre opplag av snø innenfor en avstand av minimum 1 meter fra ytre veikant eller regulert veikant, jf. § 13.9 i kommuneplanens arealdel 2012-2024.

Vi gjør oppmerksom på at hvis innhegningen medfører flytting av avkjørsel fra offentlig veg, så vil selve avkjørselen være søknadspliktig. Det vil da være nødvendig å få avklart plasseringen av avkjørselen først.

Tette, tyngre gjerder mot veg, for eksempel støyskjerm, vil være en konstruksjon som krever byggetillatelse.

Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, med det kan likevel være enkelte eldre reguleringsplaner som regulerer bruken av gjerde. Ta også høyde for at det kan være privatrettslige begrensninger som følger av grannegjerdelova og granneloven.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Vegloven § 30 (gjerde og fri sikt) 

Vegloven § 40 (avkjørsel) 

Grannegjerdeloven 

Granneloven 

SAK10 § 4-1 bokstav f nr. 3. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 16.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward