Intern veg og oppstillingsplasser for biler og landbruksmaskiner

Intern veg og oppstillingsplasser for biler og landbruksmaskiner

Med intern veg menes adkomstveg eller veg mellom forskjellige byggverk på eiendommen. 

Opparbeidelse og endring av intern veg og biloppstillingsplasser er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom.

Unntaket fra byggesaksbehandling forutsetter likevel følgende:

  • Intern veg er på egen tomt
  • Biloppstillingsplassene er til eiendommens bruk
  • Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m
  • Arbeidet krever ikke vesentlige terrenginngrep
  • Intern veg må ikke være i strid med reguleringsplan eller annet lovverk

Som tiltakshaver har du ansvar for at intern veg er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke kommer i strid med annet regelverk.

Intern veg og biloppstillingsplass kan i utgangspunktet legges inntil 1 meter fra nabogrensen uten at det er søknadspliktig. Regulert byggegrense gjelder ikke for slike tiltak. Dersom du skal bygge vei eller biloppstillingsplass nærmere nabogrensen enn 1 meter, er dette søknadspliktig.

Vi gjør oppmerksom på at hvis den interne vegen medfører flytting eller etablering av ny avkjørsel fra offentlig veg, så vil selve avkjørselen være søknadspliktig. Det vil da være nødvendig å få avklart plasseringen av avkjørselen først.

Hvis du må heve eller senke terrenget for å få bygget intern veg og/eller biloppstillingsplass, finnes det egne regler om hvor mye du kan endre terrenget uten å søke. Det finnes også egne regler for oppføring av støttemur.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 10. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 22.06.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward