Skilt og reklameinnretning

Skilt og reklameinnretning

Eksempler på skilt er virksomhetsskilt som annonserer stedlig virksomhet og informasjonsskilt som informerer om leietakere m.m. innenfor et område eller en bygning. Reklameskilt er skilt og lignende innretning som annonserer varer, tjenester eller arrangementer.

Hvorvidt skilt og reklameinnretning er søknadspliktig og hvordan du skal søke avhenger av utforming, plassering og størrelse. Reguleringsplaner, vegloven og annet lovverk kan gi føringer uavhengig av søknadsplikten.

Unntatt søknadsplikt

Montering av skilt og reklameinnretninger kan være unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Det gjelder kun ett enkelt skilt eller reklameinnretning
  • Størrelsen overskrider ikke 3,0 m2
  • Skilt- eller reklameinnretningen monteres flatt på vegg
  • Skiltet er ikke i strid med reguleringsplan eller annet lovverk

Som tiltakshaver har du ansvar for at skilt og reklameinnretningen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke kommer i strid med annet regelverk.

Oppføring av ytterligere ett skilt eller reklameinnretning på en fasade som fra før har slike innretninger, kan også være unntatt søknadsplikten, forutsatt at oppføringen ikke er i strid med kravet til visuelle kvaliteter i plan- og bygningsloven. Dersom kommunen finner at tiltaket er i strid, kan den i ettertid gi pålegg om fjerning.

Søknadsplikt

Det skilles mellom søknadspliktige skilt som du kan montere selv og søknadspliktige skilt som må monteres av ansvarlige foretak.

Dersom skiltet er mellom 3,0 m2 og 6,5 m2 kan du selv stå ansvarlig for søknaden så lenge du kun skal montere et enkelt skilt på en vegg eller plassere et frittstående skilt på terreng med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m. Du kan ikke selv stå ansvarlig dersom det skal være flere skilt på samme fasade eller på samme sted. Det samme er tilfellet hvis skilt- og reklameinnretningen kan utgjøre fare for personsikkerhet.

Er skiltet over 6,5 m2, stikker ut fra veggflaten eller av andre årsaker kan utgjøre en fare for omgivelsene, må et ansvarlig foretak utarbeide søknaden. Det må også engasjeres profesjonelle foretak som tar ansvaret for prosjektering og utførelse/montering.

Andre bestemmelser som kan gi føringer for reklameskilt

Skilt- og reklameinnretninger langs riks- og fylkesveger krever uttalelse fra henholdsvis Statens vegvesen eller fylkeskommunen, som vurderer reklameskiltet opp mot bestemmelser i vegloven. Kommunen gjør samme vurdering når det gjelder reklameskilt langs kommunale veger. Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, for omgivelsene eller for trafikken.

Reguleringsplaner kan ha bestemmelser om reklameskilt eller bevaring av verneverdig bebyggelse. Du kan finne ut om huset ditt har antikvarisk verdi på aktsomhetskartet for kulturminner. Er huset markert på kartet, så trenger du en uttalelse fra byantikvaren.

Retningslinjer for skilt og reklame i Trondheim kommune

For å bidra til ensartet og forutsigbar praktisering av kommunens skjønnsmessige vurdering av skilt og reklameinnretninger er det utarbeidet egne retningslinjer.

Skiltplan

Byggesakskontoret anbefaler at det utarbeides en skiltplan når det skal plasseres flere skilt på samme sted. Skiltplanen bør angi plassering og eventuelle begrensninger i størrelse, fargebruk og lyssetting.

Enkelte reguleringsplaner krever at det skal utarbeides en skiltplan. Denne vil gi føringer for Byggesakskontorets behandling.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Pbl § 29-2. Visuelle kvaliteter

Pbl § 30-3. Skilt- og reklameinnretninger

SAK10 § 3-1 bokstav d. Mindre tiltak på bebygd eiendom

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 4. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Retningslinjer for skilt og reklame i Trondheim kommune

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 19.04.2024

Fant du det du lette etter?