Skilt og reklameinnretning

Eksempler på skilt er virksomhetsskilt som annonserer stedlig virksomhet og informasjonsskilt som informerer om leietakere osv. innenfor et område eller en bygning. Reklameskilt er skilt og liknende innretning som annonserer varer, tjenester eller arrangementer.

Hvorvidt skilt og reklameinnretning er søknadspliktig og hvordan du skal søke avhenger av utforming, plassering og størrelse. Reguleringsplaner, vegloven og annet lovverk kan gi føringer uavhengig av søknadsplikten.

Unntatt søknadsplikt

Montering av skilt og reklameinnretninger kan være unntatt fra kravet om byggesaksbehandling dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

  • Ett enkelt skilt eller reklameinnretning
  • Størrelsen er på være inntil 3,0 m2
  • Skilt- eller reklameinnretningen monteres flatt på vegg
  • Skiltet må ikke være i strid med reguleringsplan eller annet lovverk

Som tiltakshaver har du ansvar for at skilt og reklameinnretningen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven og at den ikke kommer i strid med annet regelverk.

Oppføring av ytterligere ett skilt eller reklameinnretning på fasade som fra før har slike tiltak, kan også være unntatt med mindre oppføringen kommer i konflikt med kravet til visuelle kvaliteter i plan- og bygningsloven.

Belyste skilt er normalt unntatt fra kravet om byggesaksbehandling, med mindre belysning er i strid med kravet til visuelle kvaliteter. Dersom kommunen finner at tiltaket er i strid, kan den i ettertid gi pålegg om fjerning.

Søknadsplikt

Vi skiller mellom søknadspliktige skilt som du kan montere selv og søknadspliktige skilt som må monteres av ansvarlige foretak.

Søknadspliktig uten krav om ansvarsrett
Dersom skiltet er mellom 3,0 m2 og 6,5 m2 kan du selv stå ansvarlig for søknaden så lenge du kun skal:

  • montere ett enkelt skilt på vegg, eller
  • plassere ett frittstående skilt på terreng med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m

Du kan ikke selv stå ansvarlig dersom det skal være flere skilt på samme fasade eller på samme sted. Det samme er tilfellet hvis skilt- og reklameinnretningen kan utgjøre fare for personsikkerhet.

Søknadspliktig med krav om ansvarsrett
Er skiltet over 6,5 m2, stikker ut fra veggflaten eller av andre årsaker kan utgjøre en fare for omgivelsene, må et ansvarlig foretak utarbeide søknaden. I tillegg må det søkes om ansvarsretter for prosjektering og utførelse/montering. 

Eksempler på andre bestemmelser som kan gi føringer for reklameskilt
Skilt- og reklameinnretninger må ikke virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for trafikken. De skal heller ikke være i strid med ønsket utvikling i kommunen.

Skilt og reklame langs riks- og fylkesveger krever uttalelse fra Statens vegvesen som vurderer reklameskiltet etter bestemmelser i vegloven. Kommunen skal også vurdere reklameskilt langs kommunale veger etter samme bestemmelser.

Reguleringsplaner kan ha bestemmelser om reklameskilt eller bevaring av verneverdig bebyggelse. Du kan finne ut om huset ditt har antikvarisk verdi på aktsomhetskartet for kulturminner. Er huset markert på kartet, så trenger du en uttalelse fra byantikvaren.

Skiltplan
Byggesakskontoret anbefaler at det utarbeides en skiltplan når det skal plasseres flere skilt på samme sted. Skiltplanen bør angi plassering og eventuelle begrensinger i størrelse, fargebruk og lyssetting. En skiltplan vil da fungere som et styringsverktøy for huseier i forhold og vil bidra til et godt visuelt uttrykk.

Enkelte reguleringsplaner krever at det skal utarbeides en skiltplan. Denne vil gi føringer for Byggesakskontorets behandling.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

SAK10 § 3-1 bokstav d. Mindre tiltak på bebygd eiendom

SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 4. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 21.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006