Solceller og solfangere

Solceller og solfangere

Solenergisystemer (solcellepanel og solfangere) genererer elektrisitet eller varme fra solas energi.

Solceller

Solceller omdanner solenergi til elektrisitet. Med solcellepanel kan du lage miljøvennlig strøm av solenergi.

Solfangere

Solfangere bruker solenergien til å varme opp vann. Det er et særlig godt alternativ om du har vannbåren varme i boligen fra før, eller om du bruker mye varmtvann.

Søknadsplikt

I de fleste steder i Trondheim kan du montere solenergisystem uten å søke. Dersom du bor i en hensynssone for bevaring av kulturmiljø, i et antikvarisk hus eller et område med mange like hus, må du søke kommunen om tillatelse.

Du trenger ikke sende inn byggesøknad dersom

  • Fasadens karakter ikke endres vesentlig, se også vår veileder om fasadeendring. Er du usikker, kan vi vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til oss på . Det er også mulig å kontakte vårt publikumsmottak i Bytorget for avklaring av søknadsplikt.
  • Solcellepanelet installeres i tilknytning til én boenhet eller branncelle.
  • Solenergisystemet ikke kommer i konflikt med bestemmelser eller intensjon i reguleringsplan.

Du må sende inn byggesøknad dersom

  • Fasadens karakter endres vesentlig
  • Solenergisystemet monteres på verneverdig bebyggelse.
  • Det er fare for nedfall på offentlige arealer som gater, fortau og felles innganger.
  • Solenergisystemet får betydning for brannsikkerheten. Det kan for eksempel være i tilfeller hvor solenergisystemer etableres over flere boenheter.

Bruk av ansvarlige foretak

I en rekke tilfeller er anleggene så små at vi kan gi unntak fra kravet om ansvarlige foretak selv om solenergisystemet er søknadspliktig. Vi kan vurdere dette konkret dersom du sender inn en forespørsel til oss.

Det er uansett fornuftig å bruke fagfolk til selve jobben. Avklar med din leverandør hva du eventuelt kan gjøre selv.

Hvordan vet jeg om huset mitt er antikvarisk eller i en hensynssone?

Gå inn i kommunens kartløsning og søk opp din adresse. Velg kartlaget “Aktsomhetskart kulturminner” i nedtrekksmeny i venstre kolonne (merket med gult i bildet under). Dersom ditt hus har blå, rød eller lilla farge eller omfattes av en hensynssone (skravur), må du søke om å etablere et solenergisystem.

Kartutsnitt

Hvordan vurderer vi solcellepaneler på antikvarisk bebyggelse?

Når en huseier søker om å montere solenergisystem, vurderer Byggesakskontoret sammen med byantikvaren hvor synlig anlegget blir fra gaten, og hvordan gatebildet og strøket for øvrig ser ut.

Vi i kommunen følger nøye med på teknologiutviklingen, som gir oss stadig nye og mer diskrete løsninger. Etter hvert som både teknologien, prisen og utseendet på disse løsningene blir bedre, vil det bli tilsvarende lettere for huseiere i områder med vernehensyn å få solceller på eget tak.

Brannsikkerhet

For solcelleanlegg som skal betjene flere boenheter, eller for næringsbygg, kan det bli nødvendig med et eget teknisk rom for batteri. Dette må normalt utføres som egen branncelle. I tillegg må rørgjennomføringer gå gjennom branncellebegrensende bygningsdeler.

En må også ta hensyn til hvordan byggets brannegenskaper påvirkes av solcellene i seg selv. Det kan f.eks. medføre større fare for brannspredning, eller skape utfordringer for slukkemannskaper. Dette gjør at både prosjektering og utførelse må gjøres av ansvarlig foretak.

Relevant lovverk

Pbl § 20-1. Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 02.08.2022

Fant du det du lette etter?