Eiendomsskatt 2022

Eiendomsskatt 2022

På denne siden finner du informasjon som gjaldt eiendomsskatten for 2022.

Fra 2023 oppdateres grunnlaget for eiendomsskatt ved omtaksering av hele kommunen.

Siste faktura for eiendomsskatt basert på eiendomsskattegrunnlag for 2022 hadde betalingsfrist 20. januar 2023.

Informasjon om omtaksering og ny eiendomsskatt for 2023 finner du på siden: Eiendomsskatt 2023

Hvordan ble eiendomsskatten for min bolig beregnet for 2022?

Eiendomsskatten takseres på nytt om lag hvert tiende år, for å følge prisutviklinga i boligmarkedet.

Din skattetakst for 2022 var enten basert på:

  • Skatteetatens beregning av boligverdien din, eller
  • en oppdatert kommunal takst.

Alle som fikk ny eiendomsskattetakst, fikk brev med informasjon. I brevet stod det også om eiendomsskatten for din eiendom var basert på kommunal takst, eller på boligverdi fra Skatteetaten.

Logg inn på Min side for å finne din eiendomsskatt.

Logg inn på Min side

Beregningsgrunnlag

I 2022 var det Skatteetatens beregnede boligverdi som var grunnlaget for beregninga av eiendomsskatten for de fleste boligene i kommunen.

Unntaket var næringseiendommer, fritidseiendommer, ubebygde tomter, og nyere boliger som ennå ikke hadde fått fastsatt boligverdi fra Skatteetaten. Disse hadde fortsatt den tidligere kommunalt fastsatte taksten – med mindre eier selv hadde endret takstgrunnlaget via Skatteetaten.

Til 2023 omtakseres hele kommunen, og alle får ny kommunal takst. Les mer om det på siden for eiendomsskatt 2023.

Eiendomsskattens størrelse

Eiendomsskatt = (eiendomsskatteverdi - bunnfradrag) * skattesats.

Les mer om hva som gjaldt for de ulike typene av skatteeiendom i 2022. Dersom eiendommen består av flere typer (for eksempel både bolig og næring), fastsettes egen verdi for hver type.

Bolig 2022

Skattesats: 3,2 ‰

Bunnfradrag: 550 000 kroner. Bunnfradrag gis per selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatteverdi: 70% av fastsatt verdi av boligen. Verdien er for de fleste boligverdi fra Skatteetaten, unntaksvis kommunal takst.

Næring 2022

Skattesats: 4,2 ‰

Bunnfradrag: Ingen

Eiendomsskatteverdi: Verdi fastsatt av en kommunal takst.

Ubebygd tomt 2022

Skattesats: 4,2 ‰

Bunnfradrag: Ingen

Eiendomsskatteverdi: Verdi fastsatt av en kommunal takst.

Fritidseiendom 2022

Skattesats: 3,2 ‰

Bunnfradrag: 550 000 kroner

Eiendomsskatteverdi: 70% av verdi fastsatt av en kommunal takst.

Særskilt grunnlag 2022

Skattesats: 6,05 ‰ eller 7,0 ‰. Promillen kommer av skattesatsene i Trondheim (6,05) og Klæbu (7,0) kommuner før sammenslåingen.

Bunnfradrag: Ingen

Eiendomsskatteverdi: Egen eiendomsskatt på særskilt grunnlag (maskiner i verk og bruk) er på vei til å fases ut. Takst fra 2018 er redusert med fire syvendedeler for 2022.

Kan jeg få fritak for eiendomsskatten?

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt

I henhold til eigedomsskattelova er det en del eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Eiendomsskattekontoret har oversikt over hvem dette gjelder – blant annet kommunens egne eiendommer, enkelte eiendommer som staten eier, og landbrukseiendommer som aktivt driver med jord- og skogbruk.

Du kan få informasjon om hvilke eiendommer som har fått fritak gjennom eiendomsskattelistene, som vanligvis ligger ute mellom 1. mars og 15. april hvert år. Du kan også få informasjon ved utsendelse av takstmelding for nye eller endrede eiendommer.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte.

Bystyret kan gi helt eller delvis fritak for eiendomsskatt til eiendommer som oppfyller kriteriene i eigedomsskattelova. Dette er likevel ikke noe du har krav på, selv om vilkårene er oppfylt. Bystyrets kriterier for fritak ble sist behandlet i bystyresak 162/14.

Hvilke eiendommer kan få unntak?

For tiden brukes kun eigedomsskattelova § 7a i Trondheim. Dermed er det i hovedsak kun følgende som kan få unntak for eiendomsskatten i Trondheim:

  • Eiendommer som er eid av stiftelser eller institusjoner som er til nytte for kommunen, fylket eller staten.
  • Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett, og kultur, som kan få fritak.

Trondheim kommune har tidligere på eget initiativ også gitt fritak for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene – men dessverre klarer systemene våre ennå ikke å fange opp alle som har rett til fritak.

Derfor er det fortsatt du som er hjemmelshaver som har ansvar for å søke om fritak – dersom du mener eiendommen oppfyller kriteriene.

Hvordan søker jeg om fritak?

Søknad kan sendes inn fortløpende, gjerne så tidlig som mulig på året. Beslutning om fritak gjøres normalt i forbindelse med behandlinga av budsjettet for kommende år, vanligvis i desember.

Søknaden må inneholde:

  • Begrunnelse for hvorfor du mener eiendommen er berettiget til fritak etter § 7a.
  • Kopi av vedtekter/regnskap eller lignende, som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden sendes på e-post til , eller på papir til

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Eiendomsskatt
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Kan jeg klage på taksten?

Klagefrist for 2022 er utgått.

Åpenbare feil i fastsetting eller utskriving av eiendomsskatten vil fremdeles rettes.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som norske kommuner kan vedta å innføre – og Trondheim har faktisk hatt eiendomsskatt helt siden slutten av 1800-tallet.

Forrige gang bystyret i Trondheim endret metoden for utregning, var 1. oktober 2020

I Trondheim kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, også næringseiendommer.

I de fleste tilfeller er det den som er registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) som er ansvarlig for eiendomsskatten.

Du kan lese mer om eiendomsskatten for boliger hos Skatteetaten.

Når får endringer på eiendommen innvirkning på eiendomsskatten?

Det er situasjonen på eiendommen 1. januar i skatteåret som er grunnlaget for beregninga av eiendomsskatten inneværende år.

Når kan jeg se skattelistene for eiendomsskatt?

Listene med eiendomsskatt per eiendom legges ut til offentlig ettersyn hvert år - vanligvis rundt 1. mars. Dette gjøres digitalt på nettsiden for eiendomsskatt. Du kan også se listene ved å møte opp i bytorget. Dato kunngjøres på kommunens nettsider og i lokale aviser.

Ordliste

Boligverdi

Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av bolig. Den fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå, multiplisert med boligens areal (p-rom). Boligverdi må ikke forveksles med Formuesverdi.

Bunnfradrag

Et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for selvstendige godkjente boenheter (med eget kjøkken, bad og wc) som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatteverdi

Eiendomsskatteverdi er skatteobjektets verdi etter at lovpålagte reduksjoner er gjort.

For eksempel skal antatt markedsverdi av en bolig reduseres til 70% i henhold til eigedomsskattelova.

Formuesverdi

Formuesverdien har ingenting med eiendomsskatt å gjøre. Det er en prosentandel av boligverdien som blir brukt som en del av grunnlaget for formuesskatt til staten. Den er vanligvis 25% for primærboliger, og 90% for sekundærboliger.

Du kan lese mer om formuesverdi på Skatteetatens nettsider.

Skattesats

Promillesats for beregning av eiendomsskatt. Bystyret fastsetter satsen hvert år, på bakgrunn av eigedomsskattelova.

Kontakt oss

Enhet for kart og arkitektur har ansvaret for beregning og betaling av eiendomsskatt i Trondheim kommune.

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for kart og arkitektur, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim

E-post:

Eiendomsskatt-telefonen: 72 54 28 20

Sist oppdatert: 21.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward