Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

På denne siden finner du informasjon som gjelder eiendomsskatten for 2022.

Fra 2023 oppdateres grunnlaget for eiendomsskatt ved omtaksering av hele kommunen.

Siste faktura for eiendomsskatt basert på eiendomsskattegrunnlag for 2022 har betalingsfrist 20. januar 2023.

Informasjon om omtaksering og ny eiendomsskatt for 2023 finner du på siden: Eiendomsskatt 2023

Eiendomsskattelister for 2022

Her kan du se listene som viser eiendomsskatt for 2022 i Trondheim kommune.

Eiendomsskatt 2022 - eiendommer med adresse (pdf, 14.6 MB)

Eiendomsskatt 2022 - eiendommer uten adresse, sortert på gnr/bnr (pdf, 707 kB)

Listene viser vedtatt eiendomsskatt pr. 1. mars 2022, og vil ikke bli oppdatert.

Når skal jeg betale?

Eiendomsskatten betales sammen med andre kommunale avgifter, fordelt på fire årlige terminer. Faktura blir sendt ut om lag en måned før forfall.

 • Første termin (1. januar – 31. mars) betales innen 20. april.
 • Andre termin (1. april – 30. juni) betales innen 20. juli.
 • Tredje termin (1. juli – 30. september) betales innen 20. oktober.
 • Fjerde termin (1. oktober – 31. desember) betales innen 20. januar.

I de fleste tilfeller er det den som er registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) som er ansvarlig for eiendomsskatten, og som får får tilsendt faktura.

Spør oss om kommunal faktura

Har du spørsmål knyttet til fakturaen din? Finn svar på det meste om betaling, oppdeling og utsettelse av faktura.

Selve fakturaen finner du på Min side.

Finner du ikke svaret her, kan du ta kontakt på tlf. 99 32 56 00, eller på e-post eiendomsavgifter@trondheim.kommune.no.

NB: Det kan være stor pågang på telefonen. Det kan derfor være en fordel å sende en e-post. Vi svarer deg på e-post så snart vi kan.

Spørsmål om eiendom

Har du spørsmål knyttet til selve eiendommen din, ta kontakt på tlf. 72 54 28 20, eller på e-post eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no.

Husk å oppgi kundenummer ved alle henvendelser.

Hvor mye skal jeg betale?

Logg inn på Min side for å finne fakturaene dine.

Logg inn på Min side

Hvordan beregnes eiendomsskatten for min bolig?

Eiendomsskatten takseres på nytt om lag hvert tiende år, for å følge prisutviklinga i boligmarkedet.

Din skattetakst for 2022 er enten basert på:

 • Skatteetatens beregning av boligverdien din, eller
 • en oppdatert kommunal takst.

Alle som får ny eiendomsskattetakst i løpet av 2022, får brev med informasjon. I brevet står det også om eiendomsskatten for din eiendom er basert på kommunal takst, eller på boligverdi fra Skatteetaten.

Beregningsgrunnlag

I 2022 er det Skatteetatens beregnede boligverdi som er grunnlaget for beregninga av eiendomsskatten for de fleste boligene i kommunen.

Unntaket er næringseiendommer, fritidseiendommer, ubebygde tomter, og nyere boliger som ennå ikke har fått fastsatt boligverdi fra Skatteetaten. Disse vil fortsatt ha den tidligere kommunalt fastsatte taksten – med mindre eier selv har endret takstgrunnlaget via Skatteetaten.

Til 2023 vil vi omtaksere hele kommunen, og alle får ny kommunal takst. Les mer om det på siden for eiendomsskatt 2023.

Eiendomsskattens størrelse

Eiendomsskatt = (eiendomsskatteverdi - bunnfradrag) * skattesats.

Les mer om hva som gjelder for de ulike typene av skatteeiendom i 2022. Dersom eiendommen består av flere typer (for eksempel både bolig og næring), fastsettes egen verdi for hver type.

Bolig 2022

Skattesats: 3,2 ‰

Bunnfradrag: 550 000 kroner. Bunnfradrag gis per selvstendige godkjente boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatteverdi: 70% av fastsatt verdi av boligen. Verdien er for de fleste boligverdi fra Skatteetaten, unntaksvis kommunal takst.

Næring 2022

Skattesats: 4,2 ‰

Bunnfradrag: Ingen

Eiendomsskatteverdi: Verdi fastsatt av en kommunal takst.

Ubebygd tomt 2022

Skattesats: 4,2 ‰

Bunnfradrag: Ingen

Eiendomsskatteverdi: Verdi fastsatt av en kommunal takst.

Fritidseiendom 2022

Skattesats: 3,2 ‰

Bunnfradrag: 550 000 kroner

Eiendomsskatteverdi: 70% av verdi fastsatt av en kommunal takst.

Særskilt grunnlag 2022

Skattesats: 6,05 ‰ eller 7,0 ‰. Promillen kommer av skattesatsene i Trondheim (6,05) og Klæbu (7,0) kommuner før sammenslåingen.

Bunnfradrag: 550 000 kroner

Eiendomsskatteverdi: 70% av fastsatt verdi av boligen. Verdien er for de fleste boligverdi fra Skatteetaten, unntaksvis kommunal takst.

Kan jeg få fritak for eiendomsskatten?

Eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt

I henhold til eigedomsskattelova er det en del eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Eiendomsskattekontoret har oversikt over hvem dette gjelder – blant annet kommunens egne eiendommer, enkelte eiendommer som staten eier, og landbrukseiendommer som aktivt driver med jord- og skogbruk.

Du kan få informasjon om hvilke eiendommer som har fått fritak gjennom eiendomsskattelistene, som vanligvis ligger ute mellom 1. mars og 15. april hvert år. Du kan også få informasjon ved utsendelse av takstmelding for nye eller endrede eiendommer.

Eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt

All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte.

Bystyret kan gi helt eller delvis fritak for eiendomsskatt til eiendommer som oppfyller kriteriene i eigedomsskattelova. Dette er likevel ikke noe du har krav på, selv om vilkårene er oppfylt. Bystyrets kriterier for fritak ble sist behandlet i bystyresak 162/14.

Hvilke eiendommer kan få unntak?

For tiden brukes kun eigedomsskattelova § 7a i Trondheim. Dermed er det i hovedsak kun følgende som kan få unntak for eiendomsskatten i Trondheim:

 • Eiendommer som er eid av stiftelser eller institusjoner som er til nytte for kommunen, fylket eller staten.
 • Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett, og kultur, som kan få fritak.

Trondheim kommune har tidligere på eget initiativ også gitt fritak for eiendommer som åpenbart faller innenfor kriteriene – men dessverre klarer systemene våre ennå ikke å fange opp alle som har rett til fritak.

Derfor er det fortsatt du som er hjemmelshaver som har ansvar for å søke om fritak – dersom du mener eiendommen oppfyller kriteriene.

Hvordan søker jeg om fritak?

Søknad kan sendes inn fortløpende, gjerne så tidlig som mulig på året. Beslutning om fritak gjøres normalt i forbindelse med behandlinga av budsjettet for kommende år, vanligvis i desember.

Søknaden må inneholde:

 • Begrunnelse for hvorfor du mener eiendommen er berettiget til fritak etter § 7a.
 • Kopi av vedtekter/regnskap eller lignende, som viser at stiftelsen/institusjonen er ikke-kommersiell.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden sendes på e-post til eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no, eller på papir til

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Eiendomsskatt
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Kan jeg klage på taksten?

Hvem har fastsatt taksten min?

Fra 2023 får alle eiendommer kommunal takst.

Taksten for 2022 fastsettes enten av Skatteetaten eller Trondheim kommune.

Feil i boligverdi fra Skatteetaten

Dersom du mener boligverdien som Skatteetaten har fastsatt er feil, kan du selv endre grunnlaget via skattemeldinga.

Dersom Skatteetaten endrer verdien på boligen din, vil kommunen få melding om dette i løpet av ei uke.

Du trenger dermed ikke kontakte oss i tillegg.

Feil i kommunal takst

Dersom du mener eiendomsskattetaksten som kommunen har fastsatt er feil, kan du klage på dette.

Hvem kan klage?

Det er kun tinglyst hjemmelshaver på eiendommen, eller gyldig representant (via fullmakt) som kan klage. Er du usikker på om du har rett til å klage, ta kontakt med oss på tlf. 72 54 28 20.

Hva må klagen inneholde?

Du må oppgi:

 • Hvilken eiendom klagen gjelder for (oppgi gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer)
 • Hvorfor du mener den beregna eiendomsskatten for eiendommen er feil

Merk at du ikke kan klage flere ganger på samme “sak” (det vil si som gjelder samme forhold på eiendommen).

Hvor sender jeg klagen?

Klagen sendes på e-post til eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no, eller på papir til:

Trondheim kommune
Enhet for kart og arkitektur
Eiendomsskatt
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Når er fristen for å klage?

Frist for å klage er seks uker etter kunngjøringa av eiendomsskattelistene, eller fra ny melding om skattetakst fra kommunen er mottatt.

For de fleste er dette rundt 1. mars, med frist rundt 15. april.

Merk at hvis klagen din gjelder Skatteetatens beregnede boligverdi, kan ikke kommunen behandle denne. Du må i så fall ta direkte kontakt med Skatteetaten.

Hvordan betaler jeg eiendomsskatten?

Du kan motta, dele opp, utsette og betale fakturaen på ulike måter.

Her finner du oversikten over våre betalingsmåter.

Eier egen bolig

Dersom du eier en egen bolig eller selveierleilighet (eierseksjon), vil du få din egen faktura for eiendomsskatten.

Eier eiendom sammen med andre

Hvis du eier en eiendom sammen med flere eiere, blir en av dere satt som eierrepresentant. Faktura for kommunale avgifter sendes til denne personen. Er du usikker på hvem som er representant for din eiendom, ta kontakt med oss på tlf. 72 54 28 20.

Andel i borettslag

Dersom du eier en andelsleilighet i et borettslag, vil borettslaget få en samlet faktura for eiendomsskatten.

Hva betaler jeg for?

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatten er en kommunal skatt som norske kommuner kan vedta å innføre – og Trondheim har faktisk hatt eiendomsskatt helt siden slutten av 1800-tallet.

I Trondheim kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, også næringseiendommer.

I de fleste tilfeller er det den som er registrert eier av eiendommen (tinglyst hjemmelshaver) som er ansvarlig for eiendomsskatten.

Når får endringer på eiendommen innvirkning på eiendomsskatten?

Det er situasjonen på eiendommen 1. januar i skatteåret som er grunnlaget for beregninga av eiendomsskatten inneværende år.

Når kan jeg se skattelistene for eiendomsskatt?

Listene med eiendomsskatt per eiendom legges ut til offentlig ettersyn hvert år - vanligvis rundt 1. mars. Dette gjøres digitalt på nettsiden for eiendomsskatt. Du kan også se listene ved å møte opp i bytorget. Dato kunngjøres på kommunens nettsider og i lokale aviser.

Ordliste

Boligverdi

Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av bolig. Den fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå, multiplisert med boligens areal (p-rom). Boligverdi må ikke forveksles med Formuesverdi
Boligverdi fra Skatteetaten brukes som grunnlag for eiendomsskatt i 2022. Fra og med 2023 vil kommunen fastsette takster selv.

Bunnfradrag

Et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for selvstendige godkjente boenheter (med eget kjøkken, bad og wc) som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Eiendomsskatteverdi

Eiendomsskatteverdi er skatteobjektets verdi etter at lovpålagte reduksjoner er gjort.

For eksempel skal antatt markedsverdi av en bolig reduseres til 70% i henhold til eigedomsskattelova.

Formuesverdi

Formuesverdien har ingenting med eiendomsskatt å gjøre. Det er en prosentandel av boligverdien som blir brukt som en del av grunnlaget for formuesskatt til staten. Den er vanligvis 25% for primærboliger, og 90% for sekundærboliger.

Du kan lese mer om formuesverdi på Skatteetatens nettsider.

Skattesats

Promillesats for beregning av eiendomsskatt. Bystyret fastsetter satsen hvert år, på bakgrunn av eigedomsskattelova.

Kontakt oss

Enhet for kart og arkitektur har ansvaret for beregning og betaling av eiendomsskatt i Trondheim kommune.

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for kart og arkitektur, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Besøksadresse: Bytorget i Erling Skakkes gate 14, Trondheim

E-post: eskatt.postmottak@trondheim.kommune.no

Eiendomsskatt-telefonen: 72 54 28 20

Sist oppdatert: 12.09.2022

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004