Grunnforhold

Informasjon om grunnforhold og skredfare er viktig grunnlag for arealplaner, dele- og byggesaker.

Søknad om tillatelse til grunnundersøkelse på kommunal grunn

Trondheim kommune er i utgangspunktet positiv til at det foretas grunnboringer på kommunal grunn. For å forenkle saksbehandlingen i slike saker er det  utarbeidet et skjema. Skjemaets  del 1 skal fylles ut av den som ber om tillatelse til å utføre undersøkelsene, og nødvendige vedlegg må ligge ved.  Anmodningen må sendes inn 10 virkedager før grunnboringen skal utføres. Tillatelse er gitt når kommunen ved Eierskapsenheten har haket av for at det gis tillatelse i skjemaets del 2 og skjemaet er  signert og returnert til den som har bedt om tillatelse.

Grunnundersøkelser i Trondheim

Trondheim kommune utfører grunnundersøkelser for egne prosjekter. Vi kan også utføre grunnundersøkelser for andre offentlige etater og myndigheter, men ikke for private aktører.

De fleste grunnundersøkelser i Trondheim er utført av Trondheim kommune, Rambøll Norge AS*, Multiconsult AS** og Statens Vegvesen. Trondheim kommune har en database med opplysninger om grunnundersøkelser som er gjort i Trondheim.

*  Rambøll Norge AS (RAM) eier rapporter fra tidligere firma som har skiftet navn: Kummeneje (KUM) og SCC.

** Multiconsult AS (MULT) eier rapporter fra firma som har skiftet navn: Noteby (NOT) og Geoteam (GEO).

Opplysningene i grunndatabasen og rapporter fra undersøkelser utført av Trondheim kommune er åpen for alle. For innsyn i grunnundersøkelser utført av andre enn kommunen, må man henvende seg til utførende konsulent eller bestiller av undersøkelsen.  

Registrerte opplysninger er:

 • koordinater for borpunkt
 • type sondering/prøvetaking
 • utførende  
 • rapportnr. og tittel
 • antall meter sondert
 • kvikkleire - JA/NEI
 • fjellkontakt - JA/NEI
 • torvdybde

Geotekniske rapporter fra Trondheim kommune

Hvis du kjenner nummer på en geoteknisk rapport fra Trondheim kommune eller ønsker å søke på sted/adresse, kan du finne rapporten i pdf-format her:

Grunnundersøkelsene er gjort over en lang tidsperiode. Gate- og områdenavn kan derfor være endret.

Grunnundersøkelsene i rapportene er gjort for bestemte prosjekt og problemstillinger. Det er ikke sikkert at rapportens konklusjoner og anbefalinger kan overføres til andre prosjekter, men resultatene fra undersøkelsene kan brukes som grunnlag for geoteknisk vurdering.

De aller eldste "rapportene" er ikke fullstendige rapporter og har liten verdi for andre enn geotekniske sakkyndige.

Geotekniske konsulenter i Trondheim har tilgang til kommunens rapporter i pdf-format, det er derfor ikke nødvendig å skrive ut papirkopier av rapportene annet enn til eget bruk.

Karttypen grunnforhold

I kommunens kartløsning finnes karttypen grunnforhold som gir informasjon om utførte grunnundersøkelser, kvikkleiresoner og løsmasser. Opplysninger om hvem som har gjort grunnundersøkelsen finnes via kartet. Ved bruk av annen nettleser enn Internett Explorer må du skifte fra rasterkart til vektorkart i knapperaden over kartet. Rapporter fra kommunens undersøkelser (rosa punkt) er tilgjengelige for alle. Rapportnummer finnes ved å klikke på punktet.

Kvikkleire og andre løsmasser

Oversikt over registrerte kvikkleiresoner finnes på skrednett. Vær oppmerksom på at det også kan være kvikkleire utenfor registrerte kvikkleiresoner. Oversikt over løsmasser finnes på NGUs løsmassekart.

Skredsikkerhet

Det er laget lover, forskrifter og retningslinjer som skal sikre at det bygges på skredsikker grunn. Krav til skredsikkerhet avhenger av hva man skal bygge, se bl.a. Retningslinjer og bestemmelser til kommuneplanens arealdel.  

Skrednett viser aktsomhetskart for flere skredtyper.

Forurenset grunn

Aktsomhetskart for forurenset grunn og oversikt over miljøprøver er en del av karttypen grunnforhold. Miljøenheten er lokal forurensningsmyndighet.

Radon- og metangass fra grunnen

Fakta om radonfare (NGU). Mer om radon i Trondheim kommune.
Spørsmål om radon rettes til Miljøenheten.  miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Dybde til fjell - boring etter grunnvarme

NGUs løsmassekart gir en grov oversikt over løsmasser og hvor det er lite løsmasser over fjell. I NGUs grunnvannsdatabase finnes opplysninger om eksisterende brønner, som for eksempel hvor langt man har måttet bore for å komme til fjell.

Rystelser i grunnen

Henvendelselser om rystelser fra vegtrafikk rettes til vegholder. For kommunale veger er dette Trondheim bydrift bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no. Statens vegvesen er vegholder for fylkeskommunale veger og riksveger.

Sist oppdatert: 07.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css